×
 

Förändring av AcadeMedias avtalsportfölj inom vuxenutbildning ger lägre marginaler, men möjlighet till högre volymer

Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) ersätter grundläggande moduler 
Ett stort och viktigt kontrakt med Arbetsförmedlingen är det som kallas ”grundläggande moduler”. Avtalet för grundläggande moduler löper ut den 8 januari 2018. Upphandlingen för nästa avtalsperiod som är två år med option på ytterligare två år har pågått under våren och tilldelningen för det avtalsområde som ersätter grundläggande moduler, yrkes- och studieförberedande moduler (YSM), har nu publicerats. 

AcadeMedia har blivit tilldelad 45 avtalsområden av totalt 70 möjliga vilket är i nivå med nuvarande omsättning i avtalsgruppen. Tilldelningen är endast preliminär under en juridisk prövotid på tio dagar då andra aktörer kan överklaga utfallet. Först efter en eventuell överprövning tecknas avtal med Arbetsförmedlingen. Det är därför för tidigt att bedöma det slutgiltiga utfallet för AcadeMedia. 

Om tilldelningen fastställs på nuvarande nivå och de goda marknadsförutsättningarna fortsätter, innebär avtalet en oförändrad omsättning. Ett lägre pris per utbildningsplats innebär dock att marginalen i kontrakten pressas ner jämfört med nuvarande avtal. På årsbasis, när YSM helt har ersatt GM, bedöms hela vuxensegmentets EBIT-marginal minska med en till tre procentenheter. 

Avtalet för yrkessvenska 
Samtidigt har tilldelningen i de överprövade avtalen inom yrkessvenska bekräftats av förvaltningsrätten men kan fortfarande överprövas i högre instans innan avtal kan tecknas. Detta innebär att nuvarande avtalsvolymer som varit på drygt 100 MSEK per år försvaras och har potential att öka. EBIT-marginalen förväntas fortsätta på liknande nivå som tidigare. Notera att dessa två avtalsgrupper har samma målgrupp och att volymerna delvis är kommunicerande kärl. 

Om kontrakt tecknas på både YSM och yrkessvenska kommer AcadeMedias ställning inom integrationsutbildningar för vuxna att stärkas. 

Behovet för vuxenutbildning i Sverige är fortsatt stort och nya upphandlingar genomförs löpande. 

Nedan följer en kort beskrivning av AcadeMedias vuxenutbildning, mer fördjupad information av segmentet, dess drivkrafter och avtalsportfölj finns i delårsrapporten för kvartal 3 som finns tillgänglig på vår hemsida för finansiell information. https://corporate.academedia.se. 

Beskrivning av AcadeMedias vuxenutbildning 
AcadeMedias vuxenutbildning är Sveriges största aktör inom vuxenutbildning och har en gedigen kompetens kring arbete, integration och utbildning av vuxna. Vår uppgift är att bidra till att människor utvecklas och når sina mål, oavsett om det är vidare studier eller arbete. Att människor har en sysselsättning som skapar mening är avgörande för att bygga en bra framtid, inte bara för den enskilde, utan för hela samhället. Varje år går ca 100 000 studerande och deltagare någon av våra utbildningar på ca 150 platser i landet. I segmentet ingår bland annat varumärkena Hermods, NTI-skolan, Plushögskolan, Eductus och KompetensUtvecklingsInstitutet. 

Beskrivning av AcadeMedias avtalsportfölj 
AcadeMedias avtalsportfölj består av utbildningsavtal ingångna med Arbetsförmedlingen, kommuner och Myndigheten för yrkeshögskolan. Totalt har segmentet Vuxenutbildning mer än 300 avtal, där de 10 största avtal/avtalsgrupperna står för 70 procent av omsättningen. Cirka 25 procent av avtalsportföljen förnyas varje år och tillgängligheten på nya avtal avgör hur marknaden rör sig mellan olika avtalsområden. Den genomsnittliga avtalstiden är tre till fyra år. 

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se 

Om AcadeMedia 
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 12 500 medarbetare på våra drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den lördag den 8 juli 2017 kl 1600.