×
 

Bra skolkultur ger goda resultat på Sjölins Gymnasium

Alla skolor strävar efter att ha studiero och en skolkultur som innebär att elever trivs och behandlar varandra väl. Det ger i sin tur förutsättningar för bra undervisning och lärande. Men att skapa det är en utmaning för många skolor.

I Skolinspektionens senaste nationella skolenkät svarade endast 13 procent av landets gymnasieelever i årskurs två att det alltid är arbetsro på lektionerna. Drygt varannan elev svarade att de känner sig helt och hållet trygga i skolan. 

Inget rektorsbyte på fem år 

Alla skolor har olika utmaningar och det finns inte en metod som fungerar för alla. Men Sjölins Gymnasium har hittat rätt – det framkommer i de senaste årens enkäter där medarbetare och elever svarar på frågor om sin arbetsplats och skola. 

–Nyckelordet är kontinuitet, säger skolchef Jimmy Rosengren. Senast vi hade ett rektorsbyte på någon av våra fem skolor var 2018. Det skapar ett lugn i medarbetargruppen och det ger goda förutsättningar att bygga en stark kultur på skolorna. 

De senaste enkätresultaten visar att 85 procent av Sjölinseleverna tycker att de behandlar varandra på ett bra sätt och 95 procent svarar att de känner sig trygga i skolan. Drygt åtta av tio anger något av de högsta svarsalternativen på frågan om de har studiero på lektionerna. 

En metodik som skapar tydlighet 

Ytterligare en framgångsfaktor som Jimmy Rosengren tror har stor betydelse är arbetssättet. Alla Sjölins skolor arbetar med en gemensam case-metodik med inspiration från Harvard Business School. 

–Det är ett elevnära arbetssätt och en tydlig metodik för medarbetare och elever att samlas kring. Det finns handböcker, gemensamma case och en struktur som jag tror är en starkt bidragande orsak till att våra skolor lyckas väl, säger Jimmy Rosengren. 

Resultaten i medarbetarenkäten ger honom rätt. 93 procent av medarbetarna anser att deras kompetens tas tillvara på arbetsplatsen och 87 procent tycker att närmaste chefen organiserar arbetet på ett effektivt sätt. 

–De här sakerna är ju hygienfaktorer egentligen, men det är väldigt viktigt att det funkar för att undervisningen ska bli bra. Allt hänger ihop och vi ser att samtliga skolor inom Sjölins också har en hög måluppfyllelse, säger Jimmy Rosengren. 

En av Stockholms populäraste gymnasieskolor 

I våras var examensgraden på Sjölins skolor 98, 7 procent och avvikelserna mellan nationella prov och kursbetyg ligger sammantaget lägre än rikssnittet. 

Krister Thun är rektor på Sjölins Södermalm som är en av Stockholms mest sökta gymnasieskolor. Trots att skolan har 770 elever finns det en närhet mellan medarbetare och elever som han tror skapar både trygghet och trivsel. 

–Vi har lyckats etablera en bra kultur på skolan som det är lätt för nya elever att vaggas in i. Våra lärare jobbar nära eleverna och det är svårt att vara anonym. När man väl etablerat en bra grund är det ofta lätt att rida på den vågen, desto svårare är det att vända en negativ utveckling, säger han. 

Kom från en stökigare period 

Han tror också att kontinuiteten är en viktig förklaring till varför skolorna har en bra utveckling. 

–Det är klart att det spelar roll och det gäller även bland medarbetarna – en låg personalomsättning skapar stabilitet. När jag började som rektor 2018 hade skolan en rätt stökig period bakom sig, men vi har vänt utvecklingen genom att jobba tillsammans, berättar han. 

En viktig del i hans ledarskap är att sätta skolan i en kontext. 

–Vi har ambitiösa elever och lärare och det är naturligtvis bra. Men för oss har det varit en utmaning att minska känslan av press och stress. Det finns ett liv utanför skolans väggar, det som sker här är inte på liv och död. Ibland tror jag att det är viktigt att påminna sina elever om det, säger Krister Thun. 

Tydliga förväntningar 

Gustav Wetterlind undervisar i engelska och religion på Sjölins Södermalm. Han lyfter fram både kontinuiteten och det elevnära arbetssättet som framgångsfaktorer. 

–Vi vet vad skolledningen förväntar sig av oss och vi behöver inte sätta oss in i nya rutiner och arbetssätt med jämna mellanrum. Det gör att vi kan lägga mer arbetstid på eleverna och undervisningen, säger han. 

–Sen tror jag att närheten mellan oss lärare och elever är jätteviktig. Alla vet vilka alla är och även de elever som jag inte undervisar vet vad jag heter och hälsar. Vi lärare är väldigt synliga i korridorerna och det tror jag är särskilt viktigt på en stor skola som vår. De vet att de alltid kan prata med oss, säger Gustav Wetterlind. 

Krister Thun håller med skolchef Jimmy Rosengren om att skolornas arbetssätt med case sannolikt har stor betydelse även för trivseln och tryggheten. 

–Våra elever har aktivt valt vår skola utifrån hur vi jobbar. Det passar nog inte alla elever, men när elever gör ett medvetet och välinformerat val så är nog sannolikheten större att de också trivs bra, och då kommer mycket av det andra på köpet, säger han. 

Läs mer om Sjölins arbete med case-metodiken: https://www.sjolinsgymnasium.se/om-sjolins/om-case/ 

Du kanske också är intresserad av