×
 

Kallelse till bolagsstämma AcadeMedia AB (publ)

[REMOVED GRAPHICS] KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA ACADEMEDIA AB (PUBL) Härmed kallas aktieägarna i Academedia AB (publ) till ordinarie bolagsstämma, tisdagen den 16 april 2002 kl. 16.00 i Academedias lokaler på Bryggargatan 12 B, Stockholm. Rätt att delta: Endast de aktieägare som är införda som ägare i den av Värdepapperscentralen VPC förda aktieboken fredagen den 4 april 2002 har rätt att efter anmälan delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, senast fredag den 4 april 2002 vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före den 4 april 2002. Anmälan Aktieägare som önskar delta vid stämman skall anmäla sig senast onsdagen den 10 april 2002 kl 16.00. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Anmälan kan göras på följande sätt. Brev: AcadeMedia Att: Bolagsstämma Box 622 101 32 Stockholm E-post: bolagstamma@academedia.se Rubrik: Bolagstämma Telefon: 08/671 09 70 Telefax: 040-600 60 25 Rubrik Bolagsstämma Ombud och biträden Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas in per telefax eller via Internet. Aktieägare som önskar utnyttja rätten att medföra högst två biträden till bolagsstämman, skall anmäla detta med angivande av antalet biträden, samtidigt med ovan nämnda anmälan. Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Val av justeringsmän. 5 Godkännande av förslag till dagordning. 6 Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 12 Val av styrelse 13 Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission 14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Styrelsearvoden (Punkt 11) Arvoden till styrelseledamöter år 2002 föreslås vara 200 000 kr att fördela mellan styrelseledamöterna. Arvoden till revisorerna föreslås vara ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning. Styrelse och revisorer (punkt 12) Till ny styrelse föreslås Bengt Stillström, Anders H Pers, Håkan Berntsson, Roland Ljungberg och Ingemar Olsson. Den föreslagna styrelsen har stöd hos drygt 60% av rösterna i bolaget. Revisor Anders Roos med suppleant Peter Gadsjö omvaldes på bolagsstämman 1999 för en period på fyra år Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13) Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna nyemittera högst en miljon aktier av serie B inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med upp till 1 Mkr. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt hos bolaget fr o m den 2 april 2002. Stockholm i mars 2002 STYRELSEN AcadeMedias verksamhet är inriktad på utveckling av interaktiva kunskapslösningar till individer och företag. I Academedia ingår dotterbolagen, Gravity, MacMeckarna, Masters of Media och AcadeMedia World. Academedia är nordens största företag inom interaktivt lärande och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Academedia, med dotterbolag, finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle och har ca. 120 anställda. Gravity stödjer företagsledningar att effektivisera affärskritiska processer med hjälp av digitala interaktiva kunskapslösningar. Gravity analyserar den del av kundernas kritiska affärsprocesser som är kunskapsberoende och levererar skräddarsydda kunskapslösningar som skapar mätbara resultatförbättringar, konkurrensfördelar och tillväxt. Leverans sker vanligtvis genom Web-baserade lösningar. Sedan 1988 har Gravity levererat mer än 600 kunskapslösningar. MacMeckarna bedriver avancerad konsultverksamhet samt utbildning genom bl a länsarbetsnämnderna inom ny media- och informationsteknik till bl.a. tidnings- reklam- och informationsbranschen. I MacMeckarna ingår även landets största yrkeshögskola, Masters of Media. AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller ett 50-tal egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik men även inom "softskills" områden som ekonomi och projektledning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT00060/wkr0002.pdf