×
 

ACADEMEDIAS RÖRELSERESULTAT FÖR 2004 FÖRVÄNTAS ÖVERTRÄFFA TIDIGARE LÄMNAD PROGNOS

I samband med att delårsrapporten för årets första 9 månader offentliggjordes den 15 oktober lämnade bolaget en prognos om ett positivt rörelseresultat för helåret 2004. Både i oktober och i november har resultatet överträffat prognos, vilket medför att även rörelseresultatet för 2004 bedöms komma att överträffa tidigare lämnad prognos. Den förbättrade resultatnivån har främst åstadkommits genom en lyckosam integration av under året förvärvade verksamheter i kombination med att tidigare vidtagna åtgärder för förbättrad lönsamhet givit resultat. Ny prognos för det fjärde kvartalet är ett rörelseresultat som uppgår till ca 10 mkr, vilket innebär ett rörelseresultat för helåret 2004 beräknas uppgå till ca 7 mkr. Till detta kommer realisationsvinst vid avyttring av aktier i BTS Group under kvartal fyra som uppgår till 6 mkr. Totalt uppgår reavinsten för sålda BTS aktier under året till 12 mkr. Eftersom rörelseresultatet delvis genererats i förvärvade verksamheter kommer viss skattebelastning att bli aktuell. Uppskjuten skattefordran hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag har i tidigare avgivna års- och delårsrapporter ej upptagits till något värde. Vid ingången av 2004 uppgår värdet av dessa underskottsavdrag ca 40 mkr. Styrelsen har tidigare beslutat att pröva redovisning av delar av detta värde som tillgång när verksamheten genererar överskott i rörelsen. Med bakgrund av att verksamheten nu genererar positivt rörelseresultat bedöms att stora delar av detta belopp kommer att redovisas som tillgång i 2004 års bokslut, vilket kommer att generera motsvarande ökning av koncernens resultat efter skatt för 2004. Koncernens resultat efter skatt bedöms därmed komma att uppgå till ca 60 mkr inklusive bokning av uppskjuten skattefordran. Nästa rapport Tidpunkten för bokslutskommunikén är den 15 februari 2005. Vid några tillfällen har tidpunkten felaktigt angivits till den 5 februari 2005. För ytterligare information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0)8 562 156 02 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 eller Styrelsens ordförande, Roland Ljungberg på tfn +46 (0) 703 781 431. Academedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. Academedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Sundsvall, Köpenhamn och Oslo. Academedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.