×
 

AcadeMedias delårsrapport juli – december 2017

Andra kvartalet (oktober – december 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 12,2 procent och uppgick till 2 813 MSEK (2 508). Varav Vindora stod för 6,3 procent. Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick till 5,4 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 16.9 procent och uppgick till 166 MSEK (142), varav Vindora stod för 21 MSEK. Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 167 MSEK (142).
 • Periodens resultat uppgick till 116 MSEK (89).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 257 MSEK (260).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 72 945 (65 633) i genomsnitt under andra kvartalet vilket var en ökning med 11,1 procent.
 • Resultat per aktie var 1,22 (0,95) SEK före utspädning och 1,21 (0,95) efter utspädning.
 • Den första november förvärvades Vindora som ingår i Gymnasie- respektive Vuxensegmentet. Förvärvet delfinansierades med nyemissionen på 410 MSEK (före emissionskostnader).

Första halvåret (juli – december 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 11,0 procent och uppgick till 4 850 MSEK (4 370). Varav Vindora stod för 3,6 procent. Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick till 6,5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 17,1 procent och uppgick till 246 MSEK (210) ), varav Vindora stod för 21 MSEK. Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 249 MSEK (211).
 • Periodens resultat uppgick till 168 MSEK (130).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 399 MSEK (391).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 70 522 (65 388) i genomsnitt under perioden vilket var en ökning med 7,9 procent.
 • Resultat per aktie var 1,76 (1,38) SEK före utspädning och 1,76 (1,38) efter utspädning.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

De preliminära skolpengsökningarna i Sverige för 2018 uppgår till 2,5 procent i genomsnitt. Den 11 januari meddelade regeringen en förordningsändring kring riktlinjerna för beräkning av lokalkostnadsersättning i skolpengen och viss osäkerhet råder därför kring vilken effekt detta kommer att få. Ändringen gäller från den 1 mars. Skolpengsökningar i Norge uppgår i snitt till 2,9 procent. Ökningarna beräknas på de hittills erhållna skolpengsbesluten viktat med AcadeMedias elevmix i respektive land.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Andra kvartalet 2017/18 har varit intensivt. Vi har gjort fyra förvärv, dels det strategiska förvärvet av utbildningskoncernen Vindora, dels tre tilläggsförvärv. Dessutom har vi genomfört en nyemission som säkerställer vår finansiella stabilitet, vilket är viktigt för fortsatt tillväxt. Våra verksamheter utvecklas väl med goda resultat i vårt vuxenutbildningssegment, medan marginalen fortsätter att pressas i för- och grundskolesegmentet.

Ekonomisk utveckling under andra kvartalet 

Den finansiella utvecklingen under andra kvartalet har huvudsakligen följt den tidigare utvecklingen. Ett ökat elevantal har inneburit en god organisk tillväxt på 5,4 procent. Flera förvärv slutfördes under kvartalet. Förutom Vindora, förvärvades en grundskola söder om Stockholm (Kringlaskolan), liksom ett mindre förskoleföretag med tre enheter i Norge och två i Sverige. Dessa enheter kommer att integreras i vårt för- och grundskolesegment i Sverige, samt i vårt internationella förskolesegment.

Andra kvartalet är ett intensivt kvartal i alla våra segment och därför är både nettoomsättningen och rörelseresultatet högre än i första kvartalet. Tre av våra fyra segment ligger på samma nivå som förra årets EBIT, medan vårt för- och grundskolesegment halkar efter. Detta beror i huvudsak på att marginalen pressas på grund av löneinflationen som ännu inte kompenserats via skolpengen. Vi har nu en preliminär uppfattning om skolpengen för 2018 och vi kan konstatera att det inte är tillräckligt för att kompensera för de ökade lönekostnaderna för lärare. Den viktigaste åtgärden för att förbättra den ekonomiska effektiviteten är att säkerställa att AcadeMedias skolor levererar en utbildning av hög kvalitet, och därigenom är attraktiva för både elever och föräldrar. Utbildningar av hög kvalitet är vårt absolut viktigaste uppdrag.

