×
 

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2021 – juni 2022

Fjärde kvartalet (april – juni 2022)

 

 • Nettoomsättningen ökade med 4,9 procent och uppgick till 3 851 MSEK (3 672). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 3,7 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 337 MSEK (330).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 279 MSEK (281) vilket är i linje med preliminärt resultat som publicerades 20 juli 2022. Jämförelsestörande poster var -14 MSEK (-14).
 • Periodens resultat uppgick till 164 MSEK (181).
 • Resultat per aktie var 1,55 SEK (1,70) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 1,77 SEK (1,90) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 3,6 procent och uppgick till 93 308 (90 032) i genomsnitt under fjärde kvartalet.
 • Efter rapportperiodens utgång har AcadeMedia ingått ett nytt låneavtal

Helår (juli 2021 – juni 2022)

 

 • Nettoomsättningen ökade med 7,5 procent och uppgick till 14 339 MSEK (13 340). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 5,2 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 224 MSEK
 • (1 174).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 1 001 MSEK (939). Jämförelsestörande poster var -64 MSEK (-7).
 • Periodens resultat uppgick till 605 MSEK (599).
 • Resultat per aktie var 5,72 SEK (5,62) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 6,54 SEK (6,52) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 5,4 procent och uppgick till 92 549 (87 823) i genomsnitt under perioden.
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,75 SEK (1,75) per aktie.

 

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

 

 

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsåret 2021/22 kan summeras som ett av våra starkaste år någonsin. Antalet barn och elever i skolsegmenten ökade med 5,4 procent och omsättningen ökade med 7,5 procent trots att vuxenutbildningssegmentet påverkades av återgång till mer normala deltagarvolymer. Den organiska omsättningstillväxten under året var drygt 5 procent.

 

Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet var fortsatt stabilt och i linje med föregående år trots lägre deltagar-volymer inom vuxenutbildningssegmentet och lägre lönsamhet i den norska förskoleverksamheten. Grund- och gymnasiesegmentet uppvisade fortsatt god elevtalsökning och antalet barn i förskolesegmentet ökade med hela 6,2 procent som en följd av nystarter i Tyskland och förvärv i Nederländerna. Efter två år med pandemi fick över 100 000 föräldrar och anhöriga till elever på AcadeMedias skolor äntligen vara med på en normal skolavslutning. Och aldrig tidigare har så många barn och elever firat sin skolavslutning hos oss. Vi summerar nu ett år där verksamheten har utvecklats väl och där efterfrågan på våra tjänster aldrig har varit högre. 

Stor satsning på nya gymnasiecampus och yrkesskolor

AcadeMedia har en ledande position inom gymnasieutbildning. Våra omfattande investeringar och satsningar på yrkesutbildning och vår bredd när det gäller våra verksamheters olika profiler har skapat hög attraktivitet. I augusti invigde vi två nya campus i Stockholm med plats för över 4 000 elever i toppmoderna lokaler. Detta är en satsning i miljardklassen där AcadeMedias storlek möjliggjort denna unika satsning.

16 nya enheter har öppnats i Tyskland

Behovet och därmed efterfrågan av nya förskoleplatser i Tyskland bedöms vara fortsatt högt. Vi har under verksamhetsåret startat 16 nya förskolor, beslut om 37 ytterligare förskolor är fattade vilket kommer att ta oss från dagens 73 enheter till 110 enheter inom en treårsperiod. Cirka 15 av dessa är planerade för 2022/23. Beslut om ytterligare nystarter fattas löpande.

Det är också riktigt roligt att vi under kvartalet lagt ett fjärde land, Nederländerna, till vår verksamhetskarta. Två förskolor utanför Rotterdam är grunden till vår fortsatta internationella utveckling.

Konjunkturen påverkar vuxenutbildningen

Den kraftiga efterfrågan på arbetskraft efter pandemin har påverkat vuxenutbildningen under våren. Många elever kommer i arbete vilket är positivt och vi närmar oss nu normala deltagarnivåer inom vuxenutbildning.
Verksamheten har under våren ställt om mot de nya nivåerna och vi förväntar oss en stabil efterfrågan under hösten. Den ökade inflationen och stigande räntor kan leda till en lågkonjunktur som i sin tur kommer att öka efterfrågan på vuxenutbildning. Vi har en ledande position inom yrkeshögskola och efterfrågan på yrkesutbildningen är fortsatt hög. Vi räknar med fortsatta satsningar från samhället inom yrkesutbildning.

En ledande utbildare inom spelutveckling 

Efter periodens utgång har AcadeMedia ingått en överenskommelse att förvärva Futuregames, som rankas som en av de bästa spelutbildningarna i världen. Tillsammans kommer vi att utgöra den ledande aktören i Sverige och troligen den ledande internationella aktören. Med detta förvärv har vi möjlighet till ytterligare internationell etablering då Futuregames ligger i startgroparna för ett antal utbildningssatsningar utomlands. Att skapa olika utbildningsprofiler med bas i vår svenska verksamhet och sedan bygga vidare på det internationellt är en av strategierna som AcadeMedia jobbar med framåt. 

Våra högsta antagningssiffror hittills

Preliminära elevtal för hösten 2022 visar en sammantagen genomsnittlig elevtillväxt på cirka fem procent till cirka 96 000 (91 431) barn och elever för våra tre skolsegment. Drygt 16 000 av dessa går i första årskursen på gymnasiet. Vi ser fram emot att följa dem alla under deras skolgång.

Friskolesektorn större än någonsin

Det har varit en het debatt i Sverige om friskolor i samband med årets valrörelse. Friskolesektorn har blivit stor och berör många. De förslag som presenterats för beslut i riksdagen har röstats ner då de har saknat majoritet. Den svenska friskolan har bidragit och kommer fortsätta att bidra med utveckling och resurser till den svenska skolan. Vi håller samtidigt med om att en ny friskolereform behöver komma på plats. Genom åren har vi presenterat flera förslag för att reformera och utveckla friskolesektorn inför framtiden. Förslagen innehåller bland annat idéer om skolval och skolpeng.

 

Vi summerar nu ett av våra starkaste år någonsin där vår storlek skapar trygghet och framtida utvecklingskraft. Vi vill uttrycka ett stort tack till våra medarbetare och även till alla föräldrar som ger oss förtroendet att utbilda deras barn för en bättre framtid.

 

Marcus Strömberg

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

 

 

 

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

 

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 75

UK: +44 33 3300 9031

US: +1 6467 2249 02

 

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:

 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

 

För mer information, kontakta:

Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200

E-post: marcus.stromberg@academedia.se

 

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

 

 

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

 

 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 30 augusti 2022 kl 08:00.