×
 

"Det är viktigt att spräcka bubblan” 

Att bryta sig ur den egna bubblan på skolan är viktigt för att få perspektiv i arbetet med bedömning och betygssättning. Samverkan med kollegor minskar risken för att bli hemmablind och skapar förutsättningar för ökad likvärdighet.

Det menar Sebastian Frankenberg som är rektor på LBS Kreativa Gymnasiet i Jönköping. 

–Det är mitt uppdrag som rektor att ge lärarna bästa möjliga förutsättningar att jobba med frågor som rör likvärdig bedömning och betygssättning. Det handlar både om att hitta forum på skolan där våra lärare kan sambedöma och att få till välfungerande samarbeten med andra skolor, säger han. 

Samverkan med systerskolor 

LBS i Jönköping har hittat forum för samverkan tillsammans med systerskolorna i Borås, Trollhättan och Kungsbacka. Skolornas lärare träffas regelbundet för att diskutera allt ifrån undervisningsplanering till bedömning. 

–Det finns ingenting som en skola gör som inte på ett eller annat sätt berör bedömning. Det börjar redan i samband med läsårsplaneringen där styrdokumenten tolkas. Därefter handlar det om hur undervisningen utformas och vad man fokuserar på - allt det mynnar ut i olika former av elevuppgifter som senare bedöms, säger Sebastian Frankenberg. 

–Därför lägger vi mycket krut på gemensam lektionsplanering och på att diskutera pedagogik och didaktik. Vi är också i startgroparna för att inleda ett samarbete med AcadeMedia-skolorna Praktiska Gymnasiet och Drottning Blanka. Målet är att skapa ännu fler forum för dialog mellan lärare och utforska hur vi kan samverka kring våra olika inriktningar, trots att de skiljer sig väldigt mycket åt, säger han. 

Ingen lämnas ensam 

Att samtalen kring betyg och bedömning hela tiden pågår i verksamheten är viktigt - inte minst för nya lärare. Emma Ljunggren är inne på sitt andra läsår som lärare och minns att hon kände viss oro inför att sätta betyg. 

–Jag var trygg med att börja undervisa, men betyg hade jag ju aldrig satt tidigare. Men när jag började jobba här märkte jag snabbt att man inte lämnas ensam i det uppdraget. Det finns utrymme för sambedömning i schemat och en mentalitet på skolan där alla stöttar varandra. Det tycker jag är väldigt värdefullt, säger hon.  

Steppat upp arbetet 

Efter att AcadeMedia i höstas införde skärpta riktlinjer för arbetet med betyg och bedömning har också LBS i Jönköping steppat upp sitt arbete. 

–Vi utgår ifrån riktlinjerna och har särskilt tagit fasta på att ”spräcka bubblan”, vilket vi gör genom våra regionala samarbeten med andra skolor. De skärpta riktlinjerna är välkomna, det är viktigt att vi hela tiden känner oss utmanade och inte blir för bekväma i hur vi jobbar, säger Sebastian Frankenberg. 

–Jag har rätt nyligen varit undervisande lärare själv och vet att det kan vara svårt att helt bortse från den relation man har till eleverna, som i sig också är väldigt viktig.  Alla lärare har också en bild av vad eleverna kan och har presterat tidigare. Att sätta betyg är komplext och vi försöker prata om det så mycket och ofta vi kan, säger han. 

Nationella prov anonymiseras 

En åtgärd för att öka likvärdigheten i bedömningen på skolan är att de nationella proven anonymiseras innan de rättas, i enlighet med Skolverkets riktlinjer. En del prov bedöms också av flera lärare för att möjliggöra jämförelser. 

När vi gör så kan vi en bekräftelse på att det finns en god samsyn på skolan. Men de nationella proven täcker inte allt, i svenska testas inte hela kursen på provet. Det måste jag ta hänsyn till när jag sätter betyg, säger Emma Ljunggren. 

–Men om vi har en bra och välplanerad undervisning, där eleverna lär sig vad de ska, så får vi inga stora avvikelser mellan slutbetyg och nationella prov, säger hon. 

”Det finns ingen glädje i glädjebetyg” 

Det är svårt för den som jobbar med betyg och bedömning att undgå den debatt som emellanåt blossar upp kring så kallade glädjebetyg (avvikelser mellan nationella prov och slutbetyg). Emma Ljunggren tycker att debatten är märklig. 

–Att lärare skulle vilja ge elever betyg som inte är motiverade utifrån de kunskaper de visat känns väldigt främmande för mig. Det finns ingen glädje i det. Vi har studieförberedande program på skolan och det vore naturligtvis helt fel att skicka vidare elever med omotiverat höga betyg. Det vore att göra dem en björntjänst, säger Emma Ljunggren. 

–Jag är egentligen rätt ointresserad av betygen i sig även om de självklart ska spegla kunskaperna. Men mitt främsta fokus ligger på att eleverna ska lära sig saker, att de ska få så god undervisningen som möjligt, säger hon. 

”Jag litar på mina lärare” 

Sebastian Frankenberg tror dock att debatten kan påverka rektorer och lärare. Han lyfter vikten av att han och kollegorna känner sig trygga i arbetet. 

–Jag tycker inte att man ska blunda för att det kan uppstå oro eller till och med rädsla. För Skolinspektionen, för media eller reaktioner från vårdnadshavare och elever. Men det arbetar man bort tillsammans och så länge vi hela tiden pratar om de här frågorna, och vågar utmana oss själva, så är jag inte ett dugg nervös. Jag litar till 100 procent på mina lärare och vet att de kan sin profession, säger han. 

Du kanske också är intresserad av