×
 

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

AcadeMedia AB (publ) meddelar att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av 160 000 C-aktier och att omedelbart därefter återköpa samtliga dessa emitterade aktier.

Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 24 november 2017 har AcadeMedias styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 160 000 kronor genom en riktad kontantemission av 160 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”), vardera till en teckningskurs om en (1) krona per aktie, motsvarande dess kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas från Nordea för samma pris.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av aktier till anställda inom AcadeMedia i enlighet med bolagets långsiktiga incitamentsprogram som antogs av årsstämman den 24 november 2017. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till berättigade deltagare i incitamentsprogrammet. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera. Utöver ovan innehar AcadeMedia
165 000 C-aktier sedan tidigare. 

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 800 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se