×
 

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2022 – juni 2023

Fjärde kvartalet (april – juni 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent och uppgick till 4 199 MSEK (3 851). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 7,2 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 404 MSEK (337).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 333 MSEK (279). Jämförelsestörande poster var -23 MSEK (-14).
 • Periodens resultat uppgick till 205 MSEK (164).
 • Resultat per aktie var 1,94 SEK (1,55) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 2,19 SEK (1,77) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 6,1 procent och uppgick till 98 988 (93 308) i genomsnitt under fjärde kvartalet.
 • Resultatet i denna rapport är i linje med det preliminära resultatet som publicerades den 19 juli 2023.
 • Nettoomsättningen ökade med 8,4 procent och uppgick till 15 539 MSEK (14 339). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 6,0 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 270 MSEK (1 224).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 964 MSEK (1 001). Jämförelsestörande poster var -45 MSEK (-64).
 • Periodens resultat uppgick till 578 MSEK (605).
 • Resultat per aktie var 5,47 SEK (5,72) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 6,39 SEK (6,54) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 5,8 procent och uppgick till 97 916 (92 549) i genomsnitt under året.
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,75 SEK (1,75) per aktie.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Under verksamhetsåret 2022/23 visade AcadeMedia en fortsatt stark tillväxt och en stabil ekonomisk utveckling trots många samhällsutmaningar. Tack vare investeringar i kapacitet och kvalitet ökade antalet barn och elever i skolsegmenten med 5,8 procent och omsättningen ökade med 8,4 procent. Den organiska omsättningstillväxten under året var 6,0 procent. Den internationella verksamheten har fortsatt att växa och utgjorde under året 23 procent (20) av AcadeMedias totala omsättning.

Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet ökade jämfört med föregående år då vi nu ser resultatet av tidigare åtgärder och investeringar. Lönsamheten i den norska verksamheten förbättrades när tidigare års kostnads-ökningar delvis ersätts av den årliga skolpengs-uppräkningen. I grund- och gymnasiesegmenten ökade antal elever och god kostnadskontroll i en period av hög inflation förbättrade lönsamheten även här. Inom vuxen-utbildningssegmentet fortsatte antalet deltagare i den kommunala verksamheten att minska samtidigt som yrkeshögskolan fortsätter att utvecklas väl. Vi summerar ett år med fortsatt hög efterfrågan och stabil ekonomisk utveckling. Det är ett styrkebesked som vi har mycket goda förutsättningar att bygga vidare på.

Fortsatt internationell expansion 

AcadeMedia har i många år hållit fast vid strategin att erbjuda alla ålderskategorier, från små barn till vuxna, olika typer av utbildningar och pedagogiska inriktningar vilket ger ökad stabilitet och flexiblitet. Detsamma gäller vår strategi att fortsätta växa utomlands, tack vare den gör vi hela AcadeMedia ännu mer robust. Idag har vi 23 procent av verksamheten utanför Sveriges gränser; i Norge, Tyskland och Nederländerna. Målet är att öka vår internationella verksamhet och vi ser en rad intressanta utvecklingsmöjligheter, både i länder där vi redan är etablerade och på andra prioriterade marknader.

I Tyskland öppnar vi nya förskolor enligt plan, och närmar oss nu 100 enheter. Efter verksamhetsårets utgång breddades vår vuxenutbildning i Tyskland genom förvärvet av MediaDesign Academy i München. Vår tidigare vuxenutbildning, inom FAWZ, kan jämföras med komvux yrkesskolor, MediaDesign Academy liknar mer den svenska yrkeshögskolan.

Efter rapportperiodens utgång förvärvades även nederländska Winford med 10 grund- och gymnasieskolor. Det betyder att vi nu driver tre av fyra utbildningsformer i Nederländerna, förskola, grundskola och gymnasieskola.

