×
 

För elevens bästa

Den 20 mars 2023 anordnade AcadeMedia Academy i samarbete med Designgymnasiet Kungsholmen seminariet “För elevens bästa”. Syftet med seminariet var att samlas för att gemensamt få inspiration och idéer om rutiner och strukturer för arbete med problematisk frånvaro, via ett antal kortare föreläsningar.

Seminariet hade deltagare både på plats på AcadeMedias huvudkontor och digitalt via livesändning. Här hittar du en inspelning av sändningen. Nedan finns tider, innehåll och föreläsare angivna om du vill se någon specifik del av sändningen.

Tider, innehåll och föreläsare

Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg AcadeMedia Academy, inledde seminariet med att beskriva vad vi idag vet om orsakerna till frånvaro. Hur utlösande faktorer för frånvaro kan skapa en situation där eleven sedan hamnar i vidmakthållande frånvaro-strategier som en lösning på ett problem som känns oöverstigligt. Maria pratade också om vikten av att skolan arbetar kompensatoriskt med elever med många riskfaktorer och förhöjd sårbarhet, agerar på all frånvaro så fort det bara är möjligt och inte hamnar i en wait-and-see-mentalitet.

Johanna Svedbergs, kvalitets- och utvecklingsansvarig inom Kreativa gymnasieområdet, bidrag till seminariet var att lyfta vad som reglerar uppdraget för alla som arbetar i skolan. Hon beskrev vad som är bindande och vad som inte är bindande och hur viktigt det är med regelefterlevnad. Hon förklarade vad skollagen och gymnasieförordningen stipulerar och vad varje skola bör säkerställa att de gör.

Tredje talare på seminariet var Jacqueline Gilljam, kurator på Grillska gymnasiet i Eskilstuna. Hon berättade utifrån egna erfarenheter vilken betydelse relationsskapandet har för eleven och hur man med relativt enkla medel (sms och en acceptans för korta svar) kan få igång en tillit till skolans önskan om att hjälpa. Under sin dragning visade hon hur hon kartlägger elevers behov och förutsättningar med hjälp av en tidslinje och också hur hon undersöker vilja och motivation med hjälp av skalor.

Sofie Landén, systemförvaltare för SchoolSoft på AcadeMedia, berättade för oss hur man kan ladda ner data från SchoolSoft och skapa analysunderlag i Excel. Med ett analysunderlag i Excel är det möjligt att följa såväl elever som klasser eller program över tid på ett tydligt sätt utifrån de parametrar man väljer. Sofies råd: Skapa mallar för de analyser du vill göra så att du lätt kan fylla dem med nya data.

Sist ut under vårt seminarium var Helen Salling Karlsson, central syv-samordnare på AcadeMedia och Karin Tillhagen som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret i Stockholms stad. Helen och Karin beskrev olika sätt att lotsa och stödja elever som av olika anledningar inte lyckas så bra i sin valda gymnasieinriktning. De gav också exempel på hur vi på skolan kan och bör hjälpa elever i samband med avslut av utbildningen, för att underlätta inför framtiden.

Mer inspiration från Academy

Perspektiv på skolbibliotek
Öppna utbildningar 20 december 2022

Perspektiv på skolbibliotek

Denna programserie syftar till att ge pe...

Perspektiv på NPF
Öppna utbildningar 25 april 2022

Perspektiv på NPF

Denna utbildning syftar till att bidra m...

Hållbar utveckling
Öppna utbildningar 19 januari 2022

Hållbar utveckling

Fyra filmer om hur lärare kan arbeta med...