×
 

Förebygga hot och våld

Denna utbildning syftar till att bidra med ökad kunskap om hur vi kan skapa en trygg arbetsmiljö för medarbetare, barn och elever, genom att förebygga och förbereda oss för att kunna hantera bland annat hotfulla eller våldsamma situationer.

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Utöver strukturerad och varierad undervisning är tillitsfulla relationer mellan vuxna och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete förutsättningar för detta.

Men likväl inträffar situationer som kan upplevas våldsamma och hotfulla. För att dessa inte ska eskalera är det av stort värde att vi tillsammans arbetar förebyggande för en god kultur och ett sunt säkerhetstänk på skolan.

På samma vis är det en självklarhet för oss som arbetsgivare att skapa förutsättningar för en säker och trygg arbetsmiljö för alla medarbetare. När du är trygg på ditt arbete kan du göra ett bra jobb.

Utbildningen består av fem filmer med AcadeMedias trygghets- och säkerhetschef Mattias Hammar. Under respektive film hittar du tillhörande frågor som med fördel kan användas för att reflektera över utbildningens innehåll.

Att fundera på
– Vilka tankar och funderingar väcks när du lyssnar på Mattias?
– Hur fungerar er säkerhetskultur på skolan idag (era attityder, värderingar och upp­- fattningar om för­hållandet till säkerhet och arbets­miljö)?
– Hur ser önskat läge ut vad gäller er säkerhetskultur?
– Vilka handlingar behöver göras för att nå önskat läge – av er var och en och tillsammans?

Att fundera på
– Vilka tankar och funderingar väcks när du lyssnar på Mattias?
– Hur arbetar ni på skolan tillsammans med att tänka er in i och dela erfarenheter om olika svåra scenarion, i syfte att öka var och ens mentala förberedelse för situationer som skulle kunna upplevas osäkra?
– Hur skulle ni kunna systematisera arbetet än mer, för en trygg och säker arbetsmiljö?

Att fundera på
– Vilka tankar och funderingar väcks när du lyssnar på Mattias?
– Hur arbetar ni vuxna på skolan för att främja goda relationer och högt förtroende dels med varandra och dels med eleverna?
– Hur arbetar ni för en gemensam konsekvenskultur i verksamheten (ex. att alla vuxna arbetar för att uppsatta förhållningsregler efterlevs)?
– Hur ser önskat läge ut vad gäller en gemensam konsekvenskultur?
– Vilka handlingar behöver göras för att nå önskat läge – av er var och en och tillsammans?

Att fundera på
– Vilka tankar och funderingar väcks när du lyssnar på Mattias?
– Hur tror du andra skulle beskriva din förmåga till aktivt lyssnande? Vilka är dina styrkor och vilka är dina fallgropar?
– Hur kan ni kollegialt använda varandra för att träna på och utveckla aktivt lyssnande?

Att fundera på
– Vilka tankar och funderingar väcks när du lyssnar på Mattias?
– Känner du till verksamhetens rutiner för hur ni agerar och var ni vänder er om något händer, vem kontaktar vem osv?
– Hur arbetar ni för att rutiner och processer av detta slag ka vara kända och delade av alla berörda medarbetare?

Mer inspiration från Academy

Att anmäla oro
Öppna utbildningar 06 november 2023

Att anmäla oro

Denna utbildning riktar sig i första han...

Perspektiv på skolbibliotek
Öppna utbildningar 20 december 2022

Perspektiv på skolbibliotek

Denna programserie syftar till att ge pe...

Perspektiv på NPF
Öppna utbildningar 25 april 2022

Perspektiv på NPF

Denna utbildning syftar till att bidra m...