×
 

Delårsrapport Januari - September 2001

Delårsrapport Januari - September 2001 6 November 2001 Niomånadersrapport AcadeMedia AB (publ) · Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 22% till 76,8 Mkr (63,0 Mkr) · Rörelseresultat -13,7 Mkr (-40,1 Mkr) · Nettoresultat -8,7 Mkr (-1,4 Mkr) · Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 55% till 23,1 Mkr (14,9 Mkr) · Åtgärdsprogram avser att reducera kostnaderna med 19 Mkr · AcadeMedia förvärvade aktiepost i kollegan M2S. M2S har försatts i konkurs, vilket kommer medföra en kostnad i kvartal 4 uppgående till 4,2 Mkr. · Bolagets VD har sagt upp sig. Styrelsen kommer tillsätta en tillförordnad VD och därefter söka en permanent lösning. Bokslutskommuniké för år 2001 kommer den 5 februari 2002. Niomånadersrapport Januari - september 2001 VERKSAMHET OCH ORGANISATION Kunskapsföretaget AcadeMedia har som affärsidé att utnyttja modern teknik för att distribuera, lagra och processa ett interaktivt lärande. Verksamheten bedrivs i två operativa enheter, Gravity och New Media Learning. OMSÄTTNING OCH RESULTAT PERIODEN JANURI - SEPTEMBER Nettoomsättningen i perioden var 76,8 Mkr vilket innebär en ökning med 22 % jämfört med föregående års niomånadersrapport som var 63,0 Mkr. Rörelseresultatet är -13,7 Mkr (-40,1). OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen i kvartalet var 23,1 Mkr, vilket innebär en ökning med 55% jämfört med föregående års tredje kvartal som var 14,9 Mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet är -6,9 Mkr. Föregående års tredje kvartal var rörelseresultatet -15 Mkr exklusive jämförelsestörande poster. ÅTGÄRDSPROGRAM På grund av det negativa rörelseresultatet, särskilt under kvartal 3, har AcadeMedia genomfört ett åtgärdsprogram för att minska kostnadsmassan. Detta kommer att innebära att personalstyrkan minskar med 35 personer, varav 20 i Gravity samt 15 i New Media Learning. Totalt räknar vi med att åtgärdsprogrammet kommer minska koncernens kostnader med 19 Mkr per år. Åtgärdsprogrammet kommer att ge full effekt under kvartal 2 2002. I NVESTERINGAR AcadeMedia förvärvade under fjärde kvartalet 2001 20,1% av aktiekapitalet och 38,1% av röstetalet i kollegan M2S. Avsikten var att medverka till en sanering av bolagets verksamhet och finanser för att sedan eventuellt gå samman. Den finansiella saneringen gick ut på att sälja ett av bolagen i M2S-koncernen, betala av skulderna och sedan genomföra en företrädesemission. Försäljningen av bolaget misslyckades och då återstod endast att göra en annan skuldsanering för att möjliggöra nyemissionen. Det misslyckades och M2S begärdes i konkurs. AcadeMedias medverkan var kort och intensiv. Den risk vi utsatte AcadeMedia för var begränsad och vi anser att den var värd den möjligheten som låg i ett sanerat M2S. Förlusten uppgick till 4 Mkr och tas i fjärde kvartalet. FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET AcadeMedias finansiella ställning är fortsatt stark. Det egna kapitalet uppgår till 104,2 Mkr vilket jämfört med helåret 2000 innebär en minskning om 8,7 Mkr. Eget kapital per aktie är 33 kr. Likvida medel sjönk under niomånadersperioden med 22,9 Mkr vilket är hänförligt främst till bolagets löpande verksamhet. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 88,1 Mkr. PERSONAL AcadeMediakoncernen består per den 30 september 2001 av 159 medarbetare fördelade 86 i Gravity och 66 i New Media Learning samt 7 i övrig verksamhet. Jämfört med den 31 december 2000 innebär det en nettominskning av personalen med 8 personer vilket till stor del är hänförligt till avvecklingen av olönsamma verksamheter. Efter åtgärdsprogrammet, som nu genomförs, avses koncernen att bestå av 124 medarbetare. Moderbolaget Koncernens moderbolag AcadeMedia AB har under perioden inte haft någon omsättning, resultat före skatt och bokslutsdispositioner var för rapportperioden 1,7 Mkr (33,8 Mkr). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 82 Mkr (132 Mkr) och vid föregående års utgång till (107 Mkr). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovsningsrådets rekommendation RR20. I jämförelsesiffran per 2000-09-30 har korrigering skett med avseende på förvärvet av Aktuell Viden A/S som konsoliderades per 2000-09-30 men som i ett senare skede tagits bort på grund av att affären annullerades. Tillämpade redovisningsprinciper är i övrigt oförändrade jämfört med närmast föregående rapportperiod avslutad per den 31 december 2000. Ackumulerade underskottsavdrag (förlustavdrag) uppgick inom koncernen till 70 Mkr. Dessa underskottsavdrag kan användas till att reducera skatten på framtida vinster. Då osäkerhet föreligger om inom vilken tidsrymd dessa underskott kan komma att utnyttjas har bolaget valt att inte redovisa uppskjuten skattefordran avseende dessa underskottsavdrag i tidigare avlämnade delårsrapporter under 2001, så ej heller i delårsrapport per den 30 september 2001. Ny utvärdering huruvida uppskjuten skattefordran för underskottsavdrag skall redovisas eller ej kommer att ske vid varje kvartalsbokslut. Övriga upplysningar I AcadeMedia finns ett optionsprogram till de anställda som vid full teckning innebär en utspädning om drygt 1,7 % av aktiekapitalet. Teckningskursen är 135 kr och sista förfallodag är 2002-12-31. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT01060/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT01060/bit0001.pdf Hela Rapporten