×
 

”Elevhälsans medicinska uppdrag är att främja elevernas lärande”  

Att elever som mår bra har bättre förutsättningar att prestera bra i skolan är det nog få som säger emot. Men vilket ansvar har egentligen skolan för elevernas välmående och vad kännetecknar ett framgångsrikt elevhälsoarbete?

På bilden från vänster: Jenny Nordfors, Therese Saksø, Lotta Ljungberg

Therese Saksø är ledningsansvarig skolöverläkare för AcadeMedias grundskolor.

-Vi har samma mål som alla andra som arbetar inom skolan, att 100 procent av eleverna ska klara kunskapskraven. Därför är det viktigt att den lokala elevhälsan arbetar nära lärare och övriga medarbetare på skolan. För att skapa goda lärmiljöer, anpassa undervisningen efter elevers olika behov samt verka för en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, säger hon.

-Vi på AcadeMedias centrala elevhälsa är ett samlat stöd för våra verksamheter och vi har ständig dialog med skolorna kring vad de behöver, säger Therese Saksø.

Speglar grundskolornas elevhälsa

Den centrala elevhälsoorganisationen inom AcadeMedias grundskolor speglar skolornas lokala elevhälsa så till vida att samma lagstadgade kompetenser finns representerade (se faktaruta).

Det händer att en del tänker på elevhälsans medicinska insats som en liten vårdcentral på skolan, men det är missvisande menar Therése Saksø och förklarar.

-En bra minnesregel är att vi jobbar med sådant som påverkar elevernas möjligheter att ta till sig av undervisningen. Vi är ett stöd för att de ska må bra och klara skolan. Men vi jobbar inte med behandlingar och vi skriver inte ut några läkemedel.

-Man kan ställa sig frågan ”bidrar den här insatsen till att eleven får lättare att nå utbildningens mål?”. Om svaret är nej så ska eleven oftast söka till den vanliga vården, säger hon.

Ett brett uppdrag

I vardagen lägger AcadeMedias centrala elevhälsa mycket tid på att leda och stötta de kollegor som jobbar lokalt på skolorna.

-Utöver det ansvarar vi även för exempelvis intern fortbildning, rekrytering, introduktion och utvärdering. En annan stor uppgift är att ta fram och utveckla processer och rutiner för att förbättra olika arbetssätt, berättar Lotta Ljungberg, ledningsansvarig skolsköterska vid den centrala elevhälsan.

Tillsammans med Therése Saksø ansvarar hon dessutom för att hantera inkomna avvikelser.

-En avvikelse kan till exempel vara felaktig tillväxtbedömning av en elev, att rutiner inte följts, att någon fått en felaktig remiss eller bristande dokumentation. Avvikelser som också förekommer i den vanliga vården, berättar Lotta Ljungberg.

Alla avvikelser rapporteras in och i sällsynta fall anmäls de också till Inspektionen för vård och omsorg.

-Det handlar absolut inte om att döma eller skuldbelägga någon, utan om att lära och förhoppningsvis undvika att samma sak upprepas, säger Therese Saksø.

Samverkan ger bäst resultat

Jenny Nordfors, också hon ledningsansvarig skolsköterska vid den centrala elevhälsan, menar att god samverkan är helt avgörande för att det lokala elevhälsoarbetet ska vara framgångsrikt.

-Bäst blir det när de olika kompetenserna inom elevhälsan samverkar, både med varandra och med skolans övriga medarbetare. Systematiken är en tydlig framgångsfaktor, och att man ser elevhälsan som en integrerad del i skolverksamheten och inte som något som sker vid sidan av, säger hon.

-En annan viktig aspekt är relationer. Att skolans medarbetare har goda relationer till eleverna och deras vårdnadshavare är avgörande, att det finns ett ömsesidigt förtroende, säger Jenny Nordfors.

”Vi är väl riggade inom AcadeMedia”

För att få till en god samverkan inom koncernen arbetar den centrala elevhälsan nära skolcheferna och utbildningsdirektörerna. Alla centrala insatser utgår ifrån de behov som identifieras inom grundskolorna och de senaste åren har AcadeMedia växlat upp elevhälsoarbetet ytterligare.

-Vi har satsat för att bli ännu bättre på att fånga upp och möta de behov av stöd som efterfrågas på skolorna. Det gör att vi kan träffa mer rätt när vi till exempel planerar upplägg för våra gemensamma elevhälsodagar som vi anordnar tillsammans med skolornas ledningar, säger Therése Saksø.

-Jag skulle säga att vi är väl riggade inom AcadeMedia, säger hon.

Rätt stöd i rätt tid

Att fånga upp tidiga signaler för att kunna arbeta förebyggande är en nyckel. Det kan till exempel handla om att uppmärksamma ett avvikande beteende hos en elev och snabbt sätta in rätt typ av insatser.

Avvikande beteende kan till exempel vara plötsligt ökande skolfrånvaro.

- Vi vet så väl att godkända betyg från grundskolan är den överlägset största skyddsfaktorn mot utanförskap och psykisk ohälsa senare i livet. De uppgifter som finns om en elevs hälsa och sociala situation är därför ett bra stöd när man planerar insatser för att stötta eleven i undervisningen, säger Jenny Nordfors.

-I grund och botten handlar det om att göra rätt saker i rätt tid, så att alla elever ska få möjlighet att klara kunskapskraven, säger hon.

Faktaruta

  • Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser
  • I fristående skolor är bolagsstyrelsen för varje verksamhet vårdgivare.
  • Vårdgivaren utser en verksamsamhetschef som har det samlade ansvaret för hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen är också chef för centrala elevhälsan.
  • Verksamhetschefen överlåter i sin tur enskilda ledningsuppgifter till ledningsansvariga på grund av verksamhetens storlek i grundskolan
  • Den medicinska insatsen inom elevhälsan ska ha en tydlig vårdgivarorganisation med tydliga processer och rutiner
  • Alla elever i grundskolan gör hälsobesök i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 8, samt tillväxt- och ryggbedömning i årskurs 2 och 6
  • Elevhälsans medicinska del ansvarar även för nationella vaccinationsprogrammet
  • Den centrala elevhälsan inom AcadeMedia består även av samordnande specialpedagog, samordnande kurator, ledningsansvarig psykolog och PMO administratör och utbildare

Du kanske också är intresserad av