×
 

Åtta av tio rekommenderar sin arbetsplats inom AcadeMedia

Nu har 9356 medarbetare* besvarat årets medarbetarenkät om hur de trivs på sina arbetsplatser inom AcadeMedia. Resultaten visar bland annat att 78 procent av medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsplats till andra och att 83 procent har ett högt förtroende för sin närmaste chef.
Bild på lärare och elever

Nöjd medarbetarindex, som är ett övergripande mått på hur nöjda medarbetare är med sin arbetsplats, backar något jämfört med 2022 och ligger i år på 71 (74).

HR-direktör Lisa Oldmark kommenterar årets resultat.

-Vi kan fortsatt konstatera att våra medarbetare överlag trivs bra på sina arbetsplatser. De anser sig ha stimulerande arbetsuppgifter och upplever att det lokala ledarskapet är bra. Men vi är en stor koncern, det finns naturligtvis områden som är mer bekymmersamma och enskilda enheter som har utmaningar att hantera.

Ledarskapet är avgörande

Två frågor som i stor utsträckning påverkar medarbetares vilja att rekommendera sin arbetsplats till andra är hur de upplever att arbetet organiseras och vilka förutsättningar de känner att de har för att kunna utföra sitt uppdrag.

-Vi har jobbat länge med dessa frågor inom AcadeMedia eftersom vi vet vilken enorm betydelse det har. Att rektorer, skolchefer och andra ledare inom organisationen har de verktyg som krävs för att styra och organisera verksamheten på ett bra sätt påverkar hela vägen in i klassrummet, säger Lisa Oldmark.

Resultaten skiljer sig lite åt mellan de olika skolformerna förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 70–75 procent tycker att arbetet på deras arbetsplats organiseras på ett effektivt sätt.

Bra stöd från chefen

De delar i medarbetarenkäten som rör ledarskap summeras ihop till två olika indexvärden (0–100) där siffran för hela AcadeMedia avseende både verksamhetsstyrning och personalledning i år landar på 77, en enhet lägre än förra året. Medarbetare anser i hög utsträckning att deras chef finns tillgänglig vid behov, att de får bra stöd och hjälp att prioritera. De anser också i hög utsträckning att chefen är mottaglig för förslag och nya idéer.

När det kommer till att ge konstruktiv återkoppling på arbetsinsatser tycker 72 procent av medarbetarna att deras chef är bra på det.

Ett viktigt verktyg

Nu ska resultaten bearbetas av chefer och medarbetare i verksamheterna. I årets enkät framgår det att medarbetare generellt blir allt mer nöjda med hur den egna verksamheten jobbar med resultaten från medarbetarenkäten.

-Det är väldigt bra, vi gör ju de här mätningarna för att kunna utveckla och förbättra. Alla verksamheter har saker som de behöver jobba mer med och medarbetarenkäten fungerar som en vägvisare i utvecklingsarbetet. Eftersom vi är en stor koncern kan vi också lära mycket av varandra, det som någon ser som utmanande har andra hittat framgångsrecept för. Den kraften är viktig att ta tillvara, säger Lisa Oldmark.

* Om undersökningen

Det är 9 356 medarbetare av totalt 11 642 tillfrågade som besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent. Det är endast AcadeMedias medarbetare i Sverige som ingår i denna enkät, de internationella verksamheterna genomför egna enkäter vid andra tillfällen under året. Vidare är det endast de medarbetare som varit anställda i minst tre månader som får möjlighet att besvara enkäten.