×
 

”Ett välkommet första steg”

Skolverket har lämnat ett förslag till regeringen om centralt rättade nationella prov. Detta skulle kunna införas i svensk skola med start år 2027.

-Det är ett välkommet första steg även om det här går oerhört långsamt framåt. Vi har länge pekat på att central rättning av de nationella proven vore klokt och det är bra att Skolverket nu konkretiserat hur det skulle kunna gå till, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

I ett första skede berör förslaget delprov som innehåller uppsatsskrivning. Hela systemet med central rättning bygger på att de nationella proven genomförs digitalt, och syftet är att detta ska bidra till en mer likvärdig betygssättning i landets skolor.

-I Sverige har vi rätt stora bekymmer med bristande likvärdighet när det kommer till betygssättning, både mellan och inom olika skolor. Skolverkets rapport från 2020 slår med all tydlighet fast att grundorsaken är själva betygssystemets utformning, säger Ingela Gullberg.

Vaga formuleringar i skollagen

Ett bekymmer som inte löses med centralt rättade nationella prov är att lärare lägger olika stor vikt vid dess resultat när de ska sätta elevernas slutbetyg.

-Så är det, men det är inte lärarnas fel. Skrivningen i skollagen om de nationella provens betydelse för slutbetyget är fortsatt alldeles för vag. Det här skulle behöva förtydligas för att bli ett bättre stöd för landets skolor och lärare, säger Ingela Gullberg.

-Därmed inte sagt att enskilda elevers slutbetyg ska avgöras av hur de presterar på de nationella proven. Lärare behöver fortsatt göra en helhetsbedömning av elevernas kunskaper. Däremot skulle en skolas samlade resultat på de nationella proven kunna användas till att sätta ramar för betygssättningen så att skolor som har låga resultat på de nationella proven tvingas bli mer återhållsamma i sin betygssättning – och tvärtom.

Läs mer

Här kan du läsa mer om Skolverkets rapport Likvärdiga betyg och meritvärden (2020)