×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – mars 2021

Tredje kvartalet (januari – mars 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 9,3 procent och uppgick till 3 591 MSEK (3 284). Den organiska tillväxten, inklusive mindre tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 345 MSEK (309).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 278 MSEK (224). Jämförelsestörande poster var 6 MSEK (36).
 • Periodens resultat uppgick till 190 MSEK (161).
 • Resultat per aktie var 1,80 SEK (1,53) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 2,02 SEK (1,83) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 8,1 procent och uppgick till 89 691 (82 940) i genomsnitt under tredje kvartalet. Justerat för förvärvet av Swedish Education Group var tillväxten 5,1 procent.
 • Pandemin fortsätter att påverka verksamheten, distansundervisning har helt eller delvis fortsatt på gymnasieskolan och i grundskolan. Aktiviteter har fått ställas in eller senareläggas.

Första nio månaderna (juli 2020 – mars 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 6,9 procent och uppgick till 9 668 MSEK (9 044). Den organiska tillväxten, inklusive mindre tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 840 MSEK (639).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 653 MSEK (449). Jämförelsestörande poster var 7 MSEK (36).
 • Periodens resultat uppgick till 414 MSEK (252).
 • Resultat per aktie var 3,92 SEK (2,39) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 4,62 SEK (3,25) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 5,9 procent och uppgick till 87 087 (82 245) i genomsnitt under perioden. Justerat för förvärvet av Swedish Education Group var tillväxten 4,9 procent.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsårets tredje kvartal utvecklades i linje med tidigare perioder, fortsatt hög efterfrågan på vuxen-utbildning och god elevtillväxt inom skolsegmenten. Koncernens omsättning ökade med 9,3 procent, varav förvärv stod för 3,1 procentenheter. Marginalen ökade inom samtliga segment. I kvartalet har vi även fortsatt att utveckla vår digitala strategi och ett mindre förvärv inom edtech genomfördes i början av april.

Förvärvet av Swedish Education Group (Segab) i januari ökade antalet elever med cirka 2 500 och bidrog till omsättningsökningen. Den organiska omsättnings- ökningen var 7,3 procent. Marginalökningen inom grund- och gymnasieskola var till största del ett resultat av fler barn och elever, men också ett resultat av god kostnadskontroll och lägre kostnader då aktiviteter har fått ställas in eller senareläggas som en följd av pandemin.

Gymnasiesegmentet fortsätter campusstrategin

I kvartalet blev det klart att vi kommer öppna ett nytt gymnasiecampus i Stockholm, Campus Södermalm. Hösten 2022 flyttar fyra av våra befintliga verksamheter in i de nya lokalerna med plats för drygt 2 300 elever, en ökning med närmare 1 400 platser mot idag. Bristen på gymnasieplatser blir allt större och från år 2020 till 2027 kommer Stockholm med närliggande kommuner behöva närmare 15 000 ytterligare gymnasieplatser. Det känns bra att vi kan vara med och säkerställa att det finns god utbildning för de växande elevkullarna. Sedan tidigare har AcadeMedia mindre campus i bland annat Uppsala, Solna och Nacka, satsningar som visat sig vara mycket lyckade.

Campusstrategin gör att elever och medarbetare får tillgång till nyrenoverade lokaler med stora gemensamma funktioner som bibliotek, matsal och idrottsmöjligheter. Specialutrymmen som laboratorier kan få högre standard. Vi kan göra större hyresåtaganden och större investeringar med minskad risk då flera skolor, ofta med olika inriktning, delar på investeringarna. De investeringar vi nu gör i gymnasiesegmentet kommer likt en nystart att påverka segmentets marginal negativt under en tvåårsperiod.

Edtech – en ny affärsmöjlighet

AcadeMedia har i många år jobbat aktivt för ökad digitalisering av våra verksamheter då vi sett digitalisering som en möjlighet att höja kvaliteten i utbildningen och effektivisera olika administrativa processer. Flera av dessa processer ligger nära undervisningen och är ofta ett viktigt verktyg för att lärare ska få mer tid till huvuduppdraget - undervisning. Vi har alltid sett digitalisering som en investering i vår egen verksamhet, och skapat allt från egna lärplattformar (Omniway, Novo) till olika digitala tjänster där snackamedsyv.se, snackaomlaxan.se och bytagymnasium.se är goda exempel. Inom vår vuxenutbildning studerar idag cirka 50 000 deltagare på våra lärplattformar.

