×
 

Fokus på språk och matematik när AcadeMedia inleder stor kvalitetssatsning 

Tidiga insatser för att öka elevers läskunskaper, särskilda matematiksatsningar och mer stöd till skolor vars elever inte når tillräckligt bra kunskapsresultat. Det är några av de områden som prioriteras när AcadeMedia nu påbörjar en omfattande satsning för att nå ännu högre kvalitetsresultat.
Elever och lärare i klassrum

Totalt avsätts 100 miljoner kronor under tre år till satsningen. 

–Att erbjuda god kvalitet i våra utbildningar har alltid varit vårt främsta fokus men det här läsåret gör vi mer omfattande satsningar inom en rad olika områden, säger Katarina Wilson som är AcadeMedias vice VD.  

–I klartext handlar det om att vi investerar stora summor i våra förskolors och skolors utvecklingsarbete för att de ska få möjlighet att kraftsamla inom områden som de själva identifierat som särskilt viktiga, säger hon. 

Språket är nyckeln 

Ett av de områden som AcadeMedia kommer att satsa extra mycket på de kommande åren är tidiga insatser för att säkerställa att alla elever lär sig att läsa, skriva och räkna. Svensk skola brottas med stora skillnader mellan elever när det kommer till läsning – elever som alltid talar svenska hemma klarar sig väldigt väl medan elever som inte gör det halkar efter. 

–Språket är helt avgörande för att elever ska lyckas bra i alla skolämnen och arbetet behöver börja redan i förskolan. Pysslingen Förskolor har sedan ett par år tillbaka arbetat framgångsrikt med sin språkstrategi och nu växlar vi också upp arbetet inom våra grundskolor. Det handlar bland annat om att erbjuda skolorna specifik kompetens inom området och att genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna, säger Katarina Wilson. 

Det centrala stödet utökas med flera nya heltidstjänster med fokus på läs- och skrivinlärning samt svenska som andraspråk.  

–Vi har en högre andel elever med utländsk bakgrund i våra skolor än genomsnittet i riket. Det gör att vi måste vara riktigt vassa på att fånga upp elever som annars riskerar att inte utveckla tillräckligt goda språkkunskaper, säger Katarina Wilson. 

Sverige har ett matematikbekymmer 

Ett annat fokusområde är matematik som ofta är det ämne som har lägst måluppfyllelse - så ser det ut i hela skolsverige och trenden är negativ. Det här leder till att många elever slås ut tidigt eftersom de inte blir behöriga till gymnasiet utan godkänt betyg i matematik.  

–Det behövs rejäla insatser för att komma till rätta med den här utvecklingen. En fullgjord utbildning är bästa vaccinet mot utanförskap och det är viktigt att tidigt se till att eleverna får med sig nödvändiga matematikkunskaper, säger Katarina Wilson. 

Insatserna kan till exempel handla om extra läxläsning, tvålärarsystem i matematik, digitala hjälpmedel och förbättrade kartläggningar av vilka elever som befinner sig i riskzonen för att inte klara de nationella matematikproven.  

–Flera verksamheter inom AcadeMedia har sedan tidigare genomfört olika matematiksatsningar med lyckat resultat och nu skalar vi upp det arbetet ytterligare. Även inom förskolan riktas utvecklingsarbetet mot matematiken och under det här läsåret kommer pedagogerna att få extra stöd för att barnens undervisning i ämnet ska kunna bli en naturlig och lustfylld del av lärandet, säger Katarina Wilson. 

Fortsatt fokus på likvärdig betygssättning 

Arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning fortsätter också att vara ett prioriterat utvecklingsområde inom AcadeMedias skolor. Resultaten för läsåret 2022/23 visar att skillnaderna mellan slutbetyg och betyg på nationella prov har minskat avsevärt inom både grundskolan och gymnasieskolan. 

–Vi ser att det stödpaket vi sjösatte under 2022, och de skärpta riktlinjerna, har gett effekt. Hela Sverige har stora bekymmer med bristande likvärdighet i betygssättningen och vi välkomnar en reformering av hela betygssystemet. Vi behöver externt rättade nationella prov och tydligare direktiv kring hur tungt de ska väga. Under tiden fortsätter vi inom AcadeMedia att ta vårt ansvar för att eleverna ska bli bedömda på ett rättvist och likvärdigt sätt, säger Katarina Wilson. 

Du kanske också är intresserad av