×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2017 – september 2017

Första kvartalet (juli 2017 – september 2017)

  •  Nettoomsättningen ökade med 9,4 procent och uppgick till 2 037 MSEK (1 862). 
  •  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 17,6 procent och uppgick till 80 MSEK (68). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 82 MSEK (69).
  •  Periodens resultat uppgick till 51 MSEK (41).
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 142 MSEK (131).
  •  Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 68 098 (65 143) i genomsnitt under första kvartalet vilket var en ökning med 4,5 procent jämfört med föregående år. 
  •  Resultat per aktie var före utspädning 0,54 (0,44) SEK och efter utspädning 0,54 (0,44).
  •  AcadeMedia annonserade förvärvet av Vindora Holding för 546 MSEK. Förvärvet kommer att delvis finansieras via en fullt ut garanterad företrädesrättsemission på cirka 400 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Efter rapportperiodens utgång har konkurrensverket godkänt förvärvet av Vindora som planeras att slutföras den 1 november 2017.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg
Höststarten är en spännande tid för AcadeMedia. Det är nu vi välkomnar alla barn och elever, både de som kommer till sin förskola eller skola för första gången, och de som gått där tidigare. I år ökade antalet barn och elever i våra förskolor och skolor med 4,5 procent, något som ger oss en stabil volym för det kommande året. Det höjda elevtalet beror både på en god ökning av antalet barn och elever i våra existerande verksamheter och på att vi startat ett antal nya gymnasieskolor i Sverige. Förvärvet av det tyska förskoleföretaget Stepke som genomfördes under fjärde kvartalet 2016/17 bidrog också till ett ökat antal barn i vårt internationella förskolesegment.

Ekonomisk utveckling första kvartalet
Verksamhetsårets första kvartal har utvecklats väl med en volymtillväxt på 4,5 procent och en omsättningstillväxt på 9,4 procent. Justerat rörelseresultat ökade med knappt 19 procent och uppgick till 82 MSEK (69). Ökningen härrör framförallt från gymnasiesegmentet och även vuxensegmentet. Årets första kvartal svarar dock för en mindre del av verksamhetsårets resultat.

Sju nya gymnasieskolor
Som vi tidigare har kommunicerat startade AcadeMedia sju nya gymnasieskolor inför årets hösttermin. Vi har öppnat skolor både i små och stora städer, och under flera olika varumärken. De städer vi valt att starta i är Stockholm (ProCivitas, IT-gymnasiet, Sjölins Gymnasium, NTI Vetenskapsgymnasiet), Borlänge (Rytmus), Linköping (Drottning Blankas Gymnasieskola) och Växjö (LBS Kreativa Gymnasiet). Dessa sju gymnasieskolor har tillsammans tagit in cirka 370 elever i årskurs 1, vilket gör att antalet förstaårselever på våra gymnasieskolor för första gången går över 10 000! 

Demografin som i ett antal år inneburit ett minskat antal elever i gymnasiet har nu vänt, och antalet personer i denna åldersgrupp kommer framgent att öka år för år.

Förvärvet av Vindora
I början av september offentliggjorde vi att AcadeMedia hade för avsikt att förvärva utbildningsföretaget Vindora. Vindora är ledande inom gymnasiala lärlings- och yrkesutbildningar samt introduktionsutbildningar. Företaget består av Praktiska Gymnasiet som har 33 skolor och Hagströmska Gymnasiet med 3 skolor. Vindora har även vuxenutbildningar under varumärket Movant.

Förvärvet av Vindora innebär att AcadeMedia blir en starkare aktör inom yrkesutbildningen. Fokus där är att minska tiden mellan det att en elev gått klart sin utbildning, och att hen får jobb – en fråga som är mycket viktig både för den enskilde individen och för Sverige som land. Praktiska Gymnasiet har också antagit en av Sveriges största utmaningar just nu, genom sitt stora engagemang i gymnasiala introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen, och många lärlingsprogram, vänder sig till unga människor som ligger i riskzonen för ett livslångt utanförskap. Vi är övertygade om att det Vindora gör, kombinerat med vårt väl utvecklade systematiska kvalitetsarbete är en stor möjlighet både för Sverige som land, och för AcadeMedia som samhällsbyggande företag.

Förvärvet av Vindora förväntas bli klart under andra kvartalet.

Finansiell stabilitet stödjer tillväxt
Förvärvet av Vindora kommer delvis att finansieras av en nyemission på cirka 400 miljoner kronor. Delar av nyemissionslikviden ska också användas för att stödja AcadeMedias internationella expansion. Vi kommer genom nyemissionen att stärka AcadeMedias balansräkning och vara väl positionerade för framtida tillväxt. 

Vi har ett mycket spännande år framför oss. Vi kommer att lägga stort fokus på att utveckla våra existerande enheter, samtidigt som vi ska slutföra köpet av Vindora. I Tyskland, där behovet av förskoleplatser är mycket stort, kommer vi att starta ett antal nya enheter. 

AcadeMedia fortsätter att skapa värde både för samhället och för våra aktieägare.

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)


Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.  Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/academedia-q1-2017

Alternativt ringa in på något av nedstående nummer senaste tio minuter innan konferensen börjar:

  •  SE: + 46 8 5664 2691
  •  UK: + 44 20 3008 9801
  •  US: + 1 855 7532 235

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia 
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:00 CET.