×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – september 2018

Första kvartalet (juli 2018 – september 2018)

  • Nettoomsättningen ökade med 15,0 procent och uppgick till 2 343 MSEK (2 037). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv var 2,8 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 27,5 procent och uppgick till 58 MSEK (80). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 52 MSEK (82).
  • Periodens resultat uppgick till 31 MSEK (51).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -219 MSEK (142).
  • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 15,7 procent och uppgick till 78 770 (68 098) i genomsnitt under första kvartalet.
  • Resultat per aktie var 0,30 (0,54) SEK före utspädning och 0,30 (0,54) efter utspädning.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 


Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsåret har börjat med en god ökning av antalet barn, elever och deltagare. Antalet elever ökade med över 15 procent varav den organiska elevtillväxten uppgick till 4,8 procent. Samtidigt är marknadsläget inom arbetsmarknadsdelen av vuxenutbildningen svagare än väntat och kostnadsanpassningarna hinner inte riktigt med.

Rekordmånga barn och elever

Starten på höstterminen är viktig för AcadeMedia. Det är då vi ser hur många föräldrar och elever som har valt AcadeMedias förskolor och skolor. Det är glädjande att notera att det är rekordmånga elever i AcadeMedias skolor. Antalet barn och elever i de tre skolsegmenten har ökat med 15,7 procent för första kvartalet 2018/19 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är delvis ett resultat av förvärv. Exklusive de två större förvärven Vindora och KTS så var den organiska elevtillväxten 4,8 procent vilket lägger en bra grund för det kommande året. Det är särskilt glädjande att den organiska elevtillväxten i gymnasiesegmentet var 4,5 procent vilket är drivet av nystarter och påfyllnad av elever i befintliga skolor. Gymnasiesegmentets varumärkessatsning börjar nu ge resultat. I år tog vi in 13 500 elever i årskurs ett vilket var en ökning med 35 procent mot föregående år.

Första Espira förskolan i Tyskland

I det internationella förskolesegmentet och särskilt Tyskland var den organiska tillväxten hög. AcadeMedia har öppnat sex nya förskolor i Tyskland sedan verksamhetsårets början. En viktig milstolpe är att den första Espiraförskolan har öppnat i Karlsruhe, Tyskland. I och med detta har AcadeMedia på riktigt lanserat den nordiska förskolemodellen i Tyskland. Detta har tagits emot mycket väl både av föräldrar och personal. Särskilt fokusen på natur och utemiljö är uppskattad. Förskolans platser är redan fulltecknade och kommer fyllas på succesivt under året. Det kan också noteras att det har varit lätt att rekrytera trots att det generellt sett råder brist på förskolepersonal. Under resten av verksamhetsåret 2018/19 förväntas ytterligare fem till sex förskolor att öppnas i Tyskland.  

Svag vuxenutbildningsmarknad

Arbetsmarknaden i Sverige är rekordstark. Arbetsförmedlingen drar också ner på sin resursallokering till etableringsuppdraget. Detta innebär sammantaget en nedgång i marknaden och ett minskat behov av vuxenutbildning vilket också kommunicerades i somras. Detta marknadsläge präglar framförallt verksamheten inriktad mot arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen. Verksamheten inriktad mot kommunal vuxenutbildning visar alltjämt en viss tillväxt jämfört med samma period föregående år. Även yrkeshögskola och övrig vuxenutbildning utvecklas väl. Nedgången i marknaden och efterfrågan kommer samtidigt som AcadeMedia är inne i en period av omställning från tidigare kontrakt med hög marginal till nya kontrakt med lägre intäkt per deltagare. Arbetet med att anpassa kapaciteten pågår och stora kostnadsanpassningar har gjorts. Detta arbete förväntas fortsätta under andra och tredje kvartalet. Den rådande utvecklingen av verksamheten inriktad mot arbetsmarknaden var dock svagare än väntat och kostnadsanpassningarna hinner inte riktigt med. Sammantaget innebär detta också att det kommer att ta längre tid för vuxensegmentet att nå stabila marginalnivåer.

Ekonomiskt resultat

Första kvartalet är normalt sett årets svagaste i samtliga segment och särskilt skolsegmenten på grund av sommarlov. Omsättningstillväxten var fortsatt god till följd av skolsegmentens ökade volymer. Skolsegmentens rörelseresultat var i stort i linje med föregående år. Samtidigt medför marknadsnedgången och kontraktsomställningen inom vuxenutbildnings-segmentet ett rörelseresultat inom vuxensegmentet på noll jämfört med 43 MSEK föregående år. Detta påverkar koncernens rörelseresultat som därmed blir försämrat mot föregående år och uppgår till 58 MSEK (80).

Utvecklingsprojekt

Skola och utbildning behöver utvecklas för att stärka samhället. AcadeMedia har som mål att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Detta kräver satsningar på att utveckla olika delar av vår verksamhet. AcadeMedia driver flera intressanta utvecklingsprojekt bland annat kring ökad digitalisering av våra utbildningar och supportstruktur, förberedelser för att kunna bidra till utökad kapacitet av gymnasieplatser i Stockholm, utveckling av våra varumärkesprofiler och koncept. Detta är viktiga satsningar för att säkerställa att AcadeMedia kan fortsätta att växa på ett framgångsrikt och lönsamt sätt.

Kvalitetsrapport 

I dagarna publicerar AcadeMedia sin årliga kvalitetsrapport. Detta dokument publiceras nu för sjunde året och beskriver hur AcadeMedia arbetar med kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling. Inom AcadeMedia ser vi det som en självklarhet att kvalitet kan och bör mätas för att säkerställa att vi skapar värde för våra barn, elever, deltagare och medarbetare. Kvalitetsrapporten finns i sin helhet på AcadeMedias hemsida. Utöver att redogöra för årets kvalitetsresultat beskriver rapporten även de utvecklingsområden som vi jobbar med. AcadeMedias strävan är att alltid bli bättre!


Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

UK: +44 20 3008 9807
SE: +46 8 5664 2665
US: +1 8557 532 235

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/academedia-q1-2018 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300 medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 178 800 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 25 oktober 2018 kl 08:00.