×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2017 – mars 2018

Tredje kvartalet (januari 2017 – mars 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 16,8 procent och uppgick till 2 967 MSEK (2 540). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick till 6,1 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 7,2 procent och uppgick till 209 MSEK (195). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 214 MSEK (197).
 • Periodens resultat uppgick till 152 MSEK (132).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 153 MSEK (123).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 76 188 (66 299) i genomsnitt under tredje kvartalet vilket var en ökning med 14,9 procent.
 • Resultat per aktie var 1,45 (1,40) SEK före utspädning och 1,44 (1,40) efter utspädning.
 • Avtalsomläggningen inom Vuxensegmentet medför nedgång i resultatet.

Första halvåret (juli – december 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 13,2 procent och uppgick till 7 818 MSEK (6 909). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick till 6,4 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12,3 procent och uppgick till 455 MSEK (405). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 463 MSEK (408).
 • Periodens resultat uppgick till 320 MSEK (262).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 552 MSEK (514).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 72 410 (65 691) i genomsnitt under perioden, vilket var en ökning med 10,2 procent.
 • Resultat per aktie var 3,25 (2,79) SEK före utspädning och 3,24 (2,78) efter utspädning

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

AcadeMedia kan nu påbörja processen att teckna avtal med Arbetsförmedlingen för det nya kontraktet yrkes- och studieförberedande moduler (YSM). Avtalen väntas börja i maj och juni.

Malmö stad har gjort en polisanmälan med anledning av de felaktiga personallistor som Hermods SFI-verksamhet i Malmö lämnat och meddelat ett krav på prisreduktion på minst 4,7 Mkr avseende perioden aug-okt 2017. AcadeMedia bedömer att prisreduktionens storlek kan komma att vara materiell, men det är beroende av olika faktorer i avtalet och gör därför att storleken inte kan uppskattas.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

AcadeMedias tredje kvartal har inneburit ett antal positiva händelser, men det har också varit utmanande. Den årliga medarbetarundersökningen fortsätter att visa goda resultat och antalet barn/elever har ökat med 15 procent i kvartalet. Efterfrågan på förskola och skolplatser ökar i alla våra marknader och i Tyskland står vi inför en kraftig tillväxtfas. AcadeMedias vuxenutbildning går nu in i en stor omställningsperiod vilket kommer att påverka resultatutvecklingen negativt i segmentet.

Medarbetarna fortsätter att vara nöjda

AcadeMedia i Sverige genomför årligen en medarbetar-undersökning. Årets undersökning visar på stabila och höga resultat, våra medarbetare trivs med AcadeMedia som arbetsgivare. 84 procent anger att de känner sig stolta över sin arbetsplats och tre av fyra upplever att de har goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll. Resultaten är viktiga för oss med tanke på den konkurrens om arbetskraft som råder i vår bransch. Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande för oss.

Hög potential i Tyskland

Det tyska ekonomiinstitutet "Institut der deutschen Wirtschaft" rapporterade nyligen att det saknas mer än 300 000 förskoleplatser i Tyskland. Det är ett stort problem för samhället när unga människor, och då särskilt kvinnor, kämpar för att kunna ha både ett yrkesliv och att bilda familj.  

AcadeMedia har byggt upp en bra bas genom flera förvärv i Tyskland. Det senaste tillskottet, KTS med sex förskolor i Münchenområdet, förvärvades den första mars. Under kvartalet har även tre nya förskolor öppnats, vilket innebär att AcadeMedia nu totalt har 28 förskolor i Tyskland. Den tyska verksamheten kommer nu gå in i en fas av hög organisk tillväxt.

