×
 

AcadeMedias delårsrapport juli – september 2022

Första kvartalet (juli – september 2022)

  • Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent och uppgick till 3 104 MSEK (2 911). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 4,5 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 239 MSEK (233).
  • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 151 MSEK (194). Jämförelsestörande poster var 6 MSEK (-30).
  • Periodens resultat uppgick till 94 MSEK (100).
  • Resultat per aktie var 0,73 SEK (0,94) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 0,93 SEK (1,15) efter utspädning.
  • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 4,8 procent och uppgick till 95 834 (91 431) i genomsnitt under första kvartalet.
  • Som kommunicerat har AcadeMedia påbörjat förhandling om att förvärva en grundskole- och vuxenutbildningsverksamhet i Tyskland.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

AcadeMedia har startat det nya verksamhetsåret 2022/23 med god efterfrågan inom skolverksamheten och yrkesutbildningen. Särskilt glädjande är den ökande tillväxten och efterfrågan inom förskola där antalet barn ökade med 8,1 procent.

Vi fortsätter vår internationella strategi och har i kvartalet stärkt vår närvaro i Nederländerna med förvärv av ytterligare fem förskoleenheter. Vidare pågår förhandlingar om ytterligare ett förvärv i Tyskland som skulle bredda verksamheten och öppna för nya möjligheter till lönsam tillväxt.

Även om den underliggande verksamheten utvecklas väl har resultatet i kvartalet påverkats negativt av ökade mat- och elkostnader. Vi kommer även framåt att påverkas av de stora kostnadsökningarna i samhället. Minskad arbetslöshet påverkar vår kommunala vuxenutbildning som under sommaren och början av hösten sett minskad efterfrågan varför ytterligare kostnadsanpassningar initierats.

Inflationssäkrade över tid

Ökade el- och livsmedelspriser fortsätter att driva inflationen som i september på årsbasis var cirka 10 procent i Sverige och Tyskland och 7 procent i Norge. Dessa extraordinära kostnadsökningar påverkade resultatet i kvartalet negativt och bedöms fortsätta påverka resultatet även framåt.

Den lagstadgade skolpengsmodellen med lika villkor gör att AcadeMedia över tid är inflationssäkrat. Vi bedömer i dagsläget dock att det kan dröja till januari 2024 innan skolpengen reflekterar de stora kostnadsökningar som vi nu ser. Därför vidtar vi en rad åtgärder för att hantera de kraftigt ökande kostnaderna i våra olika marknader.

I Tyskland kommer vi att skjuta på tre nystarter till nästa verksamhetsår. De planerade 15 nystarterna under 2022/23 kommer att minska till 12 för att under 2023/24 öka till cirka 20 nya enheter. Efterfrågan på förskoleplatser i Tyskland är dock fortsatt hög. Inom vuxenutbildningen har vi redan genomfört kostnadsbesparingsprogram. Vi kommer under det andra kvartalet genomföra ytterligare besparingar och anpassa verksamheten. Programmen kommer att få full effekt från januari 2023 vilket tillsammans med skolpengsutvecklingen gör att vår målsättning är att vi är tillbaka på normala lönsamhetsnivåer 2024.

Nya gymnasiecampus i Stockholm har startat starkt

Våra två nyöppnade Campus i Stockholm har startat bra med stort söktryck och goda elevsiffror. Tillsammans har nu våra fem Campus i Stockholms-området över 5 000 elever. Campusen har bidragit till en tillväxt inom våra teoretiska gymnasieprogram på 10 procent och efterfrågan på teoretiska program bedöms fortsatta att vara hög i storstadsregionerna.

Vi ser goda möjligheter till stark organisk tillväxt även hösten 2024 då våra campus fyller på med nya elevkullar. Bara i Stockholm kan vi öka antalet elever med ytterligare 1 000 tack vare att vi investerat i ökad kapacitet och att den demografiska utvecklingen inom gymnasiet är fortsatt god.

Yrkeshögskola går starkt, komvux ställer om till lägre nivåer

Under sommaren och hösten har den starka arbets-marknaden minskat efterfrågan på kommunal vuxenutbildning med drygt 25 procent jämfört med föregående år. AcadeMedias vuxenutbildningssegment anpassar bemanningen till lägre deltagarvolymer men segmentets resultat kommer att påverkas under hösten och vintern.

Konjunkturinstitutets bedömning är att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Detta förväntas innebär att efterfrågan på arbetskraft blir lägre och arbetslösheten ökar. Utifrån detta är vår bedömning att deltagarvolymerna kommer tillbaka under 2023. Vi har en stark kontraktsportfölj med avtal som löper till 2024.

Volymerna inom AcadeMedias yrkeshögskole-verksamhet ökar cirka 7 procent jämfört med föregående år. Efterfrågan är stabil och bedöms även framåt vara god. AcadeMedia är marknadsledaren inom yrkeshögskola och vi kommer att fortsätta att stärka vår position.

Långsiktigt regelverk för utbildningssektorn i Sverige

Strax efter rapportperiodens utgång presenterade den tillträdande regeringen i Sverige det så kallade Tidöavtalet, en överenskommelse om den politik som ska genomföras den närmaste mandatperioden. I avtalet finns ett antal förslag som gäller skolan. AcadeMedia välkomnar många av dessa förslag, vi har genom åren själva föreslagit flera av de åtgärder som tas upp i avtalet. Genom Tidöavtalet finns nu mycket goda möjligheter att ta fram långsiktiga spelregler, det skapar också förutsättningar för friskolor att även fortsatt vara en viktig del av sektorns utveckling.

Styrkan i avtalet ligger i att det hanterar både systemfrågor och sådant som direkt påverkar undervisningen i klassrummen. Vi går genom avtalet från en situation med relativt stor upplevd politisk osäkerhet för friskolesektorn mot ett långsiktigt regelverk som har förutsättningar att både höja kunskapsresultaten och skapa likvärdighet i den svenska skolan. Det är bra för eleverna, för alla som arbetar inom skolan och för Sverige som land.

Vi fortsätter vår internationella strategi

AcadeMedia förhandlar med ett tyskt utbildningsbolag FAWZ som bedriver skol- och vuxenutbildning i Brandenburg, Tyskland. AcadeMedias modell är skalbar även internationellt, ett eventuellt förvärv skulle öka AcadeMedias närvaro i Tyskland och öppna för nya möjligheter till lönsam tillväxt.

Efterfrågan inom alla våra marknader förväntas vara fortsatt god under 2023 och vår samlade bedömning är att våra tidigare investeringar och starka position kommer att göra att vi kan hantera de närmaste årens nya ekonomiska situation väl. Den nya ekonomiska omvärlden kommer också att skapa attraktiva förvärvsmöjligheter. AcadeMedia står starkt och kan ta vara på möjligheter även i en utmanande tid.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300
Pinkod: 1761127#

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:

Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 25 oktober 2022 kl 08:00.