Försenade kontraktförändringar i vuxenutbildningssegmentet

Vuxenutbildningssegmentet har under andra kvartalet förberett sig för en större förändring av sin kontraktsportfölj. Kontraktet för grundläggande moduler har haft hög marginal, men avslutas den 31 januari 2018 och inga nya deltagare tas alltså emot efter detta datum. I anbudet för den utbildningsform som ska ersätta grundläggande moduler, yrkes- och studievägledande moduler (“YSM”), har AcadeMedia preliminärt tilldelats 45 av 70 kontraktsområden vilket vi är mycket nöjda med. Beslutet har dock överklagats vilket får som konsekvens att tilldelningen försenas med minst ett kvartal. På kort sikt har detta varit positivt ur en finansiell synvinkel för vuxenutbildningssegmentet, eftersom volymerna har fortsatt vara höga inom vårt nuvarande avtal som har hög marginal. Om överklagandet inte går igenom och AcadeMedia därmed får den beslutade tilldelningen, kommer det att ha en negativ effekt på vuxenutbildningssegmentets EBIT-marginal på uppskattningsvis en till tre procentenheter på årsbasis. Detta när YSM har ersatt Grundläggande moduler fullt ut.

Förvärvet av Vindora slutfört

Förvärvet av Vindora genomfördes den 1 november, vilket betyder att Vindoras räkenskaper finns med i två månader detta kvartal. Med detta förvärv siktar AcadeMedia på att bli ledande inom lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar och introduktionsprogram på gymnasiet. Vindora verkar inom ett område som får allt större betydelse för samhället, och för individer som annars riskerar ett livslångt utanförskap från arbetsmarknaden. Vindora har 33 gymnasieskolor under varumärket Praktiska och tre gymnasieskolor under varumärket Hagströmska. Dessutom har Vindora vuxenutbildning under varumärket Movant.

Under de närmaste sex till tolv månaderna kommer vi att arbeta med att integrera Vindora i vårt gymnasiesegment (Praktiska och Hagströmska), i vuxenutbildningssegmentet (Movant) och i våra supportfunktioner inom AcadeMedia. Som vi sagt tidigare är vi övertygade om att Vindoras verksamheter, kombinerade med AcadeMedias struktur och kvalitetsmodell, är en stor möjlighet för Sverige, och för AcadeMedia som företag.

Nyemissionen övertecknad och genomförd

En nyemission på SEK 410 miljoner genomfördes under kvartalet. Nyemissionen övertecknades kraftigt och Mellby Gårds emissionsgaranti behövde därför inte utnyttjas. Syftet var att delvis finansiera förvärvet av Vindora. Nyemissionen har stärkt AcadeMedias balansräkning och kommer också att ge oss utrymme för framtida tillväxt.

Den närmaste framtiden

Under resten av verksamhetsåret ser vi fram emot att integrera Vindora och lära oss mer om deras lärlingsmodell. Vi är också nöjda med expansionen i Tyskland. I Sverige behöver vi fokusera på att stabilisera delar av vårt för- och grundskolesegment.

När det gäller det politiska läget så har regeringen nu i januari 2018 presenterat sin till lagrådsremiss vad gäller både förslaget till ägarprövning och vinstbegränsning för välfärdsbolag. Förslagen följer i stort det som tidigare har varit känt. Ägarprövningsförslaget är helt okontroversiellt för ett bolag som AcadeMedia. Vinstbegränsningsförslaget väntas inte få politisk majoritet i riksdagen.

Vi önskar och hoppas att debatten framöver kan handla mer om hur vi gemensamt kan adressera de verkliga problemen i svensk skola.

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:
SE: +46 8 5664 2662
UK: +44 20 3008 9808
US: +1 8557 532 235

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/academedia-q2-2017-2018 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se 

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 600 medarbetare på våra drygt 640 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 173 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den första februari 2018 kl 08:00.