×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – september 2020

Första kvartalet (juli 2020 – september 2020)

  • Nettoomsättningen ökade med 5,6 procent och uppgick till 2 641 MSEK (2 502). Den organiska tillväxten var 7,4 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 221 MSEK (129).
  • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 151 MSEK (75). Jämförelsestörande poster var 10 MSEK (-).
  • Periodens resultat uppgick till 91 MSEK (16).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 399 MSEK (326). Justerat för effekten av IFRS 16 var kassaflödet från den löpande verksamheten 26 MSEK (-29).
  • Fritt kassaflöde uppgick till -42 (-122)
  • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 5,1 procent och uppgick till 85 642 (81 468) i genomsnitt under första kvartalet. Tillväxten var organisk.
  • Resultat per aktie var 0,87 SEK (0,15) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 1,11 SEK (0,43) efter utspädning.
  • Från höstterminsstarten har de flesta verksamheter, trots den pågående coronapandemin, till största del återgått till normal verksamhet. Ökad arbetslöshet har skapat stor efterfrågan på vuxenutbildning, vilket bidragit till en betydande volymuppgång inom vuxensegmentets samtliga affärsområden. Inom skolsegmenten är den ekonomiska effekten av coronapandemin fortsatt begränsad. 

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsåret har börjat bra med en ökning av antalet barn och elever på 5,1 procent. Nio nya enheter har öppnat under det första kvartalet 2020/21, fyra förskolor, en integrerad förskola och fyra gymnasieskolor. Samtidigt har en kraftigt ökande efterfrågan på våra tjänster inom vuxenutbildning ytterligare förstärkt den positiva utvecklingen. Detta har bidragit till en god intäktsökning och en bra start på det nya verksamhetsåret.

Höststarten är alltid viktig i skolans värld. Många förväntansfulla elever påbörjar en ny fas i livet när de byter skolform, andra kommer tillbaka till skolan och klassen de gick i förra läsåret. I våras studerade våra gymnasister och vuxendeltagare på distans på grund av coronapandemin, längtan att få komma tillbaka har varit stark hos många och lättnaden var stor när Sveriges regering beslutade att öppna gymnasierna och vuxenutbildningen igen. Skolor ska vara fulla med elever och energi, vilket de nu är. Coronapandemin påverkar naturligtvis fortfarande de länder där AcadeMedia är verksamt i, Norge, Sverige och Tyskland. Våra förskolor, skolor och vuxenutbildnings-enheter följer de myndighetsrekommendationer som finns, alla arbetar dock för att verksamheten ska bedrivas så normalt som möjligt.

Kraftigt ökad efterfrågan av vuxenutbildning

Mot slutet av förra verksamhetsåret kunde vi glädjas åt att många delar börjat falla på plats inom vårt vuxenutbildningssegment samtidigt som behovet av vuxenutbildning ökade.

Intresset för yrkeshögskola har som förväntat varit stort. Vi hade 45 000 sökande till våra utbildningsplatser och har nu 7 691 (6 638) studerande. Det är en ökning med 16 procent jämfört med samma tidpunkt förra året och vi bibehåller vår marknadsandel på 15 procent. Det är också glädjande att konstatera att fyllnadsgraden på våra utbildningar är högre än tidigare, en ökning från 85 procent till drygt 89 procent. Sammantaget är detta den största uppstart vi haft inom yrkeshögskoleutbildningar och våra medarbetare jobbar hårt för att ge alla den bästa starten. Yrkeshögskola är en framgångsrik utbildningsform som tydligt utgår från arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

Även vår komvuxverksamhet har startat bra. I början av kvartalet tecknade vi ett nytt avtal med Stockholms stad för ytterligare fyra år. Den högre arbetslösheten drabbar främst unga, utrikesfödda och personer med kort utbildningsbakgrund. Att läsa in gymnasiet genom att gå på komvux kan göra stor skillnad för dem, särskilt som matchningen på arbetsmarknaden var otillräcklig redan före krisen.

Nu ser vi resultatet av vårt hårda arbete under våren och sommaren för att kunna möta den ökade efterfrågan. Vuxensegmentets rörelseresultat för perioden ökar markant från 22 MSEK till 57 MSEK. Den snabba volymuppgången har dock medfört att kostnader släpar och marginalen temporärt påverkats positivt. Vi bedömer fortfarande att EBIT-marginalen i vuxensegmentet över tid ska ligga på mellan 9-11 procent.