Stor omställning av kontraktsportföljen för vuxenutbildningssegmentet  

Som vi tidigare kommunicerat och planerat för pågår nu en stor omställning i vuxensegmentets kontraktsportfölj. Kontraktet yrkessvenska (”YS”) som tog in de sista eleverna i det gamla avtalet i december 2017 har nu påbörjat en upptrappning av det nya avtalet (nya orter). Omställningen medför en nedgång i volymer och även lägre marginaler. Vidare har kontraktet grundläggande moduler (”GM”), som haft hög omsättning och höga marginaler, börjat avvecklas. Ersättningsavtalet yrkes- och studievägledande moduler (”YSM”), har försenats på grund av överklaganden, men det är nu klart att kontrakten kan tecknas. Verksamheten förväntas komma igång under den senare delen av det fjärde kvartalet. Nedtrappning av GM, förseningen av YSM och till sist upptrappningsfasen av YSM, innebär en väsentlig omställning med högre kostnader än normalt som följd. Sammantaget innebär detta att vuxen-segmentet kommer att ha ett svagt resultat de kommande kvartalen, vilket är en del av den normala volatiliteten i segmentet. Åtgärder pågår för att minska de negativa effekterna.

Det är det mycket tråkigt att konstatera att dotterbolaget Hermods har hamnat i en tvist med Malmö stad till följd av bristande avtalsefterlevnad i SFI-verksamheten i Malmö. Denna brist, som AcadeMedia själv har upptäckt och rapporterat om, kan komma att leda till en materiell prisreduktion, det är dock fortfarande för tidigt att uttala sig om hur stor den blir. Jag ser mycket allvarligt på situationen och vi har tillsatt en extern, oberoende utredning för att kartlägga fakta. Samtidigt görs stora ansträngningar för att öka behörighetsgraden på enheten.

Volymtillväxt på 15 procent i kvartalet

Antalet barn och elever ökade med 15 procent i kvartalet som ett resultat av förvärv och satsning på organisk tillväxt. Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 6,1 procent i kvartalet och totalt ökade omsättningen med 16,8 procent. AcadeMedia fortsätter sin strategi att göra mindre tilläggsförvärv och satsar även på att stärka sin ställning inom praktisk yrkesutbildning.

Resultatutvecklingen i kvartalet var tillfredsställande, men har påverkats kraftigt av den kontraktsförändring som pågår i vuxenutbildningssegmentet. Samtidigt är skolsegmenten betydligt mer stabila och har utvecklats enligt plan både vad gäller elevtal och resultat. Förvärven bidrog också till det förbättrade resultatet i övriga segment.

Politik och regelverk

Det norska Stortinget har beslutat om höjda krav på pedagogtäthet från och med den första augusti 2018. En ny proposition om höjda personal-täthetskrav har också lagts fram. Bedömningen är att de två kraven kommer införas samtidigt. Då det norska ersättnings-systemet bygger på kommunernas ekonomiska utfall två år tillbaka i tiden plus indexjustering, pågår det nu ett arbete med att ta fram ersättningsregler under en två-årig övergångsperiod. Det finns ett brett stöd för att hitta övergångsregler som inte missgynnar fristående aktörer.

Den svenska regeringen är nu inne på slutet av sin mandatperiod. Två propositioner som är väsentliga för AcadeMedias verksamhet har lagts fram för omröstning i riksdagen. Det ena förslaget handlar om ägar- och ledningsprövning i välfärdssektorn, det andra om en vinstbegränsning för företag i välfärdssektorn. Riksdagen röstar om båda förslagen den 7 juni. De borgerliga partierna, samt Sverigedemokraterna, som tillsammans har majoritet i Riksdagen, har meddelat att de kommer att rösta nej till vinstbegränsningsförslaget.

Ökat behov av skolplatser

Slutligen kan konstateras att enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Friskolornas Riksförbund så kommer behovet av skolplatser att öka kraftigt de kommande åren. För att klara behovet måste vi hitta sätt att öka både kvaliteten och kapaciteten i utbildningssystemet genom att ta tillvara på de möjligheter som bland annat digitaliseringen innebär. 

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:
UK: +44 20 3008 9808
SE: +46 8 5664 2662
UK: +1 8557 532 235

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/academedia-q3-2017-2018 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 800 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den fjärde maj 2018 kl 08:00