×
 

Fullständigt förslag till konvertibelprogram inför årsstämman tillgängligt. Viss justering jämfört med kallelsen.

Inför AcadeMedias årsstämma den 22 november 2018, publicerar nu styrelsen det fullständiga förslaget om riktad emission av konvertibler till de anställda (Konvertibelprogram 2019/2023). Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på AcadeMedias hemsida https://corporate.academedia.se.

Baserat på diskussioner med större institutionella aktieägare, har förslaget justerats jämfört med vad som framgår av kallelsen på så sätt att koncernledningen inklusive verkställande direktören inte ska kunna erhålla tilldelning under programmet. I övrigt är förslaget oförändrat.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 1 november 2018, kl. 9:00.