×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2023 – september 2023

Första kvartalet (juli – september 2023)

  • Nettoomsättningen ökade med 10,5 procent och uppgick till 3 430 MSEK (3 104). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 6,5 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 232 MSEK (239).
  • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 151 MSEK (151). Jämförelsestörande poster var -6 MSEK (6).
  • Periodens resultat uppgick till 62 MSEK (94).
  • Resultat per aktie var 0,59 SEK (0,73) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 0,87 SEK (0,93) efter utspädning.
  • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 5,1 procent och uppgick till 100 752 (95 834) i genomsnitt under första kvartalet.
  • Segment förskola har bytt namn till ”Segment förskola och internationell verksamhet”.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Antalet barn och elever ökade med 5,1 procent i första kvartalet och uppgick till 100 752, vilket bidragit till en god intäktsökning om 10,5 procent. Inom vuxenutbildnings-segmentet har våra yrkeshögskolor gjort en stark start med fler deltagare än tidigare samtidigt som våra omställnings-åtgärder under våren har fått effekt. Inom skol-verksamheterna är första kvartalet ett litet kvartal, varför 2023 års indexuppräknade hyreskostnader och lönerevision har fått ett större genomslag. Inom gymnasiet var påverkan stor då skolpengsökningen 2023 för Storstockholm, som utgör cirka 30 procent av segmentet, endast var 1,8 procent. Sammantaget var periodens justerade resultat i nivå med föregående år, 151 MSEK (151).

Hösten och skolstarten är en spännande tid för oss då vi får välkomna alla barn och elever till en ny klass eller skola efter sommaren. I år gläds vi lite extra åt att antalet barn och elever passerade 100 000. En del i den positiva utvecklingen är våra två campus i Stockholm med plats för cirka 4 000 elever som öppnade för ett år sedan. Båda campusen har lyckats väl, vid höststarten 2023 var intresset för skolorna där mycket stort. Med dessa erfarenheter är vår plan att bygga fler gymnasiecampus, både i Stockholm och i andra större städer.

Yrkeshögskolan gör en stark start

Inom vuxenutbildningen gör vi en stark start på våra yrkeshögskolor. Vi har både fler starter och fler sökande än tidigare och verksamheten utgör nu närmare hälften av segmentets totala omsättning. Med fler än 12 000 elever är vi den ledande utbildaren i sektorn. Utbildningsformen är mycket uppskattad av såväl deltagare som arbetsmarknaden varför regeringens satsning i höstbudgeten 2024 på ytterligare 3 000 utbildningsplatser inom yrkeshögskolan är helt rätt.

I kvartalet var läget på arbetsmarknaden fortsatt stabilt, men antalet varsel har ökat och arbetslösheten förväntas stiga framöver.  Under våren anpassade vi vår kostym inom kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadstjänster till den lägre efterfrågan. Verksamheterna utgör cirka 40 respektive mindre än 10 procent av omsättningen. Om behovet uppstår är vi såklart redo att skala upp igen.

Kampanj för fler ska välja att bli yrkeslärare

För att vi ska lyckas med vårt uppdrag behöver vår sektor attrahera rätt kompetens. Som Sveriges största och ledande yrkesutbildare (som yrkesutbildning räknas bland annat undersköterskor, VVS-montörer, barnskötare och byggnadsarbetare) vet vi hur viktiga dessa yrken är - och hur stor bristen på lärare som kan utbilda våra blivande undersköterskor och VVS-montörer är. I höst har vi därför lanserat en nationell kampanj för att få fler yrkesverksamma att omskola sig till yrkeslärare. Gensvaret har varit överväldigande och vår förhoppning är att denna satsning ska bidra till att fler väljer att bli lärare och fler elever får möjlighet att utbilda sig till nästa generations undersköterskor, elektriker och fordonsmekaniker.

Förvärvad och organisk tillväxt med fokus på internationell expansion

AcadeMedia har sedan företaget startade haft en tydlig tillväxtstrategi. Under verksamhetsårets första kvartal gjordes tre förvärv. I Sverige förvärvades Centrina grundskolor och i Tyskland genomfördes förvärvet av vuxenutbildningen MediaDesign Academy. I Nederländerna tog vi ett strategiskt viktigt steg där vi med förvärvet av Winford College breddade vår befintliga verksamhet av 10 förskolor med 10 grundskolor och gymnasier. Efter rapportperiodens utgång förvärvades även Berghs School of Communication, en av världens ledande skolor inom kommunikation. Berghs kommer att ingå i vårt vuxenutbildningssegment och stärker vårt erbjudande inom den privatfinansierade marknaden.

Den organiska internationella tillväxten fortsätter enligt plan och i Tyskland har sex förskolor öppnat det senaste kvartalet, vi driver nu 88 förskolor där. Nytt för i år är att vi nu också växer organiskt på den internationella marknaden genom våra spelutvecklingsutbildningar för vuxna. Futuregames driver utbildningar i Polen och The Game Assembly finns i Storbritannien. Dessa verksamheter är fortfarande små men viktiga milstolpar i genomförandet av vår internationella tillväxtstrategi. Sammantaget utgör verksamheten utanför Sverige drygt 25 procent av AcadeMedias omsättning.

Nya politiska förutsättningar i Norge

I Norge hölls kommunal- och regionval i september 2023 och Høyre blev för första gången på närmare 100 år större än Arbeiderpartiet och är nu Norges största parti. I många kommuner blir det nu maktskifte. När de nya kommunledningarna kommer på plats kommer en stor majoritet av Espiras 9 336 förskolebarn gå i förskolor i kommuner med borgerligt styre. Före valet var det 20 procent av barnen som gjorde det.

Preliminära signaler om skolpeng 2024

Ett antal kommuner i Sverige har delgivit förslag på skolpengsökning från första januari 2024. Det är för tidigt att säga vad den sammanvägda bilden för var och en av AcadeMedias verksamheter förväntas bli, men Storstockholm och Stockholms Stad, som berör många av våra elever, indikerar en ökning för grundskolan på cirka 5 procent och 3,4 procent på gymnasiet.

I oktober släppte Friskolornas riksförbund en rapport där man gått igenom skolpengsbesluten i 32 kommuner. Rapporten visade att friskolor är underkompenserade, i motsats till vad många tror. Det beror bland annat på att kommunerna undantar kostnader för lokaler och central administration innan skolpengen beräknas Rapporten belyste även att kommunerna redan har högre ersättning för deras bredare ansvar jämfört friskolor.

Kvalitetsrapporten 2022/23

Den 23 oktober 2023 publicerades AcadeMedias kvalitetsrapport. Årets rapport har ”Likvärdig bedömning och betygssättning” som tema och innehåller en rad artiklar kopplat till detta. Bland annat berättas det om koncernens genomförda arbete för att öka överensstämmelsen mellan resultat på de nationella proven och de satta betygen, externa granskningar av betygssättningen inom grund- och gymnasieskolan och det ges även exempel på hur skolor tagit sig an det omfattande åtgärdspaket som sjösattes under det gångna läsåret. Vi kan se att överensstämmelsen mellan de nationella proven och de satta betygen ökat kraftigt, vårt arbete har alltså givit resultat.

Det är elfte året i rad vi publicerar vår kvalitetsrapport. Den är ett viktigt verktyg i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår strävan att alltid bli lite bättre på det vi gör.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt COO och vice VD Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta via telefon registrerar du dig via denna länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001422

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För att ta del av presentationen och delta via webcasten gå in på länken nedan.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, COO och vice VD
Telefon: +46 8 794 42 91
E-post: Katarina.Wilson@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag den 25 oktober 2023 kl 08:00.