×
 

AcadeMedias resultat högre än väntat för första kvartalet 2020/21

AcadeMedia har haft ett starkare första kvartal än vad som förväntas av aktiemarknaden. Nettoomsättningen beräknas uppgå till cirka 2 650 MSEK (2 502), en ökning med cirka 6 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet justerat för IFRS 16 förväntas uppgå till cirka 150 MSEK (75).

Fortsatt hög efterfrågan på vuxenutbildning och ett högre semesteruttag jämfört med föregående år har påverkat resultatet positivt. Vuxensegmentets snabba volymuppgång medför att kostnader släpar och marginalen temporärt påverkas positivt. Den positiva effekten av semester förväntas jämnas ut över helåret.

Alla siffror i detta pressmeddelandet är preliminära och oreviderade. AcadeMedia kommer inte att ge några ytterligare kommentarer innan delårsrapporten för första kvartalet 2020/21 har publicerats den 23 oktober klockan 08:00 CEST.

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 9 oktober 2020 kl. 08.00