×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2021 – mars 2022

Tredje kvartalet (januari – mars 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 5,9 procent och uppgick till 3 802 MSEK (3 591). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 4,7 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 313 MSEK (346).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 264 MSEK (279). Jämförelsestörande poster var -27 MSEK (6) och avser kostnader hänförliga till brand i en grundskola i första kvartalet samt omstruktureringskostnader i gymnasiet.
 • Periodens resultat uppgick till 155 MSEK (191).
 • Resultat per aktie var 1,47 SEK (1,80) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 1,67 SEK (2,02) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 3,8 procent och uppgick till 93 092 (89 691) i genomsnitt under tredje kvartalet.
 • Efter rapportperiodens utgång förvärvades två förskolor i Nederländerna.

Första nio månaderna (juli 2021 – mars 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,5 procent och uppgick till 10 488 MSEK (9 668). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 5,7 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 887 MSEK (843).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 722 MSEK (657). Jämförelsestörande poster var -50 MSEK (7) och avser kostnader samt erhållen försäkrings-ersättning hänförliga till brand i en grundskola, momskostnader inom vuxensegmentet samt omstruktureringskostnader i gymnasiet.
 • Periodens resultat uppgick till 441 MSEK (418).
 • Resultat per aktie var 4,17 SEK (3,92) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 4,78 SEK (4,62) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 6,0 procent och uppgick till 92 295 (87 087) i genomsnitt under de första nio månaderna.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

AcadeMedias verksamhet har fortsatt att utvecklas väl i tredje kvartalet. Den årliga elev- och medarbetar-undersökningen fortsätter att visa goda resultat, de preliminära söksiffrorna till gymnasiet är goda, och antalet barn och elever har ökat med 3,8 procent i kvartalet. Extra glädjande är att kunna berätta att AcadeMedia gjort ett instegsförvärv i Nederländerna direkt efter utgången av kvartalet. AcadeMedia driver därmed verksamheter i fyra länder.

Kvartalets resultat har som väntat präglats av volymminskningen inom vuxenutbildningssegmentet och högre kostnader i Norge delvis på grund av pandemin. Samtidigt visar övriga verksamheter en fortsatt stabil utveckling och sammantaget var det justerade resultatet 264 MSEK.

Stor friskolesektor som växer

Idag går cirka 400 000 barn och elever i fristående för-, grund- och gymnasieskolor. Möjligheten att välja skola till sina barn infördes 1992 och andelen familjer som utnyttjar denna möjlighet har vuxit varje år sedan dess. Friskolereformen är i grunden en bra reform, samtidigt har den inte utvecklats på 30 år och behöver moderniseras efter de förhållanden som råder idag.

Ett exempel på en utveckling som AcadeMedia gärna skulle se är att skolvalet blir ett allmänt och obligatoriskt skolval för alla. Vi vill kombinera det med ett gemensamt system för kvalitetsredovisningar där relevant information går att jämföra. Ett sådant system skulle ge alla familjer möjlighet att göra informerade val.

Riksdagen röstar under våren om flera förslag som lagts fram av den socialdemokratiska regeringen. Det handlar bland annat om förändringar i finansierings-systemet (skolpengen) och om hur det fria skolvalet ska organiseras, båda berör endast grundskolan. Sannolikheten för att förslagen ska röstas igenom är låg, eftersom en riksdagsmajoritet redan nu sagt att de kommer att säga nej. Jag hoppas dock att partierna, om inte annat efter valet i september, kan sätta sig ner med fackliga företrädare och branschen, och komma fram till en ny friskoleöverenskommelse. En överenskommelse som gynnar både individen och samhället, och som bevarar den stora valfrihet vi lyckats skapa.

