×
 

AcadeMedias delårsrapport juli – december 2022

Summering andra kvartalet (oktober – december 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 7,1 procent och uppgick till 4 041 MSEK (3 774). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 4,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 266 MSEK (342).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 203 MSEK (263). Jämförelsestörande poster var -21 MSEK (7).
 • Periodens resultat uppgick till 109 MSEK (186).
 • Resultat per aktie var 1,16 SEK (1,76) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 1,38 SEK (1,96) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 5,9 procent och uppgick till 97 767 (92 363) i genomsnitt under första kvartalet.
 • I november kommunicerade AcadeMedias styrelse en förtydligad utdelningspolicy samt införde nya finansiella nyckeltal.
 • Nettoomsättningen ökade med 6,9 procent och uppgick till 7 146 MSEK (6 685). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 4,4 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 504 MSEK (575).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 354 MSEK (457). Jämförelsestörande poster var -16 MSEK (-23).
 • Periodens resultat uppgick till 203 MSEK (285).
 • Resultat per aktie var 1,88 SEK (2,70) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 2,31 SEK (3,11) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 5,3 procent och uppgick till 96 800 (91 897) i genomsnitt under första halvåret.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsårets andra kvartal visar fortsatt god efterfrågan på våra utbildningsplatser. Antalet barn och elever uppgår till nästan 100 000 vilket är en ökning med 5,9 procent jämfört med föregående år. Starkast är tillväxten inom segment förskola som nu också inkluderar förvärvet av FAWZ i Tyskland.Även förskoleverksamheten i Tyskland och i Nederländerna fortsätter att expandera. Kvartalet har som förväntat påverkats av inflationen och volymen inom delar av vuxenutbildningssegmentet är lägre än föregående år. Yrkesutbildningen inom vuxenutbildningen har en fortsatt god utveckling. Samtidigt rapporterar våra verksamheter att intresset inför höststarten 2023 är stort.

Accelererad internationell tillväxt

Vår strategi att växa internationellt har varit framgångsrik. Vårt instegsförvärv i Tyskland 2017 omfattade sju enheter, nu har vi 95 enheter i Tyskland och Nederländerna, med totalt cirka 7 200 barn och elever.

Genom förvärvet av FAWZ har AcadeMedia tagit ett viktigt steg och breddat verksamheten i Tyskland. AcadeMedia bedriver nu förutom förskola även grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning i landet. Detta plattformsförvärv öppnar nya möjligheter till tillväxt i Tyskland. Behovet av nya förskoleplatser fortsätter att öka och är nu cirka 400 000. AcadeMedia har en stark position och verksamheten i Tyskland består nu av 80 förskole- och 7 skolenheter.

I Nederländerna drivs mer än 50 procent av alla förskolor i privat regi. AcadeMedia förvärvade under förra verksamhetsåret två enheter, och har därefter börjat bygga en plattform genom fler förvärv. Vi driver nu åtta enheter och bedömer att det finns goda möjligheter till tillväxt, både organiskt och genom fler förvärv.

AcadeMedia tar marknadsandelar inom yrkeshögskola

I januari kom Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) besked om hur många utbildningsplatser olika aktörer får. AcadeMedia tilldelades 7 300 platser (5 872), med första start hösten 2023. Detta betyder att AcadeMedias vuxenutbildning tar marknadsandelar. Årets totala tilldelning var 35 000 platser och är i nivå med föregående år.

Vilka utbildningar som MYH beslutar ska starta styrs av arbetsmarknadens behov. Sverige har fortsatt hög arbetslöshet och kompetensbristen är stor i många branscher. Yrkeshögskolan är en viktig del för att möta framtidens samhällsutmaningar där AcadeMedia under en lägre tid haft en tydlig strategi att vara den ledande aktören och det är mycket glädjande att vi här fått ett utökat förtroende.

Skolpengen ökar 2023 - inflationssäkrad över tid

Kommunerna fortsätter att prioritera skola och utbildning även om många kommuner upplever en pressad ekonomisk situation. Den svenska modellen bygger på alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Det gör att skolpengen över tid skall spegla den kostnadsutvecklingen som finns i samhället. Att skolpengen är stabil är avgörande för kvalitet i den svenska skolan.

En stor del av kommunernas prisbeslut som reglerar skolpengen för 2023 är nu fattade. Baserat på cirka 70 procent av dessa uppgår skolpengsökningen i Sverige i snitt till drygt 4 procent (2,6) i vår förskole- och skolverksamhet. I Norge förväntas skolpengen öka med cirka 9 procent (2,8).

Stort intresse för öppna hus

Att välja skola är ett stort och viktigt beslut oavsett om det handlar om en stolt sexåring som ska börja skolan, eller om en tonåring som genom gymnasievalet tar ett viktigt steg mot att bli vuxen. För att elever och vårdnadshavare ska kunna göra informerade val lägger vi inom AcadeMedia mycket kraft på information om våra enheter, vi bjuder också in barn, elever och vårdnadshavare att besöka våra skolor. Träffar man sina blivande lärare och elever som går på skolan, ökar chansen att eleven väljer en skola som ger de förutsättningar eleven behöver för att lyckas.

Under senhösten genomförs mängder av Öppna hus både på grundskolor och gymnasier och vi har sett ett mycket stort intresse för våra enheter. Det stora intresset gäller i högsta grad våra gymnasiecampus, där flera skolor ryms under samma tak och har ett antal gemensamma faciliteter. Behovet av gymnasieplatser är stort särskilt i storstäderna där samhällets utbyggnad av kapacitet inte följt med.

Färdplan 2030 

AcadeMedia har i ett antal år haft en tydlig plan mot framtiden. Vi stänger nu Färdplan 2023 och konstaterar att vi har levererat väl på den. Vi har stärkt våra utbildningsverksamheter och pedagogiska profiler, investerat i kvalitet, byggt kapacitet med nya skolor och campus. Som ett resultat av detta har efterfrågan och tillväxt varit god.

Samtidigt lanserar vi nu vår Färdplan 2030 där det centrala budskapet är att alla vi som jobbar på AcadeMedia ska arbeta för att göra de samhällen vi verkar i lite bättre, varje dag. Vi vill bidra till att förändra människors liv i en positiv riktning och att skapa hållbara samhällen där alla människors rätt till god utbildning tillgodoses. Behovet av nya utbildningsplatser är stort och att satsa och investera i utbildning är avgörande för samhällets utveckling. AcadeMedia har redan tagit många viktiga steg i den riktningen. Vi ser fram emot ett givande och spännande 2023 – och startar resan mot 2030.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300
Pinkod: 8265286#

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 800 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 192 500 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 2 februari 2023 kl. 08:00.