Om digitaliseringen fram till nu i huvudsak kan beskrivas som ett internt fokusområde, där vi genom smarta lösningar har effektiviserat arbetet och förbättrat kvaliteten, har vi nu börjat se digitala utbildningstjänster som en affärsmöjlighet. Vår avsikt är att ett antal av våra egenutvecklade tjänster och produkter ska påbörja sin tillväxtresa, men sett till AcadeMedia som helhet är detta i sin linda.

Förvärvet av studier.se i april 2021, är vårt senaste exempel på expansion inom edtech. Det är en marknadsplats för utbildning och kurser med cirka 50 000 unika användare per månad och passar väl in i vår befintliga portfölj av digitala utbildningstjänster. Edtech är ett stort område, och det är med stor spänning som vi riktar vårt fokus mot den marknaden.

Pandemin påverkar den tyska förskoleverksamheten

Vår tyska förskoleverksamhet har under ett års tid varit under hård press med olika grader av nedstängningar på grund av pandemin. Den ekonomiska utvecklingen har påverkats och det är flera faktorer som samspelar. Pressade föräldrar avvaktar inskolningen av sina barn samtidigt som de som har en förskoleplats, men inte kunnat nyttja den, inte velat betala full föräldraavgift. Det har tagit längre tid att fylla våra nystarter och att ta in nya årskullar eftersom vi har tvingats att följa strikta inskolningsregler med max ett barn åt gången. Våra nystarter har försenats och det har varit svårare att rekrytera personal då många avvaktar med att byta jobb. Sammantaget har detta resulterat i lägre kapacitetsutnyttjande, 89,5 procent (90,5) och något reducerade föräldraavgifter.

Så länge samhället är delvis stängt kommer situationen att fortgå. Det underliggande behovet av nya förskoleplatser är dock fortsatt stort och vi hoppas att vaccinationerna ger effekt och att smittspridningen går ned så att föräldrar, barn och våra anställda får en bättre situation. När det sker, förväntar vi oss en succesiv återgång till ordinarie inskolningsrutiner och ersättningsnivåer. Nästa verksamhetsår är planen att öppna cirka 15 nya förskolor.

Vuxenutbildningen viktig för Sveriges kompetensförsörjning

Yrkeshögskolan i Sverige har genomgått en kraftig expansion och dubblerat antalet utbildningsplatser sedan 2014. Den planerade nivån om 50 000 årsplatser har nu uppnåtts, en nivå som förväntas bestå även 2022. Ingen ytterligare expansion är planerad, vilket innebär att tilldelningen i januari 2022 kommer vara lägre än föregående års tilldelningar. I det läge som Sverige befinner sig med historiskt hög arbetslöshet vore det olyckligt om Myndigheten för yrkeshögskolan inte tilldelades extra resurser för att fortsätta utbyggnaden. Yrkeshögskola är en utbildningsform som visat sig fungera mycket bra, studerande får jobb och näringslivet får kompetens som stärker konkurrenskraften.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen pågår och ska vara klar 2022. Marknaden för matchningstjänster kommer, enligt Arbetsförmedlingens prognoser, att växa kraftigt under kommande år. Expansionen av den nya matchningstjänsten Rusta och matcha sker etappvis. Vi är redan nu en av de ledande leverantörerna av denna tjänst och med våra tidigare erfarenheter har vi goda förutsättningar att skala upp i takt med att tjänsten expanderar.

Nöjda elever och medarbetare trots pandemin

I januari genomfördes AcadeMedias två årliga enkätundersökningar. En av dem går till medarbetare, den andra till elever, vårdnadshavare och deltagare inom våra vuxenutbildningar. Vi förväntade oss att coronapandemin skulle påverka undersökningarna, dock var det på förhand svårt att veta hur. Året har inneburit påfrestningar för både individer och organisationen, samtidigt som vi sett stora insatser från alla grupper för att hantera situationen på bästa sätt.

Dessa insatser fick ett tydligt och glädjande kvitto när resultaten av undersökningen kom och vi ser förbättrade resultat i båda undersökningarna. Det är värmande och det är med stolthet vi presenterar resultaten i mer detalj på sidan 12 i denna delårsrapport.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 566 426 92
UK: +44 33 3300 9272
US: +1 833 2498 404

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q3-2021

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på

AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.
Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 6 maj 2021 kl 08:00.