×
 

Årets kvalitetsrapport är här

Idag släpps AcadeMedias kvalitetsrapport för läsåret 2022/23. I rapporten finns samlade resultat för alla skolformer samt information om kommande kvalitetssatsningar och prioriterade utvecklingsområden.
Ingela Gullberg

En sak som sticker ut i resultaten är att avvikelserna mellan resultaten på nationella prov och elevers slutbetyg har minskat markant i samtliga ämnen - både i grundskolan och på gymnasiet.

Det är alltså en betydligt högre andel elever än tidigare år som får ett betyg som ligger i linje med vad de presterat på de nationella proven.

-Vi har lyst intensivt på den här frågan under det senaste året och även sjösatt ett stort åtgärdspaket för att stärka skolornas arbete med likvärdig bedömning och betygssättning. Nu ser vi att det har gett resultat, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

-Samtidigt är det inte så att det nationella provet helt ska avgöra vilket betyg som eleverna ska få - så ser helt enkelt inte regelverket ut. Men när vissa skolor har återkommande och stora avvikelser behöver man som huvudman gå till botten med det, och det är precis vad vi gjort, säger hon.

Betygen fortsatt på en stabil nivå

Trots att avvikelserna minskar så ligger betygsresultaten i grundskolan i nivå med året innan och en bra bit över det senast publicerade riksgenomsnittet. 9 av 10 elever på AcadeMedias grundskolor blev behöriga till gymnasieskolans nationella program 2023.

Gymnasieskolornas betygssnitt ligger mer i linje med övriga riket, även om variationerna mellan olika verksamheter är stora. 88,2 procent av gymnasieeleverna inom AcadeMedia med avgångsbetyg tog examen*. Än så länge finns det inga publicerade riksgenomsnitt för gymnasieskolan att jämföra med.

-Sammantaget kan man säga att resultaten ligger relativt stabilt jämfört med tidigare år, trots att avvikelserna mellan nationella prov och slutbetyg har minskat markant. Vi har dock enskilda skolor där det behöver göras kraftfulla insatser för att fler elever ska nå målen, säger Ingela Gullberg.

Förskolan och vuxenutbildningen

Inom förskolan ökar andelen vårdnadshavare som rekommenderar sitt barns förskola och hamnar nu på 88 procent. 9 av 10 tycker att förskolan har en stimulerande lärmiljö och 93 procent tycker att pedagogerna gör så att barnet får lust att lära sig mer.

Kvalitetsrapporten innehåller också resultat för vuxenutbildningen, även om de inte följer samma läsår som övriga skolformer. I resultaten för 2022 noteras bland annat att betygsresultaten inom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen nu ligger över riksgenomsnitten både när det handlar om närlärande och distansutbildning.

Det är också tydligt att yrkeshögskolan fortsätter att vara en effektiv utbildningsform - 90 procent av de som examinerades under 2022 hade ett jobb inom sex månader varav 77 procent inom det yrke de utbildat sig till**.

* Preliminär siffra hämtad från AcadeMedias interna betygssammanställning. Nationell statistik publiceras i slutet av november 2023.

**För yrkeshögskolan har det ännu inte publicerats några nationella jämförelsetal avseende andel med examen.

Länk till kvalitetsrapporten

Fakta om de minskade betygsavvikelserna inom AcadeMedia

Andelen elever som vårterminen 2023 fick ett högre slutbetyg än resultatet på det nationella provet i matematik, svenska och engelska. Vårterminen 2022 inom parentes. Grundskolans siffror är preliminära och baseras på AcadeMedias egen sammanställning. Nationell statistik publiceras i slutet av november 2023.

Gymnasiet
Matematik: 27,6 procent (42,8)
Rikssnitt: 25,9 procent (35,8)

Svenska: 30,4 procent (39,8)
Rikssnitt: 32,7 procent (35,5)

Engelska: 16,3 procent (26,2)
Rikssnitt: 15,6 procent (20,7)

Grundskolan
Matematik: 26,6 procent (39,7)
Rikssnitt: Nationell statistik presenteras i slutet av november

Svenska: 20,8 procent (33)
Rikssnitt: Nationell statistik presenteras i slutet av november

Engelska: 10,3 procent (11,5)
Rikssnitt: Nationell statistik presenteras i slutet av november

Du kanske också är intresserad av