×
 

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

Antalet aktier och röster i AcadeMedia AB har under september 2023 ökat som en följd av omvandling av konvertibler inom ramen för det konvertibelprogram riktat till anställda i AcadeMediakoncernen som infördes vid årsstämman den 22 november 2018. Totalt har antalet aktier och röster ökat med 84 stamaktier och lika många röster.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 105 793 466 aktier i AcadeMedia. 105 587 561 aktier är stamaktier med en röst per aktie och 205 905 aktier är C-aktier med en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget är 105 608 151,5.

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, tillförordnad CFO
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Jennie Thingwall, Bolagsjurist
Telefon: +46 76 14 111 59
E-post: jennie.thingwall@academedia.se  

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag den 29 september 2023 kl. 08:00.