×
 

Information om pågående diskussioner rörande ett eventuellt offentligt erbjudande

Providence informerade den 2 februari 2010 styrelsen för AcadeMedia att Providence överväger att, genom ett nyligen etablerat bolag kontrollerat av fonder förvaltade av Providence, lämna ett offentligt erbjudande till samtliga aktieägare i AcadeMedia om att köpa deras aktier. Diskussionerna har därefter fördjupats och Providence förbereder sig nu för att genomföra ett kontanterbjudande till samtliga aktieägare i AcadeMedia om 170 kronor per AcadeMedia-aktie. Det bör särskilt noteras att det ännu inte finns något erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia att ta ställning till och att det inte är säkert att ett sådant erbjudande kommer att lämnas. Den huvudsakliga orsaken till att ett erbjudande inte kan offentliggöras idag är att Providence ännu inte färdigställt finansieringen av erbjudandet. Providence bedömning är att diskussionerna avseende sådan finansiering kan avslutas inom två till tre veckor, men inga garantier kan ges för att detta sker. – Som representant för AcadeMedias största aktieägare är jag glad att kunna konstatera ett stort och seriöst intresse från Providence för att lämna ett kontanterbjudande till samtliga AcadeMedias aktieägare. Jag anser att prisnivån om 170 kronor per aktie är attraktiv, säger Patrik Tigerschiöld, VD för Bure Equity AB samt ordförande för AcadeMedias styrelse. – Vi kan bekräfta vårt intresse för AcadeMedia. Givet AcadeMedias position, strategi och ledarskap är vi övertygade om att detta skulle vara ett fördelaktigt samarbete för båda parter. Men vi vill understryka att något beslut om att lämna ett erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia ännu inte har fattats, säger Karim Tabet från Providence. För att möjliggöra ett erbjudande från Providence har AcadeMedias största aktieägare Bure Equity AB, 13,58% av samtliga utestående aktier, villkorslöst och oåterkalleligen förbundit sig att acceptera Providence eventuella erbjudande för samtliga sina aktier i AcadeMedia, om ett erbjudande lämnas före den 30 april 2010. Som en konsekvens av detta åtagande kommer styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Björn Björnsson och Ann-Sofi Lodin, som samtliga är styrelseledamöter i Bure Equity AB, inte att delta i AcadeMedias styrelses handläggning i frågor relaterade till det eventuella erbjudandet. Styrelsen för AcadeMedia har uppdragit åt Josef Elias och Helen Fast Gillstedt att handlägga samtliga frågor rörande det eventuella erbjudandet (”Budkommittén”). För att möjliggöra ett erbjudande från Providence har AcadeMedia, företrätt av Budkommittén, ingått ett så kallat non-solicitation-avtal med Providence genom vilket AcadeMedia förbinder sig att inte aktivt söka efter andra potentiella budgivare. Se även pressmeddelande från Providence som offentliggörs separat.