×
 

Inspel till regeringen: stärk banden mellan skolan och akademin  

Regeringen arbetar just nu med att ta fram en ny forsknings- och innovationsproposition som ska presenteras under 2024. Syftet med propositionen är att staka ut riktningen för Sveriges forskningspolitik inom samhällsviktiga områden.
Två barn i förskoleklass sitter vid en bänk och bläddrar i tecknade böcker.

AcadeMedia är en av många aktörer som lämnat inspel till propositionen. 

– Skolan behöver knyta tätare band till akademin och i vårt inspel levererar vi flera förslag. Kvaliteten i svensk skola gynnas av att aktuell forskning ges ett ökat utrymme både inom professionen och på lärarutbildningen, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia. 

– På sikt handlar det om Sveriges framtida konkurrenskraft där skolan spelar en helt avgörande roll. Vi har en fin forskningstradition i Sverige men inom utbildningsområdet behöver vi lägga i en högre växel, säger hon. 

Ge fler lärare möjlighet att forska 

Ett av förslagen är att regeringen kraftigt utökar satsningarna på praktiknära forskning, det vill säga forskning som har en direkt koppling till lärarens vardag. Fler lärare ska ha möjlighet att forska parallellt med att de undervisar.  

– Den praktiknära forskning som idag finansieras via bland annat Skolforskningsinstitutet är viktig för svensk skola och vi tror att det vore bra om fler lärare fick chansen att kombinera sitt läraruppdrag med att forska. Särskilt när det handlar om forskning som syftar till att förbättra undervisningen i klassrummet, säger Frida Wennö, utvecklingschef på AcadeMedia Academy. 

– Vi föreslår därför att regeringen avsätter mer medel till just praktiknära forskning och att även skolhuvudmän ska kunna ansöka om dessa. Idag initieras forskningsprojekt av forskare men vi ser flera vinster med att skolor inte bara är mottagare och forskningsobjekt utan även initiativtagare till viktig forskning som kan bedrivas i samarbete med lärosäten i Sverige eller utomlands, säger hon.  

Starkare forskningsanknytning på lärarutbildningen 

I AcadeMedias inspel finns även förslag som rör lärarutbildningen, som idag finns på nära 30 lärosäten runtom i landet.

– Vi är övertygade om att kompetensförsörjningen av framtida lärare skulle gynnas av en högre grad av samverkan mellan forskare och lärare på lärarutbildningarna. Vi ser till exempel framför oss att lärosäten väljer att specialisera sig inom olika forskningsområden och att detta samordnas nationellt. Det blir också ett sätt att profilera utbildningarna och öka deras attraktionskraft, säger Frida Wennö. 

AcadeMedia efterfrågar också på mer satsningar på ledarskap på lärarutbildningen. Ett förslag är att regeringen avsätter särskilda medel för samverkan mellan forskare på lärarutbildningar och forskare inom ledarskap och andra discipliner. 

– Vi vet hur viktigt ledarskapet är för skolan och hela utbildningsväsendet, och många huvudmän gör egna satsningar för att stärka det. Våra olika ledarskapsprogram inom AcadeMedia är exempel på det. Men det är viktigt att det skalas upp nationellt med riktade satsningar, för även en lärares vardag innebär en hög grad av ledarskapsutövande, säger Frida Wennö. 

AcadeMedia föreslår dessutom: 

  • Att regeringen utreder införandet av ett centrum för skolinnovation eller lärandeinnovation. 
  • Ett starkare fokus på internationalisering på lärarutbildningen, där forskare och lärare ges möjlighet till fler internationella utbyten 

Du kanske också är intresserad av