×
 

Aftonbladet uppmärksammar dataintrång inom Cybergymnasiet och Drottning Blanka

Den 29 maj uppmärksammade Cybergymnasiets fackliga parter sin huvudman om att ett obehörigt dataintrång skett genom en google-site och en google-mapp som av misstag delats med utomstående.

Aftonbladet uppmärksammar dataintrånget i en artikel den 16 juni.

När intrånget kom till huvudmannens kännedom ändrades omedelbart delningsinställningen på siten och den berörda mappen så att obehöriga inte längre kunde komma åt dokumenten. Mappen och siten hade då varit tillgängliga för utomstående under fyra dygn. 

Intrången anmäldes till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) och en utredning inleddes av Academedias dataskyddsombud samt IT-säkerhetsansvariga för att ta reda på omfattningen av intrånget. Denna utredning pågår fortfarande och anmälan till IMY kommer att kompletteras när den är färdig.

Den delade mappen innehöll bland annat ansökningar till försteläraretjänster på gymnasieskolorna. Berörda medarbetare har informerats om det inträffade och om anmälan till IMY. 

– Mänskliga misstag i flera led är orsaken till att dessa intrång kunde göras av obehöriga som hade tillgång till länken. Informationen var inte sökbar på internet eller via google men vi ser ändå mycket allvarligt på det som inträffat och vi utreder därför detta grundligt, säger Jens Levin, utbildningsdirektör för Drottning Blankas gymnasieområde där även Cybergymnasiet Stockholm ingår. 

I ansökningarna fanns rektorers vitsord om lärare som sökt förstelärartjänster. Några hade i dessa valt att ta med uppgifter om hur elever utvärderat lärarens undervisning.

– Undervisningsutvärderingar är en mycket liten del av helheten på de skolor som använt sig av dem och ses i första hand som ett verktyg för den enskilda läraren, för att kunna anpassa och utveckla sin undervisning till olika elevgrupper och deras behov. Det är aldrig något som avgör huruvida en lärare får en förstelärartjänst eller inte. Det Aftonbladet skriver om "rankingsystem" är inte heller korrekt, något sådant existerar inte, säger Jens Levin.

Länk till artikel från december 2021 där vi kommenterar hur undervisningsutvärderingar används.

För mer information, kontakta:
Jens Levin, utbildningsdirektör, 0727-455058
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör ,073-334 87 50.