Fortsatta satsningar på vuxenutbildning

I den svenska regeringens budgetproposition för 2021, med plan för åren 2022-2023, presenterades ytterligare åtgärder för jobb och omställning på totalt 11 miljarder kronor. Detta för att möta de ekonomiska konsekvenserna i spåren av pandemin. Förutom direkta satsningar på kapacitetsuppbyggnaden inom yrkeshögskola, yrkesvux och matchningstjänster via Arbetsförmedlingen, blir det nu också möjligt för arbetssökande att med bibehållen arbetslöshetsersättning studera på reguljära utbildningar. Detta innebär att fler får ekonomiska förutsättningar att läsa en utbildning under sin arbetslöshet vilket är bra både för individen och för samhället.

AcadeMedia har marknadens bredaste avtalsportfölj och gedigen erfarenhet. Vi står väl rustade för att fortsätta att bidra i de satsningar inom vuxenutbildning som görs för att möta de stora utmaningar som samhället nu jobbar med och riskerar att stå inför om arbetslösheten håller i sig.

Stark organisk barn- och elevtillväxt på 5,1 procent

Som vi tidigare under hösten kommunicerat har vi haft en mycket bra terminsstart, antalet barn och elever har ökat med 5,1 procent jämfört med föregående år. Totalt har nio nya enheter öppnat under det första kvartalet 2020/21, fyra förskolor, en integrerad förskola och fyra gymnasieskolor.

Förskolesegmentet ökade antalet barn med 3,2 procent där två nya förskolor öppnades i Sverige och en i Norge. I Tyskland har nystartsplanen försenats av coronapandemin och endast en ny förskola har öppnats i kvartalet. Grundskolesegmentet ökade antalet elever med 6,0 procent där föregående års två förvärv samt fler elever i existerande enheter bidrog till ökningen. En av våra grundskoleenheter, Rudanskolan utanför Stockholm som också är på framsidan av rapporten, har äntligen fått flytta in i sina nya större lokaler. Verksamheten har även expanderat och öppnat en förskola, Lilla Rudan. Gymnasiesegmentet öppnade fyra nya skolor och har dessutom tagit in ytterligare årskullar i tidigare års nystarter. Totalt ökade gymnasiesegmentets antal elever med 5,6 procent.

Fortsatt stort behov av förskoleplatser i Tyskland

Enligt en ny studie av Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) i Tyskland har drygt 132 000 förskoleplatser skapats för barn under tre år i Tyskland de senaste fem åren. Trots detta tillskott är efterfrågan fortsatt drygt 340 000 förskoleplatser. Att gapet inte minskat mer beror på att fler föräldrar vill sätta sina barn i förskola. Störst behov är i Nordrhein-Westfalen, som även är en av AcadeMedias fokusregioner, med en brist på närmare 100 000 förskoleplatser enligt IWs studie.

AcadeMedia kommer före årsskiftet att starta tre nya enheter i Tyskland, förhoppningen är att vi under våren ska öppna ytterligare sju. Utvecklingen av coronapandemin har dock påverkat vårt nystartsarbete och det kan även framöver påverka när dessa enheter öppnas. Planen är att antalet förskoleplatser i AcadeMedias regi i Tyskland inom ett par år kommer att vara fler än 7 000, vilket är en ökning med cirka 3 000 platser jämfört med idag. Förhandlingar pågår löpande om ytterligare nystarter.

Nya profiler inom grundskolan

Strax efter utgången av kvartalet kommunicerade vi att grundskolesegmentet förtydligar det pedagogiska utbudet och utökar antalet utbildningsprofiler. Dessa är Montessori Mondial och Noblaskolan. AcadeMedias grundskolesegment har bestått av tre olika profiler, Vittra, Pops Academy och Pysslingen Skolor. Förändringen innebär att 28 av Pysslingens skolors 73 enheter byter namn, 22 till Noblaskolan och sex till Montessori Mondial.

Noblaskolorna arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av erfarna lärare, tydliga strukturer, trygghet och stöd ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Montessori Mondial har en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och goda lärmiljöer.

Breddningen av portföljen, från tre till fem, förtydligar det pedagogiska utbudet och vad verksamheterna står för gentemot såväl vårdnadshavare och deras barn, som befintliga och framtida medarbetare. Denna förändring, som gör att skolor med gemensam pedagogisk idé och arbetssätt ska arbeta närmare varandra, skapar dessutom ett bättre organisatoriskt sammanhang för våra medarbetare och en bra grund för stärkt kollegialt lärande.

Jag ser med stor entusiasm fram emot att följa den utvecklingsresa som nu startar!

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:
SE: +46 8 5055 83 75
UK: +44 33 3300 9261
US: +1 833 5268 347

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q1-2020-2021

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 23 oktober 2020 kl 08:00.