×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2022 – mars 2023

Summering tredje kvartalet (januari – mars 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 10,3 procent och uppgick till 4 195 MSEK (3 802). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 7,5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 361 MSEK (313).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 277 MSEK (264). Jämförelsestörande poster var -6 MSEK (-27).
 • Periodens resultat uppgick till 170 MSEK (155).
 • Resultat per aktie var 1,60 SEK (1,47) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 1,85 SEK (1,67) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 6,4 procent och uppgick till 99 076 (93 092) i genomsnitt under tredje kvartalet.
 • Nettoomsättningen ökade med 8,1 procent och uppgick till 11 340 MSEK (10 488). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 5,5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 865 MSEK (887).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 631 MSEK (722). Jämförelsestörande poster var -22 MSEK (-50).
 • Periodens resultat uppgick till 372 MSEK (441).
 • Resultat per aktie var 3,52 SEK (4,17) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 4,19 SEK (4,78) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 5,7 procent och uppgick till 97 559 (92 295) i genomsnitt under de första nio månaderna.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsårets tredje kvartal är det första kvartalet som i sin helhet har påverkats av de nya ekonomiska förutsättningarna med kraftigt ökad inflation. Tack vare AcadeMedias goda förberedelser och satsningar på kvalitet och attraktivitet visar verksamheten fortsatt stabil utveckling både avseende tillväxt och ekonomi. Antalet barn och elever ökade med 6,4 procent och omsättningen med 10,3 procent. I kvartalet är det särskilt roligt med den kraftiga tillväxten inom segmentet internationell förskola där antalet barn ökade med 14,9 procent och omsättningen med hela 22,9 procent.

Kommunernas justering av skolpengen med cirka 5 procent är en god grund. Samtidigt bedömer vi att satsningarna behöver fortsätta, inte minst med tanke på de nya ekonomiska förutsättningar som råder. Utbildning, från förskola till vuxenutbildning, måste alltid prioriteras högt, särskilt i svårare tider. Ett gott samarbete mellan alla aktörer, oavsett om de är fristående eller kommunala, är en nödvändig grund för att prioritera rätt för samhället som helhet. Vi tror att det finns stora möjligheter i en bättre samverkan kring exempelvis utbildningsinsatser, elevhälsa, antagningssystem och lokaler. Vi skulle exempelvis gärna bygga gemensamma campus med kommuner, något vi tidigare gjort i Nacka. AcadeMedia står väl rustat att möta den nya ekonomiska omgivningen.

Stora satsningar på svensk skola

AcadeMedia har de senaste åren gjort stora investeringar i svensk skola. Vårt fokus har varit yrkesutbildningar och att etablera vår Campusstrategi. Strategin är ett sätt att låta elever på olika skolor som gärna har helt olika inriktning, mötas under samma tak. Man delar exempelvis på olika faciliteter i form av stor och högkvalitativ skolrestaurang och stort bibliotek.

Vi ser nu att dessa investeringar ger resultat. Skolor som ligger i våra campus har alla ökande söksiffror. Det senare gäller också våra praktiska yrkesutbildningar som också ökar kraftigt. De preliminära ansökningarna till Praktiska Gymnasiet ökar med mer än 10 procent.

Färdplan 2030 gör oss ännu bättre

Vi har inom AcadeMedia i många år styrt verksamheten på ett sätt som skapat ett långsiktigt och hållbart företag med fokus på att använda resurser på bästa sätt. Det skapar stabilitet när förutsättningarna i samhället förändras. Dessa resurser gör det också möjligt för oss att de närmaste åren genomföra ett antal satsningar för att höja kvaliteten ytterligare. Några exempel är:

 • Fokus på ledarskap och kompetensförsörjning för lärare
 • Ett program för att ytterligare förbättra likvärdigheten när det gäller betygssättning
 • Stärka de skolor som har elever som behöver skolan som mest

Vuxenutbildningen stabiliseras

Vuxenutbildningen resultat har stabiliserats. Yrkeshögskolan har en god och stabil utveckling och våra kostnadsåtgärder inom komvux har gett effekt. Vi ser dock inte att volymerna inom komvux ökar då arbetslösheten fortfarande är låg. Arbetslösheten bedöms öka under resten av året till 7,9 procent och även nästa år till 8,3 procent. Detta kommer att leda till fortsatta satsningar på framför allt yrkesutbildningar.

Internationell förskola

Den norska förskolesektorn har under flera år utmanats av ökade kostnader och förändrade ersättningsystem. Skolpengen i Norge ökade i januari 2023 med cirka 9 procent vilket tillsammans med våra egna åtgärdsprogram gör att vi nu får bättre kompensation för våra kostnader. Ökningen ska ses i ljuset av att man i Norge beräknar skolpengen på kommunens faktiska kostnader två år tidigare, i detta fall alltså 2021. Kommunerna hade då höga pandemirelaterade kostnader. Norge har en betydligt högre andel privata förskolor än övriga länder AcadeMedia har verksamhet i, i Norge är 50 procent av alla förskolor privata.

I Tyskland är förskolesektorn fortfarande under uppbyggnad, enligt den officiella statistiken fattas det omkring 400 000 förskoleplatser. Ersättningsystemet är dock inte anpassat för en höginflationsmiljö, vår bedömning är att det kommer att ta upp till ett år innan förskoleaktörer får full ersättning för ökade kostnader. Den privata sektorn är stor och viktig för det tyska samhället, därför kommer aktörerna att kompenseras, om än med eftersläpning. AcadeMedias tillväxt i Tyskland fortsätter som planerat, under nästa år kommer vi att öppna 15 nya enheter.

Medarbetare trivs och rekommenderar oss

Vår årliga medarbetarundersökning gjordes i januari 2023 och besvarades av nära 10 000 medarbetare i Sverige. En personalintensiv verksamhet som vår är helt beroende av att våra medarbetare trivs och att de rekommenderar andra att söka jobb hos oss. Det är glädjande att kunna konstatera att drygt 8 av 10 medarbetare säger att de rekommenderar sin arbetsplats till andra, och att 86 procent känner stolthet över att jobba på sin förskola, skola eller vuxenutbildningsenhet.

AcadeMedia har i många år satsat stora resurser på ledarutveckling, en bra skolledning borgar för en bra skola. Även här är det höga siffror, 8 av 10 medarbetare tycker att deras chef motiverar dem och hjälper dem att prioritera arbetsuppgifter vid behov.  

Viktiga skolverksamheter firar 30 år

I år firar två av våra verksamheter 30 år. LBS Kreativa gymnasiet har bidragit till det svenska spelutbildningsundret. Många elever har utbildats genom åren och de jobbar nu inom denna växande industri som är så viktig för Sverige. Den andra 30-åringen, Rytmus, utbildar även den personer inom en bransch som är viktig för Sverige – musik. Många elever från Rytmus har bidragit till det svenska musikundret, vilket är fantastiskt roligt och något vi är mycket stolta över.

Jag vill avsluta rikta ett varmt tack till alla våra 20 000 medarbetare och till alla våra 100 000 elever för att valt att följa med oss på vår utvecklingsresa.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta via telefon registrerar du dig via denna länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004048

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För att ta del av presentationen och delta via webcasten gå in på länken nedan.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:

Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 800 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 192 500 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 5 maj 2023 kl. 08:00.