×
 

Aktiv resursfördelning för att möta elevernas behov    

Att anpassa skolans resurser efter elevernas behov kan tyckas som en självklarhet, men för många är det en utmaning. Aktiv resursfördelning är en av beståndsdelarna i AcadeMediamodellen eftersom forskning visar att det är en framgångsfaktor. Det är också en förutsättning för att skolan ska klara sitt kompensatoriska uppdrag.

Men hur lyckas man i praktiken?  

På Vittra Landborgen i Helsingborg har man hittat strukturer och metoder som innebär att skolans resurser används där de gör mest nytta för eleverna. 

-Vi analyserar regelbundet vår verksamhet för att se till att vi använder de resurser vi har på bästa sätt. Var sjätte vecka stämmer vi av undervisningen för att kartlägga hur våra elever ligger till. Det handlar om att ha en effektiv organisation som skapar förutsättningar för fler elever att nå målen, säger skolans rektor Pernilla Svensson. 

Smarta lösningar som gynnar alla elever 

Lärare, speciallärare och elevhälsa jobbar tätt tillsammans. Om kartläggningarna visar att elever eller hela klasser behöver extra stöd för att nå målen anpassas skolans resurser. Det kan till exempel handla om att ändra i bemanningen, ändra gruppkonstellationer eller göra schemaförändringar som stödjer elevernas behov. 

-Vi försöker täcka in så många behov som möjligt genom att göra anpassningar som gynnar många elever, istället för att göra många olika individuella anpassningar. Helt enkelt bygga en smart organisation. Ett konkret exempel på det kan vara att skapa en gemensam lektionsstruktur, säger Pernilla Svensson. 

Transparens och delaktighet 

Vad gör man när den resurs som behövs allra mest inte finns på skolan? Då gäller det att skapa team som tillsammans kan lösa uppgiften, menar Pernilla Svensson. En av utmaningarna är därför att bygga en stabil organisation som samtidigt är flexibel.  

-Förändringar i organisationen och förändringar i tjänster kan upplevas som jobbiga och sluka energi både för enskilda lärare och arbetslag, säger hon. 

-En nyckel är därför att vara öppen med hur resurserna fördelas och göra medarbetarna delaktiga i det arbetet. När vi ser att det leder till att fler elever når målen, och att studieron ökar, är det lättare att få med alla på tåget, säger Pernilla Svensson. 

Goda resultat 

På Vittra Landborgen har arbetet med aktiv resursfördelning gett resultat. Eleverna presterar bättre än vad som statistiskt förväntas utifrån deras förutsättningar (SALSA). Dessutom har både tryggheten och studieron ökat. 

-Jag skulle säga att den aktiva resursfördelningen har varit helt avgörande för de goda resultat vi har. Det är den som gör att vi kan kompensera där förutsättningarna är som svårast och behoven som störst, säger Pernilla Svensson. 

Den här artikeln finns också med i AcadeMedias kvalitetsrapport för 2020/21. Länk till rapport.

Du kanske också är intresserad av