×
 

Kallelse, AcadeMedia aktiebolag (publ) årsstämma 2010

Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för bolaget per den 22 april 2009, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast kl. 16.00 torsdagen den 22 april 2010. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt. Anmälan ska göras till AcadeMedia Aktiebolag, Att: Eva Appelgren, Box 12267, 102 26 Stockholm, per e-post: eva.applegren@academedia.se, per fax: 08 – 545 872 58. Märk kuvertet med brevet alternativt faxmeddelandet med ”Årsstämma” alternativt vid e-post, ange ”Årsstämma” i ämnesraden. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Bekräftelse på anmälan kommer att sändas ut per post eller med e-post och bekräftelsen ska tas med till stämman. Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 22 april 2010 , då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare. Ombud Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original och således inte kan sändas in per fax eller e-post. Antalet aktier och röster I bolaget finns totalt 12 061 246 aktier, varav samtliga utgivna aktier är aktier av serie B. Aktie av serie B har en röst. Totalt finns 12 061 246 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Fullständiga stämmohandlingar och beslutsförslag finns publicerade på företagets hemsida, eller kan rekvireras från bolaget. AcadeMedia AB (publ)