×
 

AcadeMedias remissvar inlämnade till regeringen

Den utredning som sedan den publicerades blivit mycket omdiskuterad handlar om grundskolan och heter ”Utredningen om en mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. Den fråga som engagerat mest är hur antagningssystemet till grundskolan ska se ut. Idag har friskolor ett system där elever köar till enskilda skolor.

- Vi är i grunden positiva till att utveckla skolvalet, och stödjer idén om ett gemensamt och aktivt skolval där man kan rangordna skolor. Man kan jämföra med gymnasievalet som fungerar på ett liknande sätt. Vi behöver ett system med hög legitimitet, säger Marcus Strömberg.

- När det gäller skolpengssystemet så menar vi att utredningens slutsatser är felaktiga. Skolpengen varierar idag stort mellan olika kommuner för samma utbildning. Denna fråga behöver analyseras djupare, säger Marcus Strömberg.

En annan fråga utredningen adresserar är segregationen.

- Det är oerhört viktig fråga för hela samhället, där skolan naturligtvis är en viktig del. De förslag utredningen lägger fram tror vi inte löser det grundläggande problemet där bostadssegregationen är tydligast. Skolan arbetar redan aktivt med att motverka segregation. Det gemensamma skolvalet kan vara ett bra steg för att minska segregationen, i det kan man lägga in urvalsprinciper som adresserar segregationsfrågan, säger Marcus Strömberg.

Den så kallade gymnasieutredningen som AcadeMedia också besvarar idag handlar bland annat om hur man ska förbättra tillgången på ett brett utbud av utbildningar av hög kvalitet på gymnasiet och komvux, samt trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen.

- Vi delar utredningens problembild, däremot är vi mycket tveksamma till deras förslag till lösningar. Att staten ska gå in och besluta om vilka utbildningar och program som behövs för att säkra kompetensförsörjningen lokalt tror vi inte alls på, säger Marcus Strömberg.

- Det vi alla i stället borde fokusera på är att drygt en fjärdedel av gymnasieeleverna i Sverige inte tar examen. Det är ett akut problem som drabbar enskilda elever och riskerar att påverka dem hela livet. Gymnasieutredningen har lagt stor vikt vid statlig detaljstyrning av organisation och utbud, i stället för att fundera på hur man kan stimulera elevers efterfrågan och intresse för särskilt yrkesutbildningar, säger Marcus Strömberg.

Läs mer - AcadeMedias remissvar: