×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – december 2020

Andra kvartalet (oktober – december 2020)                                             

 • Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent och uppgick till 3 436 MSEK (3 258). Den organiska tillväxten, inklusive tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 273 MSEK (201).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 224 MSEK (150). Jämförelsestörande poster var -9 MSEK (-).
 • Periodens resultat uppgick till 133 MSEK (75).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 572 MSEK (260).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 4,4 procent och uppgick till 85 927 (82 325) i genomsnitt under andra kvartalet. Tillväxten var organisk.
 • Resultat per aktie var 1,26 SEK (0,71) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 1,49 SEK (0,99) efter utspädning.
 • Pandemin påverkar i hög grad samtliga verksamheter, bland annat infördes distans-undervisning på gymnasieskolan. Aktiviteter har fått ställas in eller senareläggas.
 • I december förvärvades Swedish Education Group. Det kommer att ingå i grundskole-, gymnasie- och vuxensegmentet från och med kvartal 3.

Första halvåret (juli – december 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent och uppgick till 6 077 MSEK (5 760). Den organiska tillväxten, inklusive tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 495 MSEK (330).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 375 MSEK (225). Jämförelsestörande poster var 1 MSEK (-).
 • Periodens resultat uppgick till 224 MSEK (91).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 529 MSEK (138)
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 4,7 procent och uppgick till 85 785 (81 897) i genomsnitt under perioden. Tillväxten var organisk.
 • Resultat per aktie var 2,12 SEK (0,87) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 2,61 SEK (1,42) efter utspädning. 

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsårets andra kvartal visar på en fortsatt hög efterfrågan på AcadeMedias utbildningar. Inom vuxenutbildningen är söktrycket högt och i skolsegmenten var elevtillväxten 4,4 procent i kvartalet. Sammantaget ökade koncernens omsättning med 5,5 procent. Marginalen ökade inom samtliga segment förutom förskolesegmentet som i Tyskland påverkats negativt av den pågående pandemin.

Marginalökningen inom grund-och gymnasieskola var ett resultat av fler barn och elever men också till del av god kostnadskontroll och lägre kostnader då aktiviteter har fått ställas in eller senareläggas på grund av pandemin. Coronapandemin påverkar i hög grad den dagliga verksamheten, vår stabila affärsmodell och höga grad av digital kompetens klarar dock de påfrestningar pandemin skapar. Vi har därför parallellt med det dagliga arbetet kunnat fortsätta vårt långsiktiga strategiska arbete vilket bland annat inneburit att vi kan välkomna Swedish Education Group (SEG) till AcadeMedia.

Fortsatt högt söktryck inom vuxenutbildning

Inför detta verksamhetsår kunde vi konstatera att många delar i vårt vuxenutbildningssegment började falla på plats. Långdragna anbudsprocesser avgjordes och nya avtal tecknades, olönsamma kontrakt med Arbetsförmedlingen avslutades och tilldelningen till våra yrkeshögskolor var god. Dessutom såg vi ett mycket högt söktryck till våra utbildningar inför hösten. Vuxen-utbildningssegmentet har således bra förutsättningar och fortsätter att visa en stark resultat- och marginalutveckling. I kvartalet ökade det justerade rörelseresultatet till 75 MSEK. Den höga efterfrågan på våra utbildningar gör att vi kan genomföra dem med hög fyllnadsgrad vilket stärker segmentets lönsamhet. Samtidigt anvisar Arbetsförmedlingen fler arbetssökande till olika arbetsmarknadstjänster än de tidigare gjort vilket också har en positiv effekt. Vi bedömer fortfarande att EBIT-marginalen i vuxen-segmentet över tid kan ligga på 9–11 procent.

Blickar vi framåt kan vi glädja oss åt att vi fått fortsatt förtroende av Myndigheten för yrkeshögskola genom tilldelningen av 7 660 utbildningsplatser med första start hösten 2021, motsvarande cirka 19,3 procent (14,5) av totalt beviljade utbildningsplatser. Tilldelningen innebär att vi tar marknadsandelar. Utbildningarna löper under 1–3 år. De ekonomiska effekterna realiseras först efter att deltagare påbörjat sina utbildningar.

Bakom siffrorna finns tusentals människor som av olika anledningar valt att gå någon av våra utbildningar. Vi har en bred utbildningsportfölj, lång erfarenhet av distansundervisning och engagerade medarbetare som varje dag ser till att ge dem kunskap och insikter som ska leda till jobb. Det är ett viktigt samhällsansvar som vi är stolta över.

Förvärv stärker vår position

I slutet av kvartalet godkände Konkurrensverket vårt förvärv av Swedish Education Group (SEG). Med sex skolor i flera olika städer i Sverige och sammantaget cirka 2 600 elever, 1 300 vuxenstuderande och 320 medarbetare stärker förvärvet AcadeMedias position inom främst gymnasiet och yrkeshögskolan. Strax efter utgången av andra kvartalet förvärvades ytterligare en grundskola med tillhörande förskola med cirka 800 barn och elever, Stockholms Internationella Montessoriskola (Stims). 

Vi arbetar sedan en tid med att tydligare profilera våra verksamheter inom grundskolan. Stims blir en del av det arbetet, i kraft av sin position som en av Sveriges främsta Montessoriskolor. Profileringen görs främst för att göra det lättare för familjer att välja rätt skola, något som vi tror kommer att ge god effekt framöver.

Det ska bli både stimulerande och spännande att arbeta tillsammans med dessa skolor som en del av AcadeMediafamiljen. Vi är en stabil och långsiktig ägare som ser förvärv som ett sätt för båda parter att utvecklas och att lära nytt.

Utveckling av det svenska skolsystemet välkomnas 

Skola och utbildning är en viktig hörnsten i det svenska välfärdssystemet. Att utveckla den svenska skolan, där fristående verksamheter idag blivit en självklar del, är en angelägen uppgift. Visserligen har svenska elevers kunskapstapp i förhållande till andra länder avstannat, dock kvarstår problem med att höja kunskapsresultaten och ge alla elever likvärdiga förutsättningar. Idag går nästan 400 000 elever i fristående för-, grund- och gymnasieskolor i Sverige, vilket är cirka 19 procent av samtliga elever. Det är viktigt att fristående, och kommunala huvudmän, arbetar tillsammans med både myndigheter och utbildningsdepartementet för att utveckla skolsystemet och skapa en större likvärdighet.

I november 2020 gick remisstiden för två statliga utredningar ut. Dessa utredningar har lagt förslag i akt och mening att utveckla det svenska skolsystemet. Vissa förslag är bra, andra är inte lika genomtänkta. Regeringskansliet sammanställer nu remissvaren och regeringen kommer diskutera frågan med andra partier. Därefter får vi se om förslagen i sin helhet, delar eller inget läggs fram för omröstning i riksdagen. Vi förutser en fortsatt debatt fram till valet om hur skolan ska finansieras, organiseras och utvecklas.

Våra anställda gör stora insatser

Våra verksamheter har under kvartalet påverkats kraftigt av pandemins andra smittspridningsvåg, och större delar av den svenska verksamheten än tidigare har lagts om till distansundervisning. Våra medarbetare inom samtliga segment gör sitt yttersta för att skapa en så normal tillvaro som möjligt med kontinuitet och fokus på lärande. Den uthållighet och det engagemang som de visar kan inte hyllas nog. Jullovet kom för många som en välbehövlig andningspaus och möjlighet till återhämtning. Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till alla våra medarbetare som på ett fantastiskt sätt hanterar den situation vi är i. Och en hälsning till er som är i kontakt med skolan, genom era barn eller någon annan, ge gärna dem ni möter i skolans värld lite extra uppmuntran som tack för deras stora insatser.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:
SE: +46 8 505 583 53
UK: +44 33 3300 9034
US: 1 833 5268 382

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q2-2021

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 3 februari 2021 kl 08:00.