×
 

Delårsrapport januari–september 2009 Stark tillväxt på 20 % och stabilt rörelseresultat

Tredje kvartalet (1 juli –30 september)* • Nettoomsättningen ökade till 453,3 mkr (242,7). • Rörelseresultatet ökade till 32,9 mkr (9,9). • Rörelsemarginalen ökade till 7,3 % (4,1). • Resultat efter finansnetto ökade till 30,4 mkr (9,9). • Resultat efter skatt ökade till 24,7 mkr (7,6). • Resultat per aktie ökade till 2,05 kr (1,20). • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 31,0 mkr (-4,1). Perioden (1 januari–30 september)* • Nettoomsättningen ökade till 1 501,2 mkr (803,7). • Rörelseresultatet ökade till 123,2 mkr (69,1). • Rörelsemarginalen minskade till 8,2 % (8,6). • Resultat efter finansnetto ökade till 113,0 mkr (69,9). • Resultat efter skatt ökade till 95,1 mkr (51,9). • Resultat per aktie minskade till 7,88 kr (8,22). • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 71,5 mkr (39,5). * Samgåendet mellan AcadeMedia och Anew Learning är redovisat såsom ett omvänt förvärv, varför jämförelsevärdena för föregående år till och med Q3 2008 avser Anew Learning. För mer information om det omvända förvärvet och proformasiffror hänvisas till bilagan i bokslutskommunikén för 2008. Intäkterna i juli är lägre, på grund av en säsongsmässig periodisering. Viktiga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter kvartalets utgång. VD kommenterar Hösten har börjat starkt på AcadeMedia. Det är glädjande att vi under kvartalet fortsätter att leverera stark tillväxt med stabila rörelseresultat. Tillväxten under kvartalet är 20 % (proforma) samtidigt som vi har förbättrat rörelsemarginalen med 3,5 procentenheter (proforma) till 7,3 %. Vi har startat 15 st nya skolenheter och antalet gymnasieelever har ökat med över 20 %. Detta ger bra förutsättningar till fortsatt god tillväxt. Vi har nu börjat sjösätta vår tillväxtstrategi även inom för- och grundskola. Detta är ett långsiktigt arbete som vi kommer att se resultat av under 2010-2012. Vi ser goda möjligheter till såväl organisk som förvärvad tillväxt. Vi kan konstatera att flera politiska partier nu tydliggjort sin position i den politiska debatten och att allt fler anser att privata aktörer är ett naturligt inslag i såväl utbildning som vård. Att nu i stort sett alla politiska partier har en positiv hållning till friskolesektorn ser vi som ett stort genombrott för branschens framtida utveckling.