AcadeMedia kan ta emot 2 500 barn och ungdomar från Ukraina

Antalet ukrainska barn och ungdomar som sökt sig till svenska skolor är lågt, men engagemanget hos våra medarbetare och elever för Ukraina är stort. Många skolor har gjort insamlingar och skänkt pengar till främst UNHCR. Idag erbjuder vi förskolebarn med ukrainska som modersmål böcker på sitt eget språk genom Polyglutt och vår verksamhet Linguista, som ingår i vårt vuxenutbildningssegment, kan stötta våra skolor med språkstöd på ukrainska genom sin digitala tjänst. Vi vill i alla lägen göra vårt yttersta för att hjälpa till och om antalet ukrainska flyktingar ökar kan AcadeMedia omedelbart ta emot cirka 2 500 barn och elever.

Stabil verksamhet även vid stigande inflation

AcadeMedia har trots den senaste tidens stigande inflation, med högre el och matpriser, varit relativt opåverkat. Endast i Norge har vi sett högre elpriser, i Sverige har vi till viss del säkrat elpriset och ser därför inte samma ökning. Även om vår ersättning i stor utsträckning fastställs av tredje part är den kopplad till underliggande kostnader, vilket gör att om inflationen fortsätter att stiga kommer skolpengen att anpassas efter det nya kostnadsläget. I de fall kommuner under innevarande läsår får förändrade kostnader för skolan kompenseras våra enheter i Sverige retroaktivt. Även i Norge inkluderar skolpengen ett prisindex för att beakta inflation innevarande år.

Förskolesegmentet expanderar till Nederländerna

Det är väldigt glädjande att kunna berätta att vi nu tagit nästa steg i vår internationella expansion och gjort ett instegsförvärv i Nederländerna. Förvärvet omfattar två förskolor med en total omsättning på cirka 2,7 MEUR. Den nederländska förskolemarknaden är relativt mogen och med ett ersättningssystem likt det svenska, men marknaden är fragmenterad. Målsättningen med detta instegsförvärv är att under de närmaste åren bygga upp en grupp förskolor i Nederländerna, främst genom förvärv.

Vuxenutbildningssegmentet ställer om

Den starka arbetsmarknaden och lägre invandringen ger nu ett tydligt avtryck i antalet deltagare på våra vuxenutbildningar. Extra tydlig är trenden inom vår kommunala verksamhet där vi jobbar aktivt med att anpassa vår kapacitet till mer normala nivåer. Även om volymerna nu går ner tål det att påminnas om att denna minskning är från mycket höga nivåer. Vi har en stark underliggande verksamhet som nu fokuserar på expansion på nya marknader. De kommande åren ser vi ett ökat fokus på kompetensutveckling, bland annat diskuteras att fler skulle få rätt till ekonomiskt stöd för vidareutbildning vilket vid genomförande skulle öka efterfrågan på många av våra utbildningar.

Vuxensegmentets spelskaparutbildning The Game Assembly planerar att starta lärlingsutbildning i Storbritannien under hösten 2022. Målsättningen är att skapa ett nära samarbete med spelutvecklingsstudior och branschorganisationer i Storbritannien för att på sikt ha möjlighet att bredda utbudet av spelutbildningar. Detta innebär att AcadeMedias vuxenutbildning tar ett litet men strategiskt viktigt steg att växa internationellt.

Positiva resultat i årets elev – och medarbetarundersökningar

Varje år gör AcadeMedia två stora undersökningar där vi frågar dels medarbetare, dels elever och vårdnadshavare, vad de tycker om skolan ur ett antal olika perspektiv. Undersökningarna skickas till totalt cirka 135 000 personer och det är fina resultat vi ser i år igen. Jag hoppas att alla medarbetare inom AcadeMedia är lika stolt som jag över detta. Vi är varandras arbetsmiljö, och har skapat detta tillsammans. De goda resultaten är ett glädjande kvitto på att vi är på rätt väg. Vill du läsa mer om resultaten i våra undersökningar hittar du dem på sidan 12 och 13 i denna delårsrapport.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 55
UK: +44 33 3300 9035
US: +1 631 9131 422 PIN: 74735929#

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:

Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 5 maj 2022 kl 08:00