×
 

Extern granskning av AcadeMedias arbete med betygssättning 

AcadeMedia har låtit en extern part granska arbetet med betyg och bedömning inom gymnasieskolorna. Syftet har varit att utreda om det förekommer någon form av press på lärare att sätta högre betyg än vad som är motiverat utifrån elevers kunskapsnivå.

-Det senaste året har vi lagt i en högre växel i arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning eftersom det är en fråga som vi prioriterar högt. Som en del i detta har vi tagit fram ett stort åtgärdspaket som sjösatts under läsåret. Slutsatserna i den här externa granskningen som vi låtit genomföra är ytterligare en viktig pusselbit i det arbete som pågår, säger VD Marcus Strömberg. 

Skärpta riktlinjer 

Åtgärdspaketet består bland annat av skärpta riktlinjer med tydligare krav på sambedömning inom och mellan skolor. Det innehåller också omfattande stödmaterial för skolors arbete med bedömning och betygssättning och en vidareutveckling av en obligatorisk utbildning för rektorer och medarbetare som Karlstads universitet drivit på uppdrag av AcadeMedia sedan 2018. 

-Grundproblemet är att vi i svensk skola har ett betygssystem som inte funkar och som människor tappat förtroende för. 2020 slog Skolverket fast att det inte går att åtgärda den bristande likvärdigheten i betygen nationellt utan att förändra systemet, och många andra bedömare gör samma analys. 

- Som landets största utbildningsföretag, med fler än 240 grund- och gymnasieskolor, vill vi göra vad vi kan i väntan på nödvändiga politiska beslut. Vi har skolor där avvikelserna mellan nationella prov och slutbetyg är påtagligt stora och dessa vill vi komma till rätta med. Det åtgärdspaket som vi sjösatt är det största någonsin och vi kommer även fortsättningsvis ha starkt fokus på arbetet med betyg och bedömning, säger Marcus Strömberg. 

Den externa granskningen kom bland annat fram till att: 

  • styrningen inom AcadeMedias gymnasieskolor inte leder till otillbörlig press att sätta högre betyg än elevers kunskapsnivå 
  • arbetssättet för att bedöma elevers kunskap varierar inom verksamheterna 
  • det finns en tillförsikt i att ökat fokus på likvärdig bedömning och betygssättning kommer att ge positiva effekter 
  • skolans kompensatoriska uppdrag och synen på de nationella provens användbarhet är en delförklaring till systematiska avvikelser där de förekommer 

AcadeMedias åtgärdspaket innehåller bland annat: 

  • skärpta riktlinjer för arbetet med betyg och bedömning för att understryka vikten av sambedömning och samarbete kring rättning inom och mellan skolor. 
  • omfattande stödmaterial för rektorer och lärare för arbetet med bedömning och betygssättning 
  • vidareutveckling av obligatorisk utbildning för rektorer och lärare 
  • översyn av övergripande målsättningar och system för rapportering och uppföljning av betygssättning 

Mer information 

För med information, kontakta:
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia 

Du kanske också är intresserad av