Vuxenutbildningssegmentet – ledande på yrkesutbildning

AcadeMedias yrkeshögskolor fortsätter att utvecklas väl, omsättningen ökade 10 procent under verksamhetsåret. Vi är marknadsledare inom yrkeshögskola och i takt med ökad arbetskraftsbrist kommer satsningar på yrkeshögskola att fortsätta. På samma sätt som att ansökningar till universitet och högskola når rekordnivåer inför hösten 2023 är intresset för att omskola sig inom yrkeshögskola stort och ansökningsläget gott. Vi kommer att fortsätta stärka vår position.

Deltagarvolymerna inom den kommunala vuxenutbildningen var stabila i det fjärde kvartalet, men fortsatt lägre än föregående år.

Behovet av arbetskraft inom vissa sektorer som industri och transport är stort. För att täcka behovet har regeringen tillsatt en utredning för att se över hur yrkesutbildningen inom komvux kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer. En väl fungerande yrkesutbildning för vuxna är av stor vikt för näringslivets kompetensförsörjning.

AcadeMedia är marknadsledare inom yrkesutbildning och vi ser fortsatt goda möjligheter att växa och utvecklas och därigenom bidra till att lösa Sveriges arbetskraftsproblem.

Långsiktigt fokus på betyg och bedömning får effekt

En av de största utmaningarna för hela skolsverige är de skillnader som länge funnits när man jämför satta betyg med elevernas resultat på de nationella proven. Något som den senaste tiden rönt stor uppmärksamhet.

AcadeMedia har under lång tid haft stort fokus på frågan. Vi har dels arbetat med vår egen organisation och styrning, dels har vi arbetat för att åtgärda det underliggande systemfelet genom att offentligt föra fram förslag vi tror skulle bidra till att lösa problemet. 

Vi har under verksamhetsåret låtit en extern part granska vårt arbete med betyg och bedömning inom gymnasiet. Syftet har varit att utreda om det förekommer press på lärare att sätta högre betyg än vad som är motiverat. En av slutsatserna de externa granskarna drog var att styrningen inom AcadeMedias gymnasieskolor inte leder till otillbörlig press att sätta högre betyg än elevers kunskapsnivå. Rapporten i sin helhet finns publicerad på vår hemsida.

För att minska skillnaderna har vi infört ett åtgärdspaket och satt stort fokus på ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning. Vi kan konstatera att andelen elever som fått ett högre betyg än vad de presterat på de nationella proven har sjunkit under det gångna läsåret. Läs mer om detta på sidan 12 och 13. 

Antagningssiffror indikerar fler än 100 000 barn och elever till hösten

Preliminära elevtal för hösten 2023 visar en sammantagen genomsnittlig elevtillväxt på cirka fem procent och vi passerar nu 100 000 (95 834) barn och elever för våra tre skolsegment. Drygt 16 000 av dessa går i första årskursen på gymnasiet.

Fyra jubilarer firar

Tittar vi på helåret 2023 kan vi konstatera att inte mindre än fyra av våra verksamheter fyller år. Äldst är vår vuxenutbildning Hermods, som 1898 startades av Hans Svensson Hermod i Malmö. Hans vision var att alla svenskar, även landsbygdsbefolkningen, skulle kunna läsa kurser som de hade fallenhet för. Den formuleringen är en aning daterad, däremot kan tanken bakom fortfarande appliceras på hela AcadeMedia. Vi vill att alla ska kunna hitta en utbildning som passar just dem, hos oss. Andra jubilarer är Vittra, som driver grundskolor, gymnasierna LBS Kreativa Gymnasiet och Rytmus, som alla fyller 30.

Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till alla närmare 20 000 medarbetare inom AcadeMedia i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt COO och vice VD Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta via telefon registrerar du dig via denna länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002854

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För att ta del av presentationen och delta via webcasten gå in på länken nedan.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, COO och vice VD
Telefon: +46 8 794 42 91
E-post: Katarina.Wilson@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 730 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag den 30 augusti 2023 kl 08:00.