×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2021 – december 2021

Andra kvartalet (oktober – december 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 9,8 procent och uppgick till 3 774 MSEK (3 436). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 6,0 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 342 MSEK (273).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 263 MSEK (224). Jämförelsestörande poster var 7 MSEK (-9) och avser erhållen försäkringsersättning hänförliga till en brand i en grundskola i första kvartalet samt momskostnader inom vuxensegmentet.
 • Periodens resultat uppgick till 186 MSEK (133).
 • Resultat per aktie var 1,76 SEK (1,26) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 1,96 SEK (1,49) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 7,5 procent och uppgick till 92 363 (85 927) i genomsnitt under andra kvartalet.
 • Hög smittspridning i kvartalet orsakade netto 10 MSEK i lägre personalkostnader samt 5 MSEK i lägre kostnader hänförligt till uteblivna aktiviteter jämfört med föregående år.

Första halvåret (juli – december 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 10,0 procent och uppgick till 6 685 MSEK (6 077). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 6,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 575 MSEK (495).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 457 MSEK (375). Jämförelsestörande poster var -23 MSEK (1) och avser kostnader samt erhållen försäkringsersättning hänförliga till brand i en grundskola samt momskostnader inom vuxensegmentet.
 • Periodens resultat uppgick till 285 MSEK (224).
 • Resultat per aktie var 2,70 SEK (2,12) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 3,11 SEK (2,61) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 7,1 procent och uppgick till 91 897 (85 785) i genomsnitt under första halvåret.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsårets andra kvartal visar fortsatt stark efterfrågan på våra utbildningar. Antalet barn och elever ökade med 7,5 procent och den organiska omsättningstillväxten var 6,0 procent. Starkast är tillväxten inom gymnasiet i Sverige samt i våra tyska förskolor där tre nya enheter öppnat. Totalt har sju nya förskolor tillkommit i perioden. Vuxenutbildningen har också fortsatt att utvecklas väl inom yrkeshögskola.

Pandemin påverkar åter igen verksamheten

Under hösten har undervisningen i huvudsak bedrivits på skolorna, men frånvaro bland såväl personal som elever har fortsatt att ligga på höga nivåer. Bland personalen har framförallt frånvaron kopplat till vård av sjukt barn ökat kraftigt. Vi har fått skjuta på planerade aktiviteter men fortsätter vår digitala transformation där AcadeMedia har en stark position. Sammantaget har kostnaderna blivit lägre än normalt för perioden på grund av hög frånvaro och uppskjutna aktiviteter.

Även 2022 har startat med hög smittspridning och förhöjd frånvaro. Vi ser att denna situation kommer att hålla i sig så länge smittspridningen i samhället är hög.

Våra medarbetare arbetar under hård press på grund av pandemin. I samtliga tre länder där vi är verksamma har de i snart två års tid gjort fantastiska insatser för att hålla verksamheterna i gång under extraordinära förhållanden.

AcadeMedia får fortsatt förtroende inom yrkeshögskolan

AcadeMedia har en tydlig strategi att vara den ledande yrkesutbildaren och vuxenutbildningssegmentet har under ett antal år haft ett starkt fokus på att öka andelen yrkeshögskola. I kvartalet stod yrkeshögskolan för 33 procent (26) av segmentets omsättning.

I januari kom Myndigheten för yrkeshögskolans tilldelningsbesked. AcadeMedia fick 5 430 utbildningsplatser med första start hösten 2022. Tilldelningen innebär att vi behåller nuvarande volymer.

Trots att pandemin fortfarande pågår har arbets-marknaden återgått till det normala. Arbetslösheten är tillbaka på samma nivåer som före pandemin, vilket genererar normaliserade volymer inom Komvux och yrkeshögskolan. Dock har Sverige fortsatt hög arbetslöshet och kompetensbristen är fortfarande stor i många branscher. Detta gynnar vuxenutbildningen.

Skolpengen ökar 2022

En stor del av prisbesluten som reglerar skolpengen för 2022 är nu på plats. Baserat på cirka 85 procent mottagna beslut ser vi i genomsnitt en ökning med 2,6 procent (1,7) i vår svenska förskole- och skolverksamhet. Årets skolpengrevision är högre än föregående år.

I Norge förväntas skolpengen öka med cirka 2,8 procent (4,4). Förra årets högre ökning speglade den tidigare införda bemanningsnormen. Samtidigt kommer pensionstillägget, som är en annan del av ersättnings-modellen i Norge, att sänkas. Preliminärt kommer pensionsförändringen innebära cirka 35 MSEK i lägre intäkter på helåret.

Stark position inför höststarten 2022

Under våren gör barn och elever sitt skolval för hösten, det är en viktig tid för oss. Den demografiska utvecklingen är bra, framförallt i gymnasiesegmentet. Inför skolvalet jobbar våra verksamheter intensivt. De aktiviteter som genomförts, både på plats och digitalt, visar på högt intresse vilket är glädjande och bådar gott för framtiden.

Inför hösten 2022 planeras många nystarter. I Sverige planeras en förskola, en grundskola och tre nya gymnasier. Parallellt pågår färdigställandet av våra två nya campus i Stockholm dit åtta av våra befintliga skolor kommer att flytta och ges möjlighet att växa ytterligare. Sammantaget skapar vi drygt 2,500 nya gymnasieplatser som kommer fyllas på under de kommande åren.

I Tyskland fortsätter expansionen, och under det kommande verksamhetsåret är förväntan att öppna cirka 15 nya förskolor.

AcadeMedia fortsätter att växa inom edtech

I januari ökade AcadeMedia sitt ägande i Hypocampus till 36 procent. Hypocampus är ett edtechföretag som utvecklar AI-baserade läromedel som riktar sig bland annat mot läkarstudenter. Under hösten genomfördes en mycket lyckad expansion i Frankrike och genom tillskott av ytterligare kapital planeras nu expansion i fler länder. Vi ser detta som en mycket spännande och värdeskapande verksamhet.

AcadeMedia förvärvar Sandviks AS och startar nytt affärsområde

Efter periodens utgång förvärvade AcadeMedia norska Sandviks AS. Sandviks har sedan 1965 skapat produkter och tjänster som ska inspirera barn till läsning. Mest känd är förmodligen Goboken, en bokklubb för barn med tillhörande digitala tjänster. Den har 40 000 medlemmar i Norge och Sverige.

Med AcadeMedias erfarenhet från utbildnings-marknaden och Sandviks etablerade position bland småbarnsföräldrar har vi möjlighet att växa både på våra befintliga men även nya marknader. Vi ser fram emot att tillsammans skapa utbildnings-relaterade produkter och tjänster som ytterligare stärker barns lärande.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 74
UK: +44 33 3300 9273
US: +1 646 7224 904

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q2-2021-2022

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:

Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 1 februari 2022 kl 08:00.