×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2023 – december 2023

AcadeMedias delårsrapport juli 2023 – december 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 9,7 procent och uppgick till 4 433 MSEK (4 041). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 8,5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 305 MSEK (266).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 204 MSEK (203). Jämförelsestörande poster var 0 MSEK (-21).
 • Periodens resultat uppgick till 106 MSEK (109).
 • Resultat per aktie var 1,01 SEK (1,16) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 1,23 SEK (1,38) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 3,6 procent och uppgick till 101 292 (97 767) i genomsnitt under andra kvartalet.
 • Nettoomsättningen ökade med 10,0 procent och uppgick till 7 863 MSEK (7 146). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 7,6 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 536 MSEK (504).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 355 MSEK (354). Jämförelsestörande poster var -6 MSEK (-16).
 • Periodens resultat uppgick till 168 MSEK (203).
 • Resultat per aktie var 1,60 SEK (1,88) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 2,10 SEK (2,31) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 4,4 procent och uppgick till 101 022 (96 800) i genomsnitt under första halvåret.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kommentarer från tillförordnad VD och koncernchef Katarina Wilson

Verksamhetsårets andra kvartal visar fortsatt god tillväxt, den organiska omsättningsökningen var 8,5 procent. Tillväxt, tillsammans med vuxenutbildnings- segmentets lyckade omställning, gör att kvartalets resultat är i linje med föregående år. Detta trots ökade kostnader under kvartalet, kostnader som kompenseras med ökad skolpeng först i januari 2024. 

Vuxenutbildningens omställningsprogram har gett effekt

Det är mycket glädjande att vi för andra kvartalet i rad ser en positiv utveckling av vuxenutbildnings- segmentets lönsamhet. God tillväxt inom vår strategiskt viktiga marknad yrkeshögskola, i kombination med omställning av AcadeMedias kommunaffär, har givit god effekt.

Blickar vi framåt kan vi konstatera att den svenska regeringen fortsätter att satsa på yrkesutbildning. I januari 2024 meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att AcadeMedia tilldelats 9 500 nya utbildningsplatser, en ökning med 30 procent jämfört med föregående år. Det är ett fint erkännande till våra verksamheter och deras hårda arbete med kvalitet och förmåga att ligga nära arbetsmarknaden för att möta behoven av nya kompetenser.

Kvalitetssatsningar som gör skillnad 

AcadeMedias fokus är alltid att utveckla och förbättra undervisningen och lärmiljöerna, vilket vi berättar om i vår årliga kvalitetsrapport som publicerades i kvartalet.

Inom förskolan, där grunden till lärande läggs, har man särskilt fokus på språkutveckling och läsning. Bibliotek där föräldrarna kan låna hem barnböcker finns nu på de flesta av våra svenska förskolor. AcadeMedias grundskolor har lanserat ett flerårigt kvalitetsprogram där fokus är på tidiga insatser kring att läsa, skriva och räkna. Tidiga insatser är avgörande för att lyfta de svenska skolresultaten.

AcadeMedias stora satsning på likvärdig bedömning och betygssättning har givit resultat. I november publicerades Skolverkets statistik för nationella prov i grundskolan. Rapporten visar att avvikelserna mellan nationella prov och betyg har minskat mer inom AcadeMedias grundskolor än i riket som helhet. Även avvikelser på gymnasiet mellan nationella prov och kursbetyg har minskat mer inom AcadeMedias gymnasieskolor än i riket. Det är glädjande att se den förändring som skett och vårt arbete med likvärdig bedömning och betygssättning kommer att fortsätta.

Skolpengsutveckling 2024

Den svenska skolpengsmodellen bygger på alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Det gör att skolpengen över tid ska spegla den kostnadsutveckling som finns i samhället. Den höga inflationen vi sett det senaste året har bidragit till en ökad säsongsvariation där kostnader i det andra kvartalet inte fullt kompenseras förrän i det tredje kvartalet. Även 2024 kommer att påverkas av kostnadsökningar, med bland annat 6,5 (10,9) procent indexuppräknade hyreshöjningar i Sverige från januari 2024.

Baserat på drygt 80 procent av skolpengsbeskeden för 2024 uppgår den preliminära skolpengsökningen till drygt 4 procent (5,3) i svensk förskola, drygt 5 procent (5,2) i grundskola och närmare 4 procent (3,9) i gymnasieskolan. I Norge förväntas skolpengen öka 5,5 procent (9).

Öppna hus ger en försmak på hösten 2024

Under pandemin kunde varken gymnasiemässor eller öppna hus genomföras som vi var vana vid. I år har vi kunnat återgå till att ha fysiska öppna hus och mässor. Dessa är fantastiska tillfällen där intresserade elever och vårdnadshavare får träffa skolornas elever och medarbetare, och därmed få en mer komplett bild av verksamheterna. Att välja skola är ett stort och viktigt beslut, oavsett om det handlar om en sexåring som ska börja skolan, eller om en tonåring som genom gymnasievalet tar ett viktigt steg mot att bli vuxen.

Intresset för våra öppna hus har varit stort under hösten och nu i början av vårterminen. Många skolor har slagit rekord i antalet besökare. Bland annat har Campus Vasastan besökts av fler än 6 000 elever med vårdnadshavare, vilket är ett fantastiskt kvitto på att våra verksamheter håller hög kvalitet.

Strategi att växa internationellt

Cirka 25 procent av AcadeMedias omsättning kommer idag från verksamheter utanför Sverige. Vårt långsiktiga mål är att den siffran ska öka till 50 procent. Vi fortsätter att inventera olika förvärvsmöjligheter och möjligheten att växa organiskt även internationellt.

Jag vill passa på att uttrycka min glädje och tacksamhet över att som tillförordnad VD ha det hedersamma uppdraget att leda AcadeMedia och fortsätta leverera enligt AcadeMedias fastslagna strategi.

Tillförordnad VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där tillförordnad VD Katarina Wilson presenterar rapporten tillsammans med tillförordnad CFO Hanna Clausén.

För att delta via telefon registrerar du dig via denna länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009369

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För att ta del av presentationen och delta via webcasten gå in på länken nedan.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Katarina Wilson, tillförordnad VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 42 91
E-post: Katarina.Wilson@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdag den 1 februari 2024 kl 08:00.