×
 

Insikter om elevernas lärande leder till anpassningar och effektivitet

EdAider är ett digitalt pedagogiskt verktyg som effektiviserar både lärarens arbete och elevens inlärning. Här finns de mest nödvändiga pedagogiska verktygen och allt undervisnings- och lärmaterial samlade i ett gränssnitt. Idag används EdAider på 142 skolor över hela landet. Men vad skiljer EdAider från andra digitala lärplattformar?
Jalal Nouri, grundare av EdAider
1 / 2
2 / 2

Jalal Nouri är forskare, och grundare av EdAider. Hans bakgrund är som professor i teknikstött lärande, och forskningen spelar in i stor utsträckning i utvecklingen av EdAider.

– Dels utvecklar vi de digitala verktygen med forskningsbaserade metoder som inkluderar slutanvändarna i innovationsprocessen. Dels har våra utgångspunkter, bland annat kring datadriven utbildning, tagit in nationell och internationell forskning på området, berättar Jalal Nouri.

Ett digitalt läromedel som utvecklas och utvecklar eleven

I EdAider finns en rad funktioner som underlättar för läraren. Automatisk närvarokontroll, exit-tickets, handuppräckningskö och gruppindelning är några av dem och alla pedagogiska verktyg och lär- och undervisningsmaterial är samlade i ett gränssnitt. Dessutom har EdAider detaljerad undervisnings- och elevdata som hjälper lärare och elever såväl som skolledning att få koll på elevers mående och de olika faktorer som påverkar det individuella lärandet.

– Lärarna får unika insikter kring lektionernas effektivitet och elevernas skolengagemang ur ett holistiskt perspektiv. Variabler som motivation, mående, prestation och upplevd arbetsro visualiseras genom data för läraren som i sin tur ser hur hen behöver anpassa undervisningen, säger Jalal Nouri.

Vilka behov fyller EdAider för eleven?

– Elevernas lärande blir effektivt genom att alla verktyg och lär- och undervisningsmaterial de behöver finns samlade i en och samma vy. De får också hjälp av de inbyggda verktygen för ökad självkännedom.

EdAider har funktioner för att individanpassa lärandet genom att föreslå övningar som är lämpade för eleven utifrån data kring tidigare prestation. Eleven uppmanas att öva på det som hen behöver bli bättre på.

Utveckling sker nära pedagoger och elever

– Det faktum att lärare, elever och skolpersonal är intimt involverade i innovationsprocessen är utan tvekan extremt stimulerande och en central framgångsfaktor i arbetet med EdAider. Det har fungerat otroligt bra att arbeta på detta sätt och mitt intryck är att det också är uppskattat och stimulerande för slutanvändarna som vi arbetar med. De uppskattar att få vara med i den kreativa processen och se att deras engagemang resulterar i verktyg som är mer användarvänliga, säger Jalal Nouri.

Det är mycket som har förvånat teamet i utvecklingsarbetet tillsammans med användarna. Flera funktioner har fungerat bättre, eller sämre, än de hade trott. Det faktum att verktygen utvecklas på ett praktiknära sätt med slutanvändarna ger EdAider-teamet en utökad kapacitet att identifiera både det som fungerar bra och det som inte gör det, och sedan snabbt kunna åtgärda och förbättra det som behövs.

Hur ser du på EdAiders framtid?

– Ljust - av två anledningar. Ett, vi har ett passionerat team som vill leverera något som gör oss stolta. Två, kan det gå fel i bygget av ett smart pedagogiskt stöd om vi på riktigt involverar slutanvändarna och forskare fullt ut i innovationsprocessen? Användarcentrerad utbildningsteknologi kräver tidiga investeringar och tidigt engagemang i innovationsprocessen. Det gäller att ta ägarskap över att leda utvecklingen i önskvärd riktning, säger Jalal Nouri.

Läs mer om EdAider på edaider.com

EdAider i korthet:

EdAider minskar administrationen och gör lärare mer effektiva, genom att:

  • Samla alla lektionsverktyg och allt lärmaterial på en enda plats
  • Automatisera processer som närvarokontroll och elevdokumentation
  • Göra det lättare att återanvända, dela och upptäcka lektioner och lärmaterial

EdAiders data ger skolledare viktiga insikter om skolans utveckling, genom att:

Du kanske också är intresserad av