×
 

Cybergymnasiet – innerstadsskolan för alla

Idag publicerar Aftonbladet en artikel om Cybergymnasiet i Stockholm. Tonen i artikeln sätts direkt. “I ett hemligt, grått kassaskåp på Cybergymnasiet i Stockholm förvaras de unika katalogerna med all information om elevernas betyg. Men det är något konstigt med dem.” Skåpet kan nog beskrivas som grått. Det är dock ett vanligt arkivskåp, med en liten nyckel.
Logotyp för Cybergymnasiet

I arkivskåpet förvaras de så kallade betygskatalogerna. En betygskatalog är det dokument där samtliga betyg i en kurs dokumenteras. När en elev får sitt slutbetyg hämtas de enskilda betygen från många olika betygskataloger.

På bilden nedan visas arkivskåpet som står på Cybergymnasiet i Stockholm.

Att skåpet är låst beror på att betygskatalogen inte får kommas åt av obehöriga. Det är dock inte hemligt, varken på Cybergymnasiet eller på andra skolor som förvarar fysiska betygtskataloger. Det finns en betygskatalog för alla kurser som betygsatts.  

AcadeMedia förvärvade Cybergymnasiet 2020, med samma grundidé som när vi förvärvade Praktiska Gymnasiet 2017, med 37 skolor runt om i Sverige, även om Cybergymnasiet har betydligt fler elever som studerar högskoleförberedande program. Vi vill förbättra svensk yrkesutbildning. Cybergymnasiet har en stor bredd av program, inte minst yrkesdito, och ett stort engagemang för elever som haft, och ibland har, stora utmaningar att lyckas med skolan.

Problem upptäcktes

Ett drygt halvår efter förvärvet, i maj 2021, framkom att skolans befintliga rutiner kring betygshantering och prövningar var bristfälliga. Uppgifterna kom från medarbetare på Cybergymnasiet.  En intern granskning gjordes då med stöd från AcadeMedias kvalitetsorganisation. Granskningen visade att  skolans arbetssätt kring prövningar var olämpligt, även om det inte stred mot några regler. Det olämpliga bestod i att skolledningen agerade som prövningsansvariga lärare. Prövningar bör alltid genomföras av legitimerade lärare, som också arbetar som lärare. Skolledningen bestod visserligen av legitimerade lärare, det ansågs ändå inte lämpligt att de genomförde prövningar.

I direkt anslutning till att granskningen bekräftade bristfälliga rutiner, beslöt AcadeMedia - tillsammans med skolan - att med omedelbar verkan ersätta rutinen med en ny, som innebar att endast lärare på skolan får ansvara för prövningar.

Nya rutiner

Från och med höstterminen 2021 har också många av de gemensamma uppföljningar som utgör grunden i AcadeMedias kvalitetsarbete införts på skolan. Exempel på sådant är nya system och rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i form av betygsprognoser och EWS (Early Warning System), samt undervisningsutvärderingar ur ett elevperspektiv.

Under höstterminen 2022 framkom att det finns fortsatta oklarheter kring betygsättning och genomförandet av prövningar på skolan. Uppgifterna kom även denna gång från medarbetare som tagit  kontakt med AcadeMedias stabsfunktioner, och de uppgifter de lämnade gjorde att det omedelbart fattades beslut om att en ny utredning skulle göras. Denna utredning behövde omfatta en granskning av skolans arbete, samt vilket stöd huvudmannen gett i detta arbete. Granskningen av skolans arbete planerades först till den 28 november, men tidigarelades - efter det att det börjat komma frågor från medier - till den 16 november. Detta för att så snart som möjligt färdigställa utredningen och identifiera vilket stöd skolan behöver.

Vi ser nu att vi i den första granskningen som gjordes inte fullt ut lyckades fånga hela problembilden, och huvudmannen tar signaler om att ett fortsatt utvecklingsarbete behövs på stort allvar.  Detta för att säkerställa ett hållbart och rättssäkert prövningsförfarande på skolan. Den utredning som just nu pågår ska säkerställa att vi denna gång fångar upp helhetsbilden och identifierar rätt åtgärder och stöd för att komma tillrätta med situationen.

Stor bredd på skolans program

Många gymnasier vänder sig till elever som redan när de börjar på skolan har ett tydligt mål med utbildningen. Det kan vara ett jobb som frisör, snickare eller spelutvecklare. Det kan också vara vidare studier till läkare, lärare eller civilingenjör. Sådana elever går även på Cybergymnasiet i Stockholm. Liksom elever med helt andra förutsättningar.

Cybergymnasiet i Stockholm kan beskrivas som den skola många idag efterlyser, en skola där snickarens och direktörens barn möts. En förutsättning för att det ska fungera är att skolan har ett brett programutbud, vilket man har. Man kan utbilda sig till frisör på hantverksprogrammet, medan man på el- och på energiprogrammet blir nätverkstekniker, eller sikta på vidare studier på något av de många högskoleförberedande programmen.

Cybergymnasiet, som ligger i Stockholms innerstad, är ovanlig just tack vare sin blandade elevgrupp. 1150 elever går på skolan idag, många av dem kommer från ytterområden med stora utmaningar. Eleverna har olika grad av motivation, och förkunskaper, målet är alltid att förbereda dem för deras vuxenliv och vara en plats där de kan bygga nya sociala nätverk från andra delar av Stockholm.

Fakta om betygskataloger

Från Skolverkets hemsida: Elevernas betyg ska antecknas i en betygskatalog. I våra föreskrifter finns information om hur betygskatalogen ska föras och vad den ska innehålla. Det är rektorns ansvar att samtliga elevers betyg förs in i katalogen och att eleverna får information om rätten att begära utdrag från den. I en bilaga till föreskrifterna framgår det hur ämnena får förkortas.

Möjligheter att föra betygskatalogen elektroniskt

En betygskatalog får föras elektroniskt. Det innebär att när man lägger in ett betyg i betygskatalogen så kan man signera elektroniskt, under förutsättning att man valt att föra betygskatalogen elektroniskt. Ett utdrag ur betygskatalogen kan däremot inte ske elektroniskt, vilket innebär att man inte heller kan skriva under utdraget elektroniskt. Ett utdrag kräver därför en handskriven underskrift.

Fakta om när betyg kan ändras och av vem

Rättelse av betyg får endast den med befattningen rektor besluta om.

Betyg efter prövning får den som ansvarat för prövningen OCH som är legitimerad lärare besluta om.

Ändringar av betyg får endast läraren som undervisat i kursen besluta om, med vissa undantag (se nedan, paragraf 20).

Ur 3 kap Skollagen (2010:800):

Rättelse av skrivfel och liknande förbiseende

19 §  Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel eller liknande förbiseende får rättas av rektorn. Innan rättelse görs ska rektorn ge eleven och elevens vårdnadshavare tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Vid rättelse ska ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den oriktiga betygshandlingen om möjligt förstöras.

Ändring av uppenbart oriktiga betyg

20 §  Finner den eller de som har fattat ett beslut om betyg att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska denne eller dessa ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks.

Ändring enligt första stycket ska göras av rektorn om:

  • den som har fattat det ursprungliga beslutet inte längre är anställd av huvudmannen eller är förhindrad på grund av något annat liknande skäl,
  • det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och någon eller några av dem inte längre är anställda av huvudmannen eller är förhindrade på grund av något annat liknande skäl, eller
  • det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och dessa inte kan enas.
Prövning för betyg

21 §  För den som vill genomgå prövning för betyg finns särskilda bestämmelser i denna lag.

Du kanske också är intresserad av