×
 

I dag publiceras AcadeMedias års- och hållbarhetsredovisning

Fler barn, elever och vuxenstuderande än någonsin går på en av AcadeMedias drygt 650 enheter i Sverige, Norge och Tyskland. I den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen som publiceras idag lyfter koncernen bland annat den snabba utvecklingen i Tyskland och den satsning på hållbarhetsfrågor som gjorts under året.

AcadeMedias VD Marcus Strömberg:

– Ett fungerande utbildningssystem är avgörande för hela samhällets utveckling. AcadeMedia har närmare 17 000 medarbetare i de tre länder där vi verkar. För alla oss är denna inställning en både självklar och viktig drivkraft. Vi vill bidra till att förändra människors liv till det bättre, och skapa hållbara samhällen som tillgodoser alla människors rätt till en god utbildning.

– Utvecklingen i Tyskland förtjänar att nämnas särskilt. Under förra verksamhetsåret startade vi nio nya förskolor där, vilket innebär att vi i slutet av juni 2019 hade 38 enheter i Tyskland. Tillväxten där är oerhört snabb, vi öppnade under första kvartalet 19/20 ytterligare sex förskolor. Inom ett par år kommer antalet förskoleplatser på AcadeMedias förskolor i Tyskland att vara över 6 000. Det är oerhört roligt att se hur tillväxten i Tyskland nu tar fart, säger Marcus Strömberg.

En nyhet för i år är en större satsning på hållbarhetsredovisningen. Redovisningen är inspirerad av GRI, Global Reporting Initiative. Det betyder att vi redovisar enligt tydlig struktur, se års- och hållbarhetsredovisningen sid 48-49.

– Vårt viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle är vår kärnverksamhet, utbildning är en förutsättning för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Samtidigt kan vi inte nöja oss med det, hållbarhetsarbetet måste vara bredare än så, säger Marcus Strömberg.

– För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet krävs att vi har medarbetare som trivs och vill utvecklas tillsammans med oss. Vi måste också vara transparenta gentemot omvärlden, vi ska dela med oss av vår kunskap och vår förmåga. Att arbeta med miljö- och klimatfrågor är en självklarhet. Det senaste årets fokus på dessa frågor inte minst bland ungdomar har naturligtvis påverkat även oss, vi möter dessa ungdomar varje dag.


Under verksamhetsåret 2018/19 gick 179 500 barn, elever och deltagare i någon av AcadeMedias verksamheter. Antalet förskolor, skolor och vuxenutbildningar var 657. Omsättningen var 11,7 miljarder och vinsten 635 miljoner. Styrelsen har föreslagit årsstämman om en utdelning på 1,25 per aktie.

Nu finns AcadeMedias årsredovisning för 2018/19 tillgänglig på företagets webbsida. Hållbarhetsrapporten presenteras på sidorna 25-51.

Årsredovisningen finns också som bifogad pdf i det här pressmeddelandet.

Aktieägare och andra intressenter som vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen hem i brevlådan kan naturligtvis få det. Mejla till navet@academedia.se

Operationella nyckeltal för verksamhetsåret 2018/19 (årssnitt)
Antal medarbetare: 16 900
Antal förskolor i Sverige: 154
Antal förskolor i Norge: 100
Antal förskolor i Tyskland: 36
Antal grundskolor: 74
Antal gymnasieskolor: 143
Antal enheter för vuxenutbildning: 150

Finansiella nyckeltal
Nettoomsättning: 11,7 miljarder
Rörelseresultat: 635 miljoner
Nettoresultat: 431 miljoner

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 25 oktober 2019 kl 08:00.