×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – december 2019

Andra kvartalet (oktober 2019 – december 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 5,9 procent och uppgick till 3 258 MSEK (3 076). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 6,0 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 201 MSEK (128). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 150 MSEK (128), en ökning med 17,2 procent. Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 150 MSEK (139).
 • Periodens resultat uppgick till 75 MSEK (79). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 104 (79) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 652 MSEK (348). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 325 MSEK (348).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 3,8 procent och uppgick till 82 325 (79 335) i genomsnitt under andra kvartalet. Tillväxten var helt organisk.
 • Resultat per aktie var 0,71 SEK (0,75) före och efter utspädning. Justerat för IFRS 16 var resultatet per aktie 0,99 SEK (0,75) före och efter utspädning.

Första halvåret (juli 2019 – december 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 6,3 procent och uppgick till 5 760 MSEK (5 418). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 6,4 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 330 MSEK (186). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 225 MSEK (186), en ökning med 21,0 procent. Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 225 MSEK (191).
 • Periodens resultat uppgick till 91 MSEK (111). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 150 (111) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 978 MSEK (130). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 296 MSEK (130).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 3,6 procent och uppgick till 81 897 (79 052) i genomsnitt under perioden. Tillväxten var helt organisk.
 • Resultat per aktie var 0,87 SEK (1,05) före och efter utspädning. Justerat för IFRS 16 var resultatet per aktie 1,42 SEK (1,05) före och efter utspädning.

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på AcadeMedias finansiella rapporter. För att underlätta jämförelsen presenteras verksamhetsåret 2019/20 justerat för IFRS 16. Detta benämns ”Exklusive IFRS 16”. Viktiga nyckeltal och nyckeltal som baseras på rullande 12 månader presenteras exklusive IFRS 16. Exempelvis är justerat rörelseresultat EBIT redovisat exklusive IFRS 16. Segmenten inom AcadeMedia har oförändrade redovisningsprinciper och rapporterar fortsatt hyra som övrig extern kostnad.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

 

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Andra kvartalet visade på en fortsatt stabil ökning av antalet barn och elever på 3,8 procent och en organisk omsättningstillväxt på 6 procent. Sju nya enheter, varav fyra förvärv, tillkom under kvartalet. Vuxenutbildningens marginaler ökade. Yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning visar på lönsam tillväxt och arbetsmarknadstjänster utgör nu en betydligt mindre del av det totala segmentet. Gymnasiesegmentets strategiska satsningar med nystarter för att möta den demografiska utvecklingen, ökad digitaliseringstakt för att förbättra effektiviteten och lärandet samt insatser för att höja kvaliteten främst i våra praktiska yrkesutbildningar medförde högre kostnader.

Behovet av nya utbildningsplatser ökar. Bara i Sverige behövs enligt finansdepartementet 1400 nya förskolor och skolor under de närmaste sex åren. Trots det ökande barn- och elevantalet är både barnomsorgs-pengen och skolpengen utsatta för besparingskrav i många kommuner med pressad ekonomi. Flera kommuner riskerar att behöva stoppa utbyggnaden av nya skolplatser vilket kommer att öppna nya möjligheter för fristående aktörer. Vi bedömer att många kommuner kommer att ha svårt att klara sina budgetplaner. I slutet av januari beslöt den svenska regeringen att skjuta till fem miljarder riktade mot välfärden, vilket kommer att ge kommunerna bättre förutsättningar att fortsätta satsa på skolan. Beloppet kan bli ännu högre, det finns en riksdagsmajoritet för 7,5 miljarder i nytillskott till välfärden. I Stockholms stad har man beslutat om en höjning av förskolepengen på 0,9 procent (1,9). Vi har förberett oss för denna lägre höjning, som kommer att påverka den svenska förskoleverksamheten under 2020.

Kombinationen av ett ökat behov av utbildningsplatser och knappa offentliga resurser stärker mig i min övertygelse om att vi kommer få nya möjligheter till tillväxt. Vi har även goda möjligheter till effektivisering och att hitta skalfördelar. 

Strategisk satsning på digitala tjänster

AcadeMedia har under verksamhetsåret utvecklat flera digitala utbildningsrelaterade tjänster och plattformar. Detta ökar overheadkostnaderna i kvartalet. Som en del av vår strategi arbetar vi nu än mer fokuserat för att modernisera och i högre grad digitalisera tillgången till utbildningar och kringfunktioner. Utvecklingen sker både centralt och i segmenten och påverkar såväl infrastruktur som pedagogik. Syftet är att på sikt effektivisera arbetet för pedagoger, elever och deltagare i samband med både skolval och under själva studietiden samtidigt som vi kan bedriva bättre utbildningar till lägre kostnad.

Arbetet på grundskola har gett resultat

AcadeMedia har fokuserat på att höja kapacitets-utnyttjandet inom grundskolan. Detta arbete har givit effekt och vi kommer nu att ta nästa steg för att utveckla våra grundskolor. Höstterminen 2020 flyttar Rudanskolan i Haninge till nybyggda lokaler och nästan fördubblar kapaciteten till 900 elever. Rudanskolan blir därmed en av våra största grundskolor. Under kvartalet har vi också förvärvat Pops Academy i Stockholm, en grundskola där man kombinerar akademisk kvalitet med kreativ verksamhet, ett spännande koncept och varumärke som vi gärna vill bygga vidare på.

Gymnasiesegmentets satsar framåt

Gymnasiesegmentets omsättning växte med 6 procent i kvartalet, men resultatet blev betydligt lägre jämfört med föregående år. För helåret förväntar vi oss ett resultat i linje med förra verksamhetsåret.

Resultatnedgången i kvartalet beror i huvudsak på tidigarelagda marknadsföringsaktiviteter, satsningar på nystarter samt kvalitetshöjande åtgärder inom Praktiska Gymnasiet.

Hälften av resultatminskningen beror på marknadsföringsaktiviteter som förra året primärt genomfördes under fjärde kvartalet. Resterande negativa resultateffekt förklaras av flera olika satsningar inför framtiden. Inom Praktiska Gymnasiet genomfördes permanenta resursförstärkningar. Vi har också startat 14 nya skolor de senaste tre åren, och investerat i ökad digitalisering. Dessa satsningar stärker vår position och skapar goda förutsättningar för lönsam tillväxt. Vi står inför en kraftig ökning av elevkullarna inom gymnasiesegmentet.

Kvalitetsarbetet inom Praktiska Gymnasiet som förvärvades 2017 har nu givit resultat. Skolinspektionen gjorde under 2019 ett antal granskningar där många innehöll kritik. Vid samtliga uppföljningsbeslut utom tre har Skolinspektionen bedömt att de brister som funnits är åtgärdade. Uppföljningsbeslut i de tre återstående ärendena förväntas under det tredje kvartalet. De utbildningar som erbjuds på Praktiska Gymnasiet är viktiga för Sverige och min bedömning är att efterfrågan på praktiska utbildningar kommer att vara stor även fortsättningsvis.

Framgångsrik förändring av vuxenutbildningssegmentet

AcadeMedia har genomfört en kraftfull förändring av vårt vuxenutbildningssegment. Arbetsmarknadstjänster utgör nu under 10 procent av omsättningen. Yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning, som är mer lönsamma, har vuxit varför sammansättningen inom segmentet ser bra ut.

Arbetsförmedlingens reformering, som bland annat handlar om att lägga ut en stor del av verksamheten på privata aktörer, kommer att skapa ytterligare möjligheter för oss. I nuläget är AcadeMedias exponering mot Arbetsförmedlingen låg, men vi har en utmärkt position för att snabbt skala upp och möta en ökande efterfrågan när väl reformeringen av myndigheten verkställs.

Arbetsförmedlingen publicerade nyligen sin prognos för arbetsmarknaden som visar att arbetslösheten väntas öka under 2020, bland annat som en effekt av den ekonomiska avmattningen. De pekar också på fyra utmaningar i form av stigande långtidsarbetslöshet, kompetensförsörjning, utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden samt Arbetsförmedlingens neddragning och reformering.

För att möta dessa utmaningar behöver fler gå utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna. Detta bör innebära att resurser tillförs för att genomföra dessa utbildningar och efterfrågan på våra tjänster ökar.

En viktig positiv händelse efter kvartalets utgång är att AcadeMedias yrkeshögskolor tilldelades 4 285 utbildningsplatser vilket motsvarar cirka 14,5 procent av totalt beviljade utbildningsplatser inför hösten 2020. Preliminärt är förväntningen att detta kommer att ge cirka 7 procent fler deltagare inom yrkeshögskola hösten 2020.

Årets gymnasielärare arbetar inom AcadeMedia

2016 hölls den första Lärargalan – ett initiativ där en av Sveriges viktigaste yrkeskårer uppmärksammas. Dit kan elever i Sverige nominera lärare som betytt extra mycket. Flera lärare från AcadeMedia har prisats sedan starten vilket är fantastiskt roligt.

På galan i december 2019 utsågs Björn Grönqvist, historie- och samhällslärare, på Klara Teoretiska Gymnasium i Karlstad till årets gymnasielärare med motiveringen ”Du lär ut på ett sätt som engagerar även dem som inte är så motiverade. Samtidigt hjälper du dem som har det lätt för sig att pusha sig längre. Du ser alla som individer och hjälper oss att nå dit vi vill”. Även årets matematiklärare jobbar på AcadeMedia, priset gick till Anders Månsson på ProCivitas i Helsingborg. Varmt grattis till båda!

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:
SE: +46 8 5199 93 83
UK: +44 33 3300 9268
US: +1 833 5268 396

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q2-2020

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på

AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 31 januari 2020 kl 08:00.