×
 

AcadeMedias grundskolor inleder satsning på läs- och skrivinlärning 

I höst inleder AcadeMedias grundskolor en satsning för att ytterligare stärka arbetet med läs- och skrivinlärning i de tidiga åldrarna. Två kvalitetsutvecklare anställs för att på heltid arbeta nära de skolor som har särskilt stora utmaningar.

–Det här är experter som ska stötta rektorer i att organisera tidiga insatser för de elever som har störst behov. De ska ta fram övergripande strategier men framför allt jobba väldigt handfast ute på skolorna, säger Anna Davidsson, kvalitetschef för AcadeMedias grundskolor. 

Stärka det kompensatoriska uppdraget 

Den senaste PIRLS-mätningen väckte debatt om fjärdeklassares läsförståelse. Resultaten visade att elever som alltid talar svenska i hemmet presterar bäst i OECD när de jämförs med motsvarande elevgrupper i andra länder, men att skillnaderna i svensk skola är stora.  

Elever som inte alltid pratar svenska i hemmet halkar efter, även om svensk skola lyckas jämförelsevis bra även med denna elevgrupp. 

–Resultaten visar samma mönster som vi ser när vi själva följer upp elevernas läsning i förskoleklass och årskurs 1. Den här satsningen initierades redan i höstas med utgångspunkt i våra analyser, PIRLS-resultaten bekräftar att den är viktig, säger Anna Davidsson. 

–Det vi gör är att vi stärker arbetet med vårt kompensatoriska uppdrag, vi kommer att fokusera mycket på skolor där många elever läser svenska som andraspråk, säger hon. 

Det finns framgångsfaktorer 

Många skolor arbetar redan idag framgångsrikt med de här frågorna och skolornas egna analyser pekar ut flera framgångsfaktorer. 

–Det handlar bland annat om hur man organiserar för de tidiga insatserna, i form av täta samarbeten mellan speciallärare, specialpedagoger och undervisande lärare. Ett annat exempel på framgångsfaktor är intensivläsning i mindre grupper med stöd av en extra resurs för de elever som inte når läsmålen, berättar Anna Davidsson. 

Du kanske också är intresserad av