×
 

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

Emissionen beslutades av styrelsen den 26 september 2016, på basis av bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 juni 2016. Emissionen är ett led i bolagets långsiktiga incitamentsprogram, som beslutades vid samma bolagsstämma. När aktierna ska levereras till de deltagare som har rätt till aktier vid programmets slut, kommer C-aktierna att omvandlas till stamaktier.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 94.265.000 aktier i AcadeMedia. 94.100.000 aktier är stamaktier med en röst per aktie och 165.000 aktier är C-aktier med en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget är 94.116.500.


För mer information, kontakta:
Christian Hall, IR-ansvarig på AcadeMedia
Telefon: 076 311 12 42
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2014/15 gick drygt 62 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2014/15 cirka 400 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. I februari 2016 tog AcadeMedia även ett första steg i bolagets expansion utanför Skandinavien genom förvärvet av Joki med sju förskolor och cirka 450 barn i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

AcadeMedia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2016, kl. 14.00.