×
 

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

Antalet aktier och röster i AcadeMedia AB har under november 2019 ökat som en följd av inlösen av teckningsoptioner inom ramen för det teckningsoptionsprogram för koncernledningen som infördes vid den extra bolagsstämman den 1 juni 2016 (Teckningsoptionsprogrammet 2016). Totalt har antalet aktier och röster ökat med 84 460 stamaktier och lika många röster.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 105 548 345 aktier i AcadeMedia. 105 300 103 aktier är stamaktier med en röst per aktie och 248 242 aktier är C-aktier med en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget är 105 324 927,2.

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Jennie Thingwall, Bolagsjurist
Telefon: +46 76 14 111 59
E-post: jennie.thingwall@academedia.se  

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag den 29 november 2019 kl 08:00.