×
 

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

Antalet aktier och röster i AcadeMedia har ändrats genom en emission av 160 000 C-aktier. Dessa aktier har en tiondels röst per aktie, de har alltså totalt 16 000 röster. Alla C-aktier ägs av bolaget.

Emissionen beslutades av styrelsen den 25 juni 2018, på basis av bemyndigande från årsstämman den 24 november 2017. Emissionen är ett led i bolagets långsiktiga incitamentsprogram, som beslutades vid årsstämman. När aktierna ska levereras till de deltagare som har rätt till aktier vid programmets slut, kommer C-aktierna att omvandlas till stamaktier.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 105 463 885 aktier i AcadeMedia. 105 138 885 aktier är stamaktier med en röst per aktie och 325 000 aktier är C-aktier med en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget är 105 171 385.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 800 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag den 29 juni 2018 kl 08:00.