×
 

Bokslutskommuniké 2001 AcadeMedia AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 ACADEMEDIA AB (publ) 5 februari 2002 · Nettoomsättningen för helåret ökade med 18% till 98,6Mkr (83,8) · Rörelseresultat -24,1 Mkr (-102,2) · Nettoresultat -22,7 Mkr (-60,6) · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 36% till 21,8 Mkr (16,0) · Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning utgår för 2001. · Orderstock 51 Mkr för 2002 · Kostnaderna har reducerats med 19 Mkr på årsbasis · Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark, 88 Mkr i kassan. VERKSAMHET OCH ORGANISATION Verksamheten i AcadeMedia bedrivs i tre operativa enheter, Gravity, New Media Learning och Rekall. AcadeMedias verksamhet omfattar kunskapslösningar som stödjer företags hela "knowledge supply chains". Academedia utnyttjar modern teknik såväl som aktuell pedagogisk metodik för att skapa ett positivt affärsresultat för AcadeMedias kunder. Vi har bland annat levererat en omfattande kunskapslösning till Taxi Stockholm som uppmärksammats i flera tidskrifter under året. Lösningen har två huvudspår. Dels att snabbt göra nyanställda produktiva och dels att inom så svåra områden som kundkontakt, genom realistiska interaktiva dialoger, höja kvalitén på personalens kundkontakter. Det unika är att man, med interaktivt stöd, praktiskt kan träna hundratals personer samtidigt. Liknande lösningar kan användas inom alla andra områden där kvalitén på kundkontakter är viktiga. Andra kunskapslösning som utvecklats under året är dels en lösning som stöder det livslånga lärandet och behovet av omvärldskunskap för företag med internationella försäljningsorganisationer och dels en lösning för att snabbt utbilda internationella säljkårer/återförsäljare i samband med produktlanseringar. Därutöver har vi även levererat kunskapslösningar inom bl.a. läkemedel, medicinsk teknik samt telekom, (UMTS, GPRS och GSM). Vi har även fått pris för vår genuina och djupa grafiska kunskap i spelet Bollibompa och fått förtroendet att för Levande Böckers räkning utveckla nästa version av kunskapsspelet "Mulle Meck bygger ..." Mulle Meck är ett av Europas mest framgångsrika kunskapsspel med mer än 200.000 utgivna exemplar. Inom området New Media Learning är Platsportalen en intressant kunskapslösning. Platsportalen knyter samman arbetssökande med arbetsgivare och kompletterar den arbetssökandes kunskaper så att de tillgodoser arbetsgivarens behov. Med användning av interaktiva utbildningslösningar såväl som blandat lärande fyller Platsportalen det kunskapsgap hos den arbetssökande som annars skulle ha varit ett hinder för anställning. Rekall tillhandahåller infrastruktur för att via Internet distribuera media som kräver stor bandbredd utan att överbelasta kundernas egna interna bandbredder. Härigenom möjliggörs att koncernens kunder kan utnyttja film, avancerad bildhantering och nya distributionssätt även för utbildning av kunder i de kunskapslösningar som AcadeMedia levererar. Academedias verksamhet har under det gångna året inriktats mot utveckling och leverans av kunskapslösningar med ett stort innehåll av interaktiv pedagogik för att leverera positivt resultat i våra kunders kritiska affärsprocesser och slutligen på resultatraden. OMSÄTTNING OCH RESULTAT HELÅRET Nettoomsättningen i koncernen var 98,6 Mkr (83,8) vilket innebär en ökning med 18 % jämfört med föregående års omsättning. Rörelseresultatet är -24,1 Mkr (-102,2). OMSÄTTNING OCH RESULTAT FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i kvartalet var 21,8 Mkr (16,0), vilket innebär en ökning med 36% jämfört med föregående års fjärde kvartal. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet är -10,4 Mkr. Föregående års fjärde kvartal var rörelseresultatet -26,4 Mkr exklusive jämförelsestörande poster. ÅTGÄRDSPROGRAM På grund av det negativa rörelseresultatet har AcadeMedia under det fjärde kvartalet genomfört ett åtgärdsprogram för att minska kostnaderna. Detta har inneburit att personalstyrkan minskat med 35 personer, varav 20 i Gravity och 15 i New Media Learning. Åtgärdsprogrammet beräknas minska koncernens kostnader med 19 Mkr per år. Kvarvarande kostnader för åtgärdsprogrammet har belastat resultatet under kvartal 4 med 3 Mkr, vilket innebär att åtgärdsprogrammet skall ge full effekt under hela år 2002. INVESTERINGAR AcadeMedia förvärvade under fjärde kvartalet 2001 20,1% av aktiekapitalet och 38,1% av röstetalet i kollegan M2S. Avsikten var att medverka till en sanering av bolagets verksamhet och finanser för att sedan eventuellt gå samman. Den finansiella saneringen gick ut på att sälja ett av bolagen i M2S-koncernen, betala av skulderna och sedan genomföra en företrädesemission. Liksom tidigare rapporterats misslyckades försöken att sanera bolaget och kostnader uppgående till totalt 4,2 Mkr har belastat kvartalet. UTSIKTER 2002 Orderingången har varit mycket god och orderstocken per 2001-12-31 uppgår till 51 Mkr. Utsikten för 2002 är att resultatet bör bli väsentligt bättre än 2001. UTVECKLING AV BRANSCHEN AcadeMediakoncernen har en stabil verksamhet och en stark finansiell ställning, vilket medför goda utsikter att delta i utvecklingen av branchen. FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET AcadeMedias finansiella ställning är fortsatt stark. Det egna kapitalet uppgår till 90,2 Mkr vilket jämfört med 2000-12-31 innebär en minskning om 22,7 Mkr. Eget kapital per aktie är 28 kr. Likvida medel sjönk under året med 22,6 Mkr vilket är hänförligt främst till bolagets löpande verksamhet. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 88,4 Mkr. PERSONAL AcadeMediakoncernen består per 2001-12-31 av 123 medarbetare fördelade 60 i Gravity och 56 i New Media Learning samt 7 i övrig verksamhet. Jämfört med den 31 december 2000 innebär det en nettominskning av personalen med 44 personer. MODERBOLAGET Koncernens moderbolag AcadeMedia AB har under perioden inte haft någon omsättning, resultat före skatt och bokslutsdispositioner var för helåret -13,4 Mkr (-23,1). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 77,3 Mkr (106,8). UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning utgår för 2001. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med närmast föregående rapportperiod avslutad per den 31 december 2000. Ackumulerade underskottsavdrag (förlustavdrag) uppgick inom koncernen till 90 Mkr. Dessa underskottsavdrag kan användas till att reducera skatten på framtida vinster. Då osäkerhet föreligger om inom vilken tidsrymd dessa underskott kan komma att utnyttjas har bolaget valt att inte redovisa uppskjuten skattefordran avseende dessa underskottsavdrag i tidigare avlämnade delårsrapporter under 2001, så ej heller i bokslutskommuniké per den 31 december 2001. Ny utvärdering huruvida uppskjuten skattefordran för underskottsavdrag skall redovisas eller ej kommer att ske vid varje kvartalsbokslut. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR I AcadeMedia finns ett optionsprogram till de anställda som vid full teckning innebär en utspädning om drygt 1,7 % av aktiekapitalet. Teckningskursen är 135 kr och sista förfallodag är 2002-12-31. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Stockholm 2002-02-05 Styrelsen AcadeMedia AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/05/20020205BIT00970/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/05/20020205BIT